МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
Періодичність виходу журналу: тимчасово призупинено
Прийом робіт до журналу
:
тимчасово призупинено
Тематика журналу: мультидисциплінарна
(всі галузі наук)
Тип верстки журналу: двоколонкова верстка тексту
Офіційна мова журналу:
англійська та українська
(дублювання)
Мова написання статей:
будь-яка
(без обмежень)
Журнал не має статусу фахового видання.
Журнал є виданням, що включене в міжнародні наукометричні бази.

ПОТОЧНИЙ ВИПУСК ЖУРНАЛУ -
№10 (ЛЮТИЙ 2020 РОКУ)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 31 січня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
10 лютого
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 25 лютого

Випуску буде присвоєно унікальний код DOI, авторський знак та УДК. На обкладинці буде зазначено ISSN-L та e-ISSN, розміщено унікальний штрих-код та QR-код з посиланням на повнотекстовий документ в мережі.
Кожній статті буде присвоєно унікальний DOI з префіксом випуску.
Автори мають можливість отримати сертифікат про публікацію наукової статті в журналі із зазначеними на ньому наукометричними базами, серією, номером, кодом DOI, а також QR-кодом з посиланням на статтю.
Всі статті проходять оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат, технічне редагування та корректуру тексту, а також підлягають науковому огляду відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики COPE Code of Conduct.
Дотримання автором положень редакційної етики журналу є обов'язковим!

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ЗОВНІ?
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ВСЕРЕДИНІ?
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ СЕРТИФІКАТ?


В ЖУРНАЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ
НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
Економічні
науки
Сільськогосподарські
науки
Державне управління
та екологія
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-
математичні науки
Хімічні
науки
Біологічні
науки
Медичні
науки
Фармацевтичні
науки
Ветеринарні
науки
Психологічні та
соціологічні науки
Соціальні комунікації
та культурологія
Педагогічні науки
Філологічні науки
Політичні науки
Філософські науки
Юридичні науки
Історичні науки
Географічні
науки
Геологічні
науки
Антропологія та
археологія
Архітектура та
мистецтвознавство
Військові науки, націо-нальна безпека і спорт

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ:
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Танасійчук Альона Миколаївна - д-р. екон. наук, доцент (Україна)
Marko Timchev - д-р. екон. наук, доцент (Республіка Болгарія)
Бойко Світлана Василівна - канд. екон. наук, доцент (Україна)
Занора Володимир Олександрович - канд. екон. наук, доцент (Україна)
Маркович Ірина Богданівна - канд. екон. наук, доцент (Україна)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Козьма Антон Антонович - канд. хім. наук (Україна)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Лисенко Дмитро Андрійович - канд. мед. наук, доцент (Україна)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Куліченко Алла Костянтинівна - канд. пед. наук, доцент (Україна)
Фурман Тарас Юрійович - канд. пед. наук, доцент (Україна)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Полєжаєв Юрій Григорович - канд. наук із соц. ком., доцент (Україна)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Корбозерова Ніна Миколаївна - д-р. філол. наук, професор (Україна)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Siarhei Rybak - канд. юрид. наук, доцент (Республіка Білорусь)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Корнус Анатолій Олександрович - канд. геогр. наук, доцент (Україна)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Воскобойнікова Юлія Василівна - д-р. мист. (Україна)
Лугова Тетяна Анатоліївна - канд. мист., доцент (Україна)
Розділ в процесі наповнення...
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
КВ №20521-13361Р
ВИДАНО 02.07.2018
Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна


Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру ISSN-L:
2617-7064
ВИДАНО 19.10.2018
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру e-ISSN:
2663-4139
ВИДАНО 23.02.2019
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Унікальний префікс DOI
видавництва журналу:
10.36074
ПРИСВОЄНО 01.08.2019
Офіційним співтовариством Crossref, зареєстрованим як Publishers International Linking Association, Inc. (PILA); Нью-Йорк, США.

Свідоцтво про включення журналу до Directory of Research Journals Indexing:
ВИДАНО 12.10.2018
Офіційним співтовариством Directory of Research Journals Indexing; Maharashtra, India.

Журнал в наукометричній базі
Index Copernicus:


Журнал в наукометричній базі ResearchBib:


Журнал в наукометричній базі CiteFactor:


Журнал в наукометричній базі DRJI:


Журнал в наукометричній базі JournalFactor:


Журнал в наукометричній базі SIS:


Журнал знаходиться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY International (CC BY 4.0) та доступний для автоматичної індексації.

Як опублікувати статтю в журналі?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть
оплату
заповніть реєстраційну анкету

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Авторами можуть бути:
- здобувачі середньої освіти у рамках участі в проектах, олімпіадах, грантах тощо, а також здобувачі вищої освіти I-III курсів (лише з науковим керівником/співавтором з науковим ступенем або з його рецензією).
- здобувачі вищої освіти IV курсів, магістранти, аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур.
Статті можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (з науковим керівником або без нього);
- у якості науково-дослідної групи: коли у роботи більше 3 співавторів.
Натисніть, щоб дізнатися:Увага! Структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в журналі. Виділення напівжирним шрифтом по тексту статті допускається лише для виділення обов'язкових структурних елементів. Виділення курсивним шрифтом по тексту статті допускається лише у випадках, коли це необхідно для додаткового авторського структурування роботи. Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті з необхідними елементами (виділеними по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Мета статті.
Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
Виклад основного матеріалу.
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки та пропозиції.
Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.

ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для квитанції
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 5 до 22 сторінок (включно)
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA


КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:


РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
При заповненні реєстраційної анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
До одного випуску журнала можна надіслати не більше 3 статей одного автора!

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ»
Випуск №10 - лютий 2020 року
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ


Кількість друкованих екземплярів журналу:
Кількість сертифікатів публікації:
ДОСТАВИТИ ДРУКОВАНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ СЕРТИФІКАТУ(-ІВ)

ні

так
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів : близько 20-25 грн.
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (до дверей)
3-8 днів : близько 35-40 грн.
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні : близько 25-30 грн.
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
1-3 дні : близько 40-45 грн.

Завантажте квитанцію про оплату: *
Завантажте статтю: *
Стаття оформлена згідно вимог (АРА!) *
Додайте рецензію (якщо необхідно):
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції журналу право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в журналі.

АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ:
Всі випуски знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

Не отримав(-ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 8 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з редакцією будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Чи можливо, що статтю не приймуть до публікації, коли внесок вже сплачено?

Після відправки реєстраційної анкети, прикріплена стаття направляється на рецензування. У випадку, якщо у рецензента виникнуть зауваження, всі вони детально будуть викладені автору із обов'язкими деталізованими інструкціями по внесенню необхідних корективів. Лист із результатами рецензування міститиме посилання на онлайн-форму скасування публікації на випадок, якщо автор не бажатиме вносити запропонованих корективів. Після заповнення форми публікація скасовується, а вся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом кількох годин.

Чи можна отримати сертифікат про публікацію ще до виходу журнала?

Сертифікат про публікацію є офіційним документом, завіреним підписом та печаткою, що засвідсує публікацію наукової статті. Сертифікат не може бути виписаний та виданий раніше виходу журнального випуску. Учасникам, що потребують підтвердження про публікацію для наукових чи навчальних установ надається можливість безкоштовно замовити офіційне підтвердження.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до виходу журнального випуску (наприклад, при заповненні рейтингу студента або викладача, при захисті дипломної/дисертаційної роботи, участі у конкурсі наукових робіт тощо). Видається автору, стаття якого пройшла рецензування та прийнята до публікації, безкоштовно за запитом протягом доби. Посилання на здійснення запиту доступне в кожному листі з результатами рецензування.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з редакцією за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт до випуску.

Що робити, якщо помітив(-ла) помилку в статті вже після її публікації?

Після публікації на сайті електронної версії журнала авторам надається 24 години на виявлення помилок верстки та авторських помилок. Повідомити про них можна написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Авторські помилки - це помилки, що були наявні в роботі, яку автор надіслав при подачі реєстраційної анкети. Редакція виправляє всі помилки верстки та незначні авторські помилки (пропущено літеру в тексті, неправильно вказано науковий ступінь чи одрук в ПІБ тощо), повідомлення про які надійшло протягом відведеного часу. Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в фомулах / статистичних дослідженнях, переписування абзаців та перероблення таблиць) після фактичної публікації не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою редакції info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна буде замовити друковані екземпляри журнала та сертифіката про публікацію пізніше?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі, в будь-який момент можуть замовити друковані екземпляти сертифіката, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Також, завжди є можливість дозамовити друкований imprint статті. Вартість при цьому залишається незмінною. Друковані примірники журналу, в той же час, друкуються у визначеній кількості і в архіві не завжди залишаються зайві екземпляри. Їх наявність необхідно додатково уточнювати. У випадку необхідності замовлення додаткових примірників чи сертифікатів, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна присвоїти DOI статті, яка була опублікована раніше (до вересня 2019)?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі до вересня 2019 року, в будь-який момент можуть замовити присвоєння своїй роботі DOI. Вартість присвоєння складає 100 грн. У випадку необхідності замовлення DOI для раніше опублікованих статей, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна опублікувати статтю, яка вже була опублікована в іншому виданні, якщо автор - одна й та сама людина?

Згідно пункту 3.4 Етичного кодексу ученого України, схваленого Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 «Учений  не повинен повторювати свої наукові публікації з метою  підвищення  їх  кількості.  Якщо  для  пропаганди  наукових досягнень  доцільна  публікація  однієї  і  тієї ж роботи в різних журналах, редактори останніх повинні бути поінформовані про  факт публікації в інших виданнях». Таким чином, автор наукової роботи має повне право публікувати її повторно, однак лише із обов'язковим посиланням на першоджерело та здійснення самоцитування (у випадку внесення суттєвих змін до роботи) або із позначкою [репринт] (для повної копії).

Як можна оплатити публікацію з-за кордону?

Автори з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з редакцією за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, редакція журналу підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
Періодичність виходу:
тимчасово призупинено
Прийом робіт до журналу:
тимчасово призупинено
Тематика журналу:
мультидисциплінарна
(всі галузі наук)
Тип верстки журналу:
двоколонкова верстка тексту
Офіційна мова журналу:
англійська та українська
Мова написання статей:
будь-яка
(без обмежень)
Журнал не має статусу фахового видання.
Журнал є виданням, що включене в міжнародні наукометричні бази.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
КВ №20521-13361Р
ВИДАНО 02.07.2018
Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна


Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру ISSN-L:
2617-7064
ВИДАНО 19.10.2018
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру e-ISSN:
2663-4139
ВИДАНО 23.02.2019
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Унікальний префікс DOI
видавництва журналу:
10.36074
ПРИСВОЄНО 22.07.2019
Офіційним співтовариством Crossref, зареєстрованим як Publishers International Linking Association, Inc. (PILA); Нью-Йорк, США.

Свідоцтво про включення журналу до Directory of Research Journals Indexing:
ВИДАНО 12.10.2018
Офіційним співтовариством Directory of Research Journals Indexing; Maharashtra, India.

Журнал в наукометричній базі
Index Copernicus:


Журнал в наукометричній базі ResearchBib:


Журнал в наукометричній базі CiteFactor:


Журнал в наукометричній базі DRJI:


Журнал в наукометричній базі JournalFactor:


Журнал в наукометричній базі SIS:


Журнал знаходиться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY International (CC BY 4.0) та доступний для автоматичної індексації.НАСТУПНИЙ НОМЕР ЖУРНАЛУ - №10 (ЛЮТИЙ 2020 РОКУ)

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 31 січня
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
10 лютого
РОЗСИЛКА ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ:
до 25 лютого

Випуску буде присвоєно унікальний код DOI, авторський знак та УДК. На обкладинці буде зазначено ISSN-L та e-ISSN, розміщено унікальний штрих-код та QR-код з посиланням на повнотекстовий документ в мережі.
Кожній статті буде присвоєно унікальний DOI з префіксом випуску.
Автори мають можливість отримати сертифікат про публікацію наукової статті в журналі із зазначеними на ньому наукометричними базами, серією, номером, кодом DOI, а також QR-кодом з посиланням на статтю.
Всі статті проходять оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат, технічне редагування та корректуру тексту, а також підлягають науковому огляду відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики COPE Code of Conduct.

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ЗОВНІ?

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ВСЕРЕДИНІ?

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ СЕРТИФІКАТ?

В ЖУРНАЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
Економічні науки
Сільськогосподарські науки
Державне управління та екологія
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Медичні науки
Фармацевтичні науки
Ветеринарні науки
Психологічні та соціологічні науки
Соціальні комунікації та культурологія
Педагогічні науки
Філологічні науки
Політичні науки
Філософські науки
Юридичні науки
Історичні науки
Географічні науки
Геологічні науки
Антропологія та археологія
Архітектура та мистецтвознавство
Військові науки, національна безпека та спорт

Як опублікувати статтю в журналі?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть оплату
заповніть реєстраційну анкету

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Авторами можуть бути:
- здобувачі середньої освіти у рамках участі в проектах, олімпіадах, грантах тощо, а також здобувачі вищої освіти I-III курсів (лише з науковим керівником/співавтором з науковим ступенем або з його рецензією).
- здобувачі вищої освіти IV курсів, магістранти, аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур.
Статті можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (з науковим керівником або без нього);
- у якості науково-дослідної групи: коли у роботи більше 3 співавторів.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті з необхідними елементами (виділеними по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Мета статті.
Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
Виклад основного матеріалу.
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки та пропозиції.
Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для квитанції
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 2 до 10 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA
Увага! Структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику. Виділення напівжирним шрифтом по тексту статті допускається лише для виділення обов'язкових структурних елементів. Виділення курсивним шрифтом по тексту статті допускається лише у випадках, коли це необхідно для додаткового авторського структурування роботи. Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
При заповненні реєстраційної анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
До одного випуску журнала можна надіслати не більше 3 статей одного автора!

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ»
Випуск №10 - лютого 2020 року
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПРИСВОЇТИ РОБОТІ DOI
Кількість друкованих екземплярів журналу:
Кількість сертифікатів публікації:
ДОСТАВИТИ ДРУКОВАНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ СЕРТИФІКАТУ(-ІВ)

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів : близько 20-25 грн.
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (до дверей)
3-8 днів : близько 35-40 грн.
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні : близько 25-30 грн.
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
1-3 дні : близько 40-45 грн.

Завантажте квитанцію про оплату: *

Завантажте матеріали: *
Стаття оформлена згідно вимог (АРА!) *
Додати рецензію (якщо необхідно):
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції журналу право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в журналі.

АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ:
Всі випуски знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:


Не отримав(-ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 8 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з редакцією будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Чи можливо, що статтю не приймуть до публікації, коли внесок вже сплачено?

Після відправки реєстраційної анкети, прикріплена стаття направляється на рецензування. У випадку, якщо у рецензента виникнуть зауваження, всі вони детально будуть викладені автору із обов'язкими деталізованими інструкціями по внесенню необхідних корективів. Лист із результатами рецензування міститиме посилання на онлайн-форму скасування публікації на випадок, якщо автор не бажатиме вносити запропонованих корективів. Після заповнення форми публікація скасовується, а вся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом кількох годин.

Чи можна отримати сертифікат про публікацію ще до виходу журнала?

Сертифікат про публікацію є офіційним документом, завіреним підписом та печаткою, що засвідсує публікацію наукової статті. Сертифікат не може бути виписаний та виданий раніше виходу журнального випуску. Учасникам, що потребують підтвердження про публікацію для наукових чи навчальних установ надається можливість безкоштовно замовити офіційне підтвердження.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до виходу журнального випуску (наприклад, при заповненні рейтингу студента або викладача, при захисті дипломної/дисертаційної роботи, участі у конкурсі наукових робіт тощо). Видається автору, стаття якого пройшла рецензування та прийнята до публікації, безкоштовно за запитом протягом доби. Посилання на здійснення запиту доступне в кожному листі з результатами рецензування.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з редакцією за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт до випуску.

Що робити, якщо помітив(-ла) помилку в статті вже після її публікації?

Після публікації на сайті електронної версії журнала авторам надається 24 години на виявлення помилок верстки та авторських помилок. Повідомити про них можна написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Авторські помилки - це помилки, що були наявні в роботі, яку автор надіслав при подачі реєстраційної анкети. Редакція виправляє всі помилки верстки та незначні авторські помилки (пропущено літеру в тексті, неправильно вказано науковий ступінь чи одрук в ПІБ тощо), повідомлення про які надійшло протягом відведеного часу. Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в фомулах / статистичних дослідженнях, переписування абзаців та перероблення таблиць) після фактичної публікації не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою редакції info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна буде замовити друковані екземпляри журнала та сертифіката про публікацію пізніше?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі, в будь-який момент можуть замовити друковані екземпляти сертифіката, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Також, завжди є можливість дозамовити друкований imprint статті. Вартість при цьому залишається незмінною. Друковані примірники журналу, в той же час, друкуються у визначеній кількості і в архіві не завжди залишаються зайві екземпляри. Їх наявність необхідно додатково уточнювати. У випадку необхідності замовлення додаткових примірників чи сертифікатів, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна присвоїти DOI статті, яка була опублікована раніше (до вересня 2019)?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі до вересня 2019 року, в будь-який момент можуть замовити присвоєння своїй роботі DOI. Вартість присвоєння складає 100 грн. У випадку необхідності замовлення DOI для раніше опублікованих статей, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна опублікувати статтю, яка вже була опублікована в іншому виданні, якщо автор - одна й та сама людина?

Згідно пункту 3.4 Етичного кодексу ученого України, схваленого Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 «Учений  не повинен повторювати свої наукові публікації з метою  підвищення  їх  кількості.  Якщо  для  пропаганди  наукових досягнень  доцільна  публікація  однієї  і  тієї ж роботи в різних журналах, редактори останніх повинні бути поінформовані про  факт публікації в інших виданнях». Таким чином, автор наукової роботи має повне право публікувати її повторно, однак лише із обов'язковим посиланням на першоджерело та здійснення самоцитування (у випадку внесення суттєвих змін до роботи) або із позначкою [репринт] (для повної копії).

Як можна оплатити публікацію з-за кордону?

Автори з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з редакцією за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, редакція журналу підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0