Primedia eLaunch LLC
Розташування видавництва: Dallas (USA)
Префікс ISBN видавництва: 978-1-64669
Мова вихідних відомостей видань: англійська
Видавництво зареєстровано:
- в реєстрі Bowker (єдине офіційне американьске агенство видавців);
- Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.

ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ СТАТТІ:
2-3 дні
ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ:
до 10 днів
ТЕРМІНИ ІНДЕКСАЦІЇ ВИДАНЬ:
до 30 днів

Монографії будуть видані з присвоєнням американського ISBN. Дані про книгу будуть відображені в електронному каталозі книг, видавних в США - Bookwire by Bowker.
Кожному розділу (статті) монографій буде присвоєно унікальний код DOI.
Кожний розділ (стаття) монографій буде проіндексована в CrossRef та ORCID (протягом 5 днів), Google Scholar та OpenAIRE (протягом 15 днів), а також ResearchGate та OUCI (протягом 30 днів). Увага! Для індексації в ORCID автору необхідно зазначити свій ORCID ID в статті.
Матеріали монографій знаходитимуться у відкритому доступні (Open Access) на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0 International.
Автори розділів матимуть можливість відслідковувати статистику переглядів, завантажень та цитувань своїх статей прямо в архіві на сайті.


УВАГА! Публікація авторського розділу (статті) відбувається протягом 10 днів з моменту його схвалення редакцією. Повний же зміст кожної колективної монографії поповнюється до тих пір, поки не буде подано та прийнято достатньо статей для формування цілісної книги (150-250 сторінок).

Друкований примірник замовляється за бажанням. Замовити та оплатити його можна одразу або після того, як книгу буде остаточно сформовано. Про завершення формування колективної монографії, її готовність до друку та можливість замовлення примірника(-ів) редакція повідомить всіх авторів книги завчасно.

ЯК ВИГЛЯДАТИМУТЬ ПРИМІРНИКИ МОНОГРАФІЇ ЗОВНІ?
ОБКЛАДИНКИ У КОЖНОЇ МОНОГРАФІЇ ДЕЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ, АЛЕ СТИЛЬ ЗАГАЛЬНИЙ
Монографія виготовляється у форматі А5 з твердою кольоровою ламінованою обкладинкою. Зшитий книжковий блок з'єднується з палітуркою за допомогою форзаців. На обкладинці зазначається захисний книжковий штрих-код з даними про ISBN та QR-код з посиланням на електронну версію колетивної монографії.
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ПРИМІРНИК МОНОГРАФІЇ ВСЕРЕДИНІ?
Внутрішній блок книги друкується чорно-білим. Текст не потрапляє у складнодоступну частину скріплення і добре читається. Кожна сторнка містить нумерацію та колонтитули з зазначенням назви колективної монографій та її розділу. На сторінках вихідних відомостей зазначаються дані закордонного видавництва та авторський склад монографії.

КОЛЕКТИВНЇ МОНОГРАФІЇ ДО ЯКИХ ВІДКРИТО ПРИЙОМ:
натисніть на мотографію, щоб перейти до архіву її розділів, які вже опубліковані (якщо таких ще немає - посилання неактивне)
I. PEDAGOGICAL CONCEPT AND ITS FEATURES, SOCIAL WORK AND LINGUOLOGY (ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ, СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ЛІНГВОЗНАВСТВО)
Приймаються статті з наступної тематики: освітні, педагогічні науки (дошкільна, початкова, середня, професійна та спеціальна освіта), соціальна педагогіка, філологія та літературознавство, журналістика (філологічний аспект).
IІ. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF A MODERN SYSTEM OF NATIONAL AND INTERNATIONAL ENTERPRISES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS' DEVELOPMENT (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ)
Приймаються статті з наступної тематики: мікро- та макроекономіка, підприємництво (в тому числі облік, маркетинг, менеджмент), торгівля та біржова діяльність, фінанси та банківська справа, державне управління та адміністрування, оподаткування, соціальне забезпечення населення, міжнародна економіка та міжнародні відносини (економічний аспект), готельно-ресторання справа та туризм (економічний аспект).
IІІ. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF LEGAL KNOWLEDGE, NATIONAL SECURITY AND PHYSICAL EDUCATION OF CITIZENS (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗНАННЯ, НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯН)
Приймаються статті з наступної тематики:  право та міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (правовий аспект), національна та цивільна безпека, правоохоронна діяльність, військові науки та спорт.
ІV. MODERN APPROACHES TO CULTURAL SPACE AND HISTORICAL KNOWLEDGE (СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ТА ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ)
Приймаються статті з наступної тематики: історія та археологія, бібліотечна та архівна справа, етнографія, культурологія та мистецтвознавство, дизайн та архітектура.
V. SYNTHESIS OF MEDICINE, PHARMACY  SCIENCES AND BIOLOGICAL RESEARCHES: ANALYSIS AND TRENDS (СИНТЕЗ НАУК ПРО МЕДИЦИНУ, ФАРМАЦІЮ ТА БІОЛОГО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: АНАЛІЗ ТА ТРЕНДИ)
Приймаються статті з наступної тематики: медична біологія, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, хімічні технології (медичний аспект, фармація), фармакологія, медицина, технології медичної діагностики та лікування, психологія та медична психологія (патопсихологія, психотерапія, психогігієна).
VІ. SOCIETY AND UNIVERSUM SCIENCES: DYNAMICS AND DEVELOPMENT (НАУКИ ПРО СОЦІУМ ТА УНІВЕРСУМ: ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК)
Приймаються статті з наступної тематики: філософія та релігієзнавство, політологія, соціологія та соціальні комунікації, журналістика (соціологічний аспект).
VІІ. HIGH-TECН PROCESSES OF ENGINEERING, ELECTRONICS AND APPLIANCES AS THE MAIN FACTORS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS (STP) (ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ІНЖЕНЕРІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЯК ОСНОВНІ ФАКТОРИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ (НТП))
Приймаються статті з наступної тематики:  інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки та інженерія, інформаційні системи та технології, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, електротехніка та електромеханіка, електроніка, телекомунікації та радіотехніка, механіка та машинобудування, транспортні технології, авіоніка.
VІІІ. TECHNOLOGICAL INNOVATION: ENGINEERING, MANUFACTURING, AGRICULTURAL COMPLEX AND ZOOLOGY (ТЕХНОЛОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО: ІНЖЕНІРИНГ, ВИРОБНИЦТВО, АГРАРНОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ТВАРИННИЦТВО)
Приймаються статті з наступної тематики:  агрономія, садівництво та виноградарство, лісове та садово-паркове господарство, агроінженерія, харчові технології, технології легкої промисловості, інші технології та виробництво (в тому числі нафтогазова інженерія та технології, видавництво та поліграфія тощо), технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарна медицина та зоологія.
ІX. STATE, TRENDS AND PROSPECTS OF LAND SCIENCES, ENVIRONMENT, PHYSICS, MATHEMATICS AND STATISTICS’ DEVELOPMENT (СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ФІЗИКУ, МАТЕМАТИКУ ТА СТАТИСТИКУ)
Приймаються статті з наступної тематики: геонауки (географія, геологія та інші науки про Землю) та інші природничі науки (фізика, хімія, астрономія, біологія, екологія), точні науки (математика, хімія, статистика).

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ?
оформіть статтю на відповідну тематику згідно з вимогами
заповніть анкету та надішліть статтю на рецензування
дочекайтесь відповіді про рецензування статті та її прийняття
здійсніть оплату та надішліть копію квитанції до редакції

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Мова написання: українська / російська / англійська
Авторами можуть бути:
- аспіранти (лише із рецензією кандидата/доктора наук з відповідної спеціальності або у співавторстві з ним), докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур
(якщо немає наукового ступеня - лише із рецензією кандидата/доктора наук з відповідної спеціальності або у співавторстві з ним; дозволяється написання без наукового ступеня та рецензії, якщо досвід роботи в сфері, з тематики якої написано статтю більше 7 років).
Статті можуть бути написані:
- одноосібно;
- у співавторстві (не більше 2 осіб).
Формат написання розділу колективної монографії не передбачає поняття наукового керівника. Якщо такий є і його вклад в написання значний - варто вказати його співавтором.
Натисніть, щоб дізнатися:Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (не менше 900 символів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.
Текст статті з необхідними елементами (виділеними по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Вступ (не менше 900 символів). Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Чітко формулюють мету дослідження.
Основна частина (мінімум 2 параграфа).
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основна частина має бути розбита на змістовні параграфи з власною назвою. Тема кожного параграфу має повністю розкриватися.
Висновки з теми дослідження (не менше 900 символів). Автори детально наводять висновки з власного дослідження і подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
References (тобто набраний латиницею / транслітерований список) з не менш ніж 5 джерел - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад. Всі джерела, назва яких написана мовою, що використовує латинський алфавіт, варто вписати як в оригіналі, і лише кирилицю необхідно транслітерувати. Транслітерувати список можна за допомогою онлайн-конвертерів, запропонованих в прикладі вище.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), їх місце роботи | навчання, країна, анотація англійською мовою (якщо мова написання статті не англійська) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.

ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для рецензії
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 10 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA


КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПУБЛІКАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:


РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплату не обов'язково проводити у EUR. Сплатити організаційний внесок можна у будь-якій валюті по діючому курсу того банку, в якому, власне, й здійснюється оплата. При оплаті онлайн на нашому сайті Ви одразу можете вказати суму у EUR. При цьому з карти буде списано еквівалент суми у Вашій валюті по курсу Вашого банку.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН

АНКЕТА
НА УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ
Видавництво: Primedia eLaunch LLC (Dallas, USA)
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ
Вкажіть кількість друкованих примірників, які Ви бажаєте оплатити одразу з публікаційним внеском.
Замовити та оплатити друкований примірник можна буде й після того, як книгу буде остаточно сформовано. Редакція повідомить про завершення підготовки монографії до друку та надішле пропозицію дозамовити примірник, якщо Ви залишите кількість на позначці «0» зараз.
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
1-3 дні
Міжнародна доставка
посилка з трек-номером
7-15 днів

Завантажте рецензію (якщо потрібно):
Завантажте статтю: *
Стаття оформлена згідно вимог (АРА!) *
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в колективній монографії.

Коли можна буде отримати друкований примірник?

Публікація авторського розділу (статті) відбувається протягом 10 днів з моменту його схвалення редакцією. Повний же зміст кожної колективної монографії поповнюється до тих пір, поки не буде подано та прийнято достатньо статей для формування цілісної книги (150-250 сторінок). Час формування монографії залежить від її тематики але не перевищує один календарний рік. Друкований примірник можна замовити та оплатити або одразу при оплаті публікаційного внеску, або ж після того, як книгу буде остаточно сформовано. Про завершення формування колективної монографії, її готовність до друку та можливість замовлення примірника(-ів) редакція повідомить всіх авторів книги завчасно. Протягом тижня у авторського складу буде можливість замовити та оплатити потрібну кількість друкованих екземплярів.

Чи можна буде замовити друковані примірники пізніше?

Після завершення формування колективної монографії, редакція повідомить всіх авторів про її готовність до друку та можливість замовлення примірника(-ів). Протягом тижня у авторського складу буде можливість оплатити потрібну кількість друкованих екземплярів. Після подання монографії до друку - дозамовити друковані примірники можна буде лише надрукувавши додатковий тираж. В такому випадку звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua для розрахунку вартості такого друку.

Не отримав(-ла) листа про прийом чи результати рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 2 днів, а відповідь з результатами рецензування не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до виходу колективної монографії (наприклад, при заповненні рейтингу викладача, при захисті дисертаційної роботи тощо). Видається автору, стаття якого пройшла рецензування та прийнята до публікації, безкоштовно за запитом протягом доби. Посилання на здійснення запиту доступне в кожному листі з результатами рецензування.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою організаційного комітету info@ukrlogos.in.ua.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт.

Що робити, якщо помітив(-ла) помилку в статті вже після її публікації?

Після публікації на сайті електронної версії розділу монографії авторам надається 72 години на виявлення помилок верстки та авторських помилок. Повідомити про них можна написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Авторські помилки - це помилки, що були наявні в статті, яку автор надіслав при подачі анкети. Редакція виправляє всі помилки верстки та незначні авторські помилки (пропущено літеру в тексті, неправильно вказано науковий ступінь чи одрук в ПІБ тощо), повідомлення про які надійшло протягом відведеного часу. Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в фомулах / статистичних дослідженнях, переписування абзаців та перероблення таблиць) після фактичної публікації не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи. Після повідомлення про завершення формування колективної монографії та її передачу до друку внесення будь-який змін неможливе.

Як можна оплатити участь та публікацію з-за кордону?

Учасники з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата участі та публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, організаційний комітет підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.

Чому оплата здійснюється на рахунок UKRLOGOS.IN.UA, а не видавця?

Платформа UKRLOGOS.IN.UA (офіційна назва в Україні - ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА) є організатором та ініціатором видання колективної монографії. Саме наші працівники здійснюють прийом статей, їх рецензування, редагування та доведення всіх матеріалів до випуску та публікації, подальшою розсилкою друкованих матеріалів тощо. Видавець (Primedia eLaunch LLC) є закордонним партнером UKRLOGOS.IN.UA, який здійснює послуги по присвоєнню ISBN та виданні (в тому числі друк) колективної монографії у необхідному тиражі. Всі фінансові розрахунки з видавцем платформа UKRLOGOS.IN.UA проводить самостійно.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
Primedia eLaunch LLC
Розташування видавництва:
Dallas (USA)
Префікс ISBN видавництва: 978-1-64669
Мова вихідних відомостей видань:
англійська
Видавництво зареєстровано:
- в реєстрі Bowker (єдине офіційне американьске агенство видавців);
- Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.


ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ СТАТТІ:
2-3 дні
ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ:
до 10 днів
ТЕРМІНИ ІНДЕКСАЦІЇ ВИДАНЬ:
до 30 днів

■ Монографії будуть видані з присвоєнням американського ISBN. Дані про книгу будуть відображені в електронному каталозі книг, видавних в США - Bookwire by Bowker.
■ Кожному розділу (статті) монографій буде присвоєно унікальний код DOI.
■ Кожний розділ (стаття) монографій буде проіндексована в CrossRef та ORCID (протягом 5 днів), Google Scholar та OpenAIRE (протягом 15 днів), а також ResearchGate та OUCI (протягом 30 днів). Увага! Для індексації в ORCID автору необхідно зазначити свій ORCID ID в статті.
■ Матеріали монографій знаходитимуться у відкритому доступні (Open Access) на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0 International.
■ Автори розділів матимуть можливість відслідковувати статистику переглядів, завантажень та цитувань своїх статей прямо в архіві на сайті.

УВАГА! Публікація авторського розділу (статті) відбувається протягом 10 днів з моменту його схвалення редакцією. Повний же зміст кожної колективної монографії поповнюється до тих пір, поки не буде подано та прийнято достатньо статей для формування цілісної книги (150-250 сторінок).

Друкований примірник замовляється за бажанням. Замовити та оплатити його можна одразу або після того, як книгу буде остаточно сформовано. Про завершення формування колективної монографії, її готовність до друку та можливість замовлення примірника(-ів) редакція повідомить всіх авторів книги завчасно.

ЯК ВИГЛЯДАТИМУТЬ ПРИМІРНИКИ МОНОГРАФІЇ ЗОВНІ?
ОБКЛАДИНКИ У КОЖНОЇ МОНОГРАФІЇ ДЕЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ, АЛЕ СТИЛЬ ЗАГАЛЬНИЙ
Монографія виготовляється у форматі А5 з твердою кольоровою ламінованою обкладинкою. Зшитий книжковий блок з'єднується з палітуркою за допомогою форзаців. На обкладинці зазначається захисний книжковий штрих-код з даними про ISBN та QR-код з посиланням на електронну версію колетивної монографії.

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ПРИМІРНИК МОНОГРАФІЇ ВСЕРЕДИНІ?
Внутрішній блок книги друкується чорно-білим. Текст не потрапляє у складнодоступну частину скріплення і добре читається. Кожна сторнка містить нумерацію та колонтитули з зазначенням назви колективної монографій та її розділу. На сторінках вихідних відомостей зазначаються дані закордонного видавництва та авторський склад монографії.


КОЛЕКТИВНЇ МОНОГРАФІЇ ДО ЯКИХ ВІДКРИТО ПРИЙОМ:
І. PEDAGOGICAL CONCEPT AND ITS FEATURES, SOCIAL WORK AND LINGUOLOGY (ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ, СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ЛІНГВОЗНАВСТВО)
Приймаються статті з наступної тематики: освітні, педагогічні науки (дошкільна, початкова, середня, професійна та спеціальна освіта), соціальна педагогіка, філологія та літературознавство, журналістика (філологічний аспект).
ІІ. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF A MODERN SYSTEM OF NATIONAL AND INTERNATIONAL ENTERPRISES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS' DEVELOPMENT (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ)
Приймаються статті з наступної тематики: мікро- та макроекономіка, підприємництво (в тому числі облік, маркетинг, менеджмент), торгівля та біржова діяльність, фінанси та банківська справа, державне управління та адміністрування, оподаткування, соціальне забезпечення населення, міжнародна економіка та міжнародні відносини (економічний аспект), готельно-ресторання справа та туризм (економічний аспект).
ІІІ. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF LEGAL KNOWLEDGE, NATIONAL SECURITY AND PHYSICAL EDUCATION OF CITIZENS (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗНАННЯ, НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯН)
Приймаються статті з наступної тематики:  право та міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (правовий аспект), національна та цивільна безпека, правоохоронна діяльність, військові науки та спорт.
ІV. MODERN APPROACHES TO CULTURAL SPACE AND HISTORICAL KNOWLEDGE (СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ТА ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ)
Приймаються статті з наступної тематики: історія та археологія, бібліотечна та архівна справа, етнографія, культурологія та мистецтвознавство, дизайн та архітектура.
V. SYNTHESIS OF MEDICINE, PHARMACY  SCIENCES AND BIOLOGICAL RESEARCHES: ANALYSIS AND TRENDS (СИНТЕЗ НАУК ПРО МЕДИЦИНУ, ФАРМАЦІЮ ТА БІОЛОГО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: АНАЛІЗ ТА ТРЕНДИ)
Приймаються статті з наступної тематики: медична біологія, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, хімічні технології (медичний аспект, фармація), фармакологія, медицина, технології медичної діагностики та лікування, психологія та медична психологія (патопсихологія, психотерапія, психогігієна).
VІ. SOCIETY AND UNIVERSUM SCIENCES: DYNAMICS AND DEVELOPMENT (НАУКИ ПРО СОЦІУМ ТА УНІВЕРСУМ: ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК)
Приймаються статті з наступної тематики: філософія та релігієзнавство, політологія, соціологія та соціальні комунікації, журналістика (соціологічний аспект).
VІІ. HIGH-TECН PROCESSES OF ENGINEERING, ELECTRONICS AND APPLIANCES AS THE MAIN FACTORS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS (STP) (ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ІНЖЕНЕРІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЯК ОСНОВНІ ФАКТОРИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ (НТП))
Приймаються статті з наступної тематики:  інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки та інженерія, інформаційні системи та технології, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, електротехніка та електромеханіка, електроніка, телекомунікації та радіотехніка, механіка та машинобудування, транспортні технології, авіоніка.
VІІІ. TECHNOLOGICAL INNOVATION: ENGINEERING, MANUFACTURING, AGRICULTURAL COMPLEX AND ZOOLOGY (ТЕХНОЛОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО: ІНЖЕНІРИНГ, ВИРОБНИЦТВО, АГРАРНОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ТВАРИННИЦТВО)
Приймаються статті з наступної тематики:  агрономія, садівництво та виноградарство, лісове та садово-паркове господарство, агроінженерія, харчові технології, технології легкої промисловості, інші технології та виробництво (в тому числі нафтогазова інженерія та технології, видавництво та поліграфія тощо), технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарна медицина та зоологія.
ІX. STATE, TRENDS AND PROSPECTS OF LAND SCIENCES, ENVIRONMENT, PHYSICS, MATHEMATICS AND STATISTICS’ DEVELOPMENT (СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ФІЗИКУ, МАТЕМАТИКУ ТА СТАТИСТИКУ)
Приймаються статті з наступної тематики: геонауки (географія, геологія та інші науки про Землю) та інші природничі науки (фізика, хімія, астрономія, біологія, екологія), точні науки (математика, хімія, статистика).

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ?
оформіть статтю на відповідну тематику згідно з вимогами
заповніть анкету та надішліть статтю на рецензування
дочекайтесь відповіді про рецензування статті та її прийняття
здійсніть оплату та надішліть копію квитанції до редакції

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Мова написання: українська / російська / англійська
Авторами можуть бути:
- аспіранти (лише із рецензією кандидата/доктора наук з відповідної спеціальності або у співавторстві з ним), докторанти; - науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур
(якщо немає наукового ступеня - лише із рецензією кандидата/доктора наук з відповідної спеціальності або у співавторстві з ним; дозволяється написання без наукового ступеня та рецензії, якщо досвід роботи в сфері, з тематики якої написано статтю більше 7 років).
Статті можуть бути написані:
- одноосібно;
- у співавторстві (не більше 2 авторів).
Формат написання розділу колективної монографії не передбачає поняття наукового керівника. Якщо такий є і його вклад в написання значний - варто вказати його співавтором.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (не менше 900 символів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті з необхідними елементами (виділеними по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Вступ (не менше 900 символів). Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Чітко формулюють мету дослідження.
Основна частина (мінімум 2 параграфа). У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основна частина має бути розбита на змістовні параграфи з власною назвою. Тема кожного параграфу має повністю розкриватися.
Висновки з теми дослідження (не менше 900 символів). Автори детально наводять висновки з власного дослідження і подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
References (тобто набраний латиницею / транслітерований список) з не менш ніж 5 джерел - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад. Всі джерела, назва яких написана мовою, що використовує латинський алфавіт, варто вписати як в оригіналі, і лише кирилицю необхідно транслітерувати. Транслітерувати список можна за допомогою онлайн-конвертерів, запропонованих в прикладі вище.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), їх місце роботи | навчання, країна, анотація англійською мовою (якщо мова написання статті не англійська) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для рецензії
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 10 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПУБЛІКАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплату не обов'язково проводити у EUR. Сплатити організаційний внесок можна у будь-якій валюті по діючому курсу того банку, в якому, власне, й здійснюється оплата. При оплаті онлайн на нашому сайті Ви одразу можете вказати суму у EUR. При цьому з карти буде списано еквівалент суми у Вашій валюті по курсу Вашого банку.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН

АНКЕТА
НА УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:
Видавництво: Primedia eLaunch LLC (Dallas, USA)
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ

Вкажіть кількість друкованих примірників, які Ви бажаєте оплатити одразу з публікаційним внеском:
Замовити та оплатити друкований примірник можна буде й після того, як книгу буде остаточно сформовано. Редакція повідомить про завершення підготовки монографії до друку та надішле пропозицію дозамовити примірник, якщо Ви залишите кількість на позначці «0» зараз.
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
1-3 дні
Міжнародна доставка
посилка з трек-номером
7-15 днів

Завантажте рецензію (якщо потрібно):

Завантажте статтю: *
Стаття оформлена згідно вимог (АРА!) *
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в колективній монографії.

Коли можна буде отримати друкований примірник?

Публікація авторського розділу (статті) відбувається протягом 10 днів з моменту його схвалення редакцією. Повний же зміст кожної колективної монографії поповнюється до тих пір, поки не буде подано та прийнято достатньо статей для формування цілісної книги (150-250 сторінок). Час формування монографії залежить від її тематики але не перевищує один календарний рік. Друкований примірник можна замовити та оплатити або одразу при оплаті публікаційного внеску, або ж після того, як книгу буде остаточно сформовано. Про завершення формування колективної монографії, її готовність до друку та можливість замовлення примірника(-ів) редакція повідомить всіх авторів книги завчасно. Протягом тижня у авторського складу буде можливість замовити та оплатити потрібну кількість друкованих екземплярів.

Чи можна буде замовити друковані примірники пізніше?

Після завершення формування колективної монографії, редакція повідомить всіх авторів про її готовність до друку та можливість замовлення примірника(-ів). Протягом тижня у авторського складу буде можливість оплатити потрібну кількість друкованих екземплярів. Після подання монографії до друку - дозамовити друковані примірники можна буде лише надрукувавши додатковий тираж. В такому випадку звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua для розрахунку вартості такого друку.

Не отримав(-ла) листа про прийом чи результати рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 2 днів, а відповідь з результатами рецензування не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до виходу колективної монографії (наприклад, при заповненні рейтингу викладача, при захисті дисертаційної роботи тощо). Видається автору, стаття якого пройшла рецензування та прийнята до публікації, безкоштовно за запитом протягом доби. Посилання на здійснення запиту доступне в кожному листі з результатами рецензування.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою організаційного комітету info@ukrlogos.in.ua.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт.

Що робити, якщо помітив(-ла) помилку в статті вже після її публікації?

Після публікації на сайті електронної версії монографії авторам надається 72 години на виявлення помилок верстки та авторських помилок. Повідомити про них можна написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Авторські помилки - це помилки, що були наявні в статті, яку автор надіслав при подачі анкети. Редакція виправляє всі помилки верстки та незначні авторські помилки (пропущено літеру в тексті, неправильно вказано науковий ступінь чи одрук в ПІБ тощо), повідомлення про які надійшло протягом відведеного часу. Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в фомулах / статистичних дослідженнях, переписування абзаців та перероблення таблиць) після фактичної публікації не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Як можна оплатити участь та публікацію з-за кордону?

Учасники з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата участі та публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, організаційний комітет підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.

Чому оплата здійснюється на рахунок UKRLOGOS.IN.UA, а не видавця?

Платформа UKRLOGOS.IN.UA (офіційна назва в Україні - ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА) є організатором та ініціатором видання колективної монографії. Саме наші працівники здійснюють прийом статей, їх рецензування, редагування та доведення всіх матеріалів до випуску та публікації, подальшою розсилкою друкованих матеріалів тощо. Видавець (Primedia eLaunch LLC) є закордонним партнером UKRLOGOS.IN.UA, який здійснює послуги по присвоєнню ISBN та виданні (в тому числі друк) колективної монографії у необхідному тиражі. Всі фінансові розрахунки з видавцем платформа UKRLOGOS.IN.UA проводить самостійно.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0