International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 340.6:657.24

EOI 10.11232/2663-4139.16.61

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

ІВАНОВА Ольга Вячеславівна

головний судовий експерт відділу економічних досліджень

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

 

УКРАЇНА


Анотація. Об’єкт дослідження статті – трансфертне ціноутворення. Узагальнено наукові підходи до визначення поняття трансфертного ціноутворення. Визначено основні його характеристики. Визначено основоположні нормативні акти міжнародного рівня, які заклали фундамент в регулюванні трансфертного ціноутворення. Узагальнено інформацію про вирішення проблем трансфертного ціноутворення в Україні на законодавчому рівні. Визначено актуальні проблеми трансфертного ціноутворення в Україні.

Ключові слова: трансфертне ціноутворення; глобалізація; принцип «витягнутої руки»; контрольовані операції; податковий контроль.

Глобалізація світової економіки, що сьогодні тільки посилюється, а також зростання чисельності транснаціональних корпорацій сприяє загостренню проблеми розмивання оподатковуваної бази між різними податковими юрисдикціями і виведенням прибутку з-під оподаткування. Втрати державних бюджетів в результаті застосування міжнародними компаніями спеціальних схем, що занижують оподатковувану базу, складають надзвичайно значні суми. Крім цього, міжнародні компанії отримують конкурентні переваги в порівнянні з національними за рахунок економії зі сплати податків, що призводить до уповільнення і ускладнення росту національних економік.

Вирішення зазначених проблем – одна з пріоритетних задачі найближчого часу для більшості країн світу, в тому числі і України. На сьогодні вже є певний прогрес в цьому питанні, однак існує необхідність у вжитті подальших заходів для вирішення проблемних питань.

Узагальнимо основні підходи до визначення поняття трансфертного ціноутворення (рис.1).

Рис.1. Наукові підходи до визначення трансфертного ціноутворення.

Дані сформовано з [1, с.16; 2, с.120; 3, с.148; 4, с.149; 5, с.49]

 

Як бачимо з рис.1, формулювання досліджуваної дефініції різними науковцями досить різниться, але розуміння суті даного явища єдине – це певний механізм встановлення специфічними суб’єктами господарювання цін на товари, що перетинають митний кордон.

Таким чином, основним інструментом, що використовуються міжнародними компаніями для переміщення оподатковуваної бази з однієї податкової юрисдикції до іншої, є трансфертне ціноутворення (англ. transfer pricing) - процес встановлення цін на товари (роботи, послуги) в угодах між афілійованими суб’єктами.

Маючи свободу встановлення цін в угодах між собою, міжнародні компанії можуть створювати неринкові умови власної комерційної діяльності, що в результаті впливає як на діяльність інших суб’єктів господарювання, так і на економіку держави в цілому.  Однак необхідно зазначити, що трансфертне ціноутворення використовується компаніями не тільки для зменшення податкового навантаження, зокрема і протиправними методами, а й у прогресивних цілях – для розширення частки на ринку, залучення фахівців високої кваліфікації, диверсифікації ризиків, в тому числі валютних, впровадження новітніх технологій, покращення інвестиційної привабливості як самої компанії, так і регіону її основної діяльності [6, с.93].

Держави, які стикнулися із проблемою трансфертного ціноутворення, а разом з нею і з проблемою розмивання оподатковуваної бази і виведення прибутку з-під оподаткування, почали розробляти певні методи боротьби з цим явищем.

Одним з перших кроків на шляху до вирішення зазначеної проблеми стала розробка Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Модельної Конвенції про уникнення подвійного оподаткування в 1963 році. Стаття 9 Конвенції встановила фундаментальний принцип трансфертного ціноутворення, пізніше визначений в міжнародній практиці як принцип «витягнутої руки», закріпленого для опису ринкового характеру відносин, що існують між організаціями [7]. Відповідно до даного принципу в ситуації, коли між двома організаціями створюються чи встановлюються умови, відмінні від тих, що мали би місце між двома незалежними організаціями, - будь-який дохід, який було б нараховано одній з них, але через наявність цих умов не було нараховано, може бути включено в дохід цієї організації і, відповідно, обтяжено податком.

Разом з тим, модельна Конвенція ОЕСР не могла повною мірою вирішити існуючі проблеми в силу відсутності конкретних заходів і інструментів по боротьбі з трансфертним ціноутворенням. У зв’язку з цим окремі країни почали приймати власне законодавство, спрямоване на стримування використання компаніями механізмів по переміщенню оподатковуваної бази з країни. Найбільш активними були залучені до процесу прийняття національних законодавства США і ряд європейських країн.

Ключовою ж подією для світового товариства в боротьбі з незаконним ухиленням міжнародних компаній від сплати податків стала поява Настанови ОЕСР з проблем трансфертного ціноутворення. В подальшому принципи Настанови стали основою законодавств з трансфертного ціноутворення багатьох країн світу [7].

Таким чином, в результаті поступового пошуку шляхів вирішення проблеми розмивання і переміщення оподатковуваної бази міжнародними компаніями, Настанови ОЕСР з трансфертного ціноутворення стали тим інструментом, який повинен сприяти вирішенню цих проблем і, відповідно, стимулювати подальший розвиток міжнародної торгівлі.

Розглянемо механізм вирішення проблем трансфертного ціноутворення та його сучасні тенденції в Україні. Після розпаду СРСР Україна стала активно залучатися до міжнародної торгівлі. Багато національних компаній почати відкривати для себе зарубіжні ринки і успішно реалізовувати там свою продукцію. В той же час, чимало іноземних компаній почати відкривати свої представництва в Україні, запускати тут виробництва. При цьому в своїй діяльності компанії не завжди встановлювали ринкові ціни, що дозволяло ухилятися від сплати певної сукупності податків на території України. Крім того, компанії, зареєстровані в Україні, також використовували компанії, зареєстровані в офшорних зонах, у своїх зовнішньоторговельних операціях з метою заниження оподатковуваної бази. Все це призвело до встановлення чітких правил трансфертного ціноутворення на законодавчому рівні.

Узагальнимо інформацію про вирішення проблем трансфертного ціноутворення в Україні на законодавчому рівні (рис.2).

До рис.2 слід додати, що основним нормативним документом, завдяки якому Україна отримала можливість вийти на новий рівень в питанні вирішення проблем трансфертного ціноутворення, це Закон 1797-VIII від 01.01.2017р. [8] Зміни, внесені цим законом до Податкового кодексу України, спрямовані на досягнення ефективності у здійсненні контролю над трансфертним ціноутворення та, в цілому, є прогресивними. Зокрема, було збільшено вартісні критерії для визнання операцій контрольованими; розширено перелік нерезидентів, операції з якими будуть контролюватися; закріплено новий перелік «низькоподаткових» юрисдикцій; надано можливість самостійного коригування; визначено підстави для проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»; встановлено відповідальність та штрафні санкції, та ін.

Рис.2. Процес вирішення проблем трансфертного ціноутворення в Україні на законодавчому рівні

Дані сформовано з [8; 9; 10]

 

Разом з тим, сьогодні капітал виводиться з України, як правило, шляхом заниження ціни на товари, що експортуються. Часто завищуються ціни на імпортовані товари, укладаються фіктивні імпортні та кредитні угоди. Використання трансфертного ціноутворення як способу ухилення від сплати податків не вичерпало себе. На сьогодні цей механізм активно застосовується недобросовісними компаніями [11, с.644].

Розмір чинних штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері регулювання трансфертного ціноутворення на сьогодні значно нижчий рівня капіталу, який переміщується в офшорні зони.

Ефективний законодавчий механізм, який би унеможливив подвійне оподаткування в процесі трансфертного ціноутворення, на сьогодні відсутній.

Зазначене є проблемами, що мають місце через недосконалість законодавчого регулювання в даній сфері. Наявна законодавча база вміщує основні правила міжнародної системи регулювання трансфертних цін, але згідно сьогоднішніх тенденцій – цього недостатньо. Вкрай необхідним є не тільки законодавча робота з усунення колізій в нормативних актах і прийняття нових правових норм, які б вирішили наявні проблеми, а й ефективна практична реалізація вже чинної законодавчої бази з питань трансфертного ціноутворення. 

В той же час, що трансфертне ціноутворення сьогодні використовується компаніями і для прогресивних цілей, зокрема, для мінімізації витрат, що досягається завдяки використанню ефекту масштабу та взаємодії компаній у міжнародній площині. На сьогодні основним потужним чинником у розвитку цих процесів є глобалізація, яка продовжує набирати обертів [12, с.56].

Висновки. Таким чином, трансфертне ціноутворення в сьогоднішніх ринкових умовах і нормативному регулюванні – це інструмент фінансового механізму сучасних компаній, який надає їм можливість зменшити податкове навантаження зі сплати податку на прибуток. Даний механізм передбачає конвертування продажу в одній країні в прибуток в іншій країні. Використання трансфертного ціноутворення надає переваги через зменшення витрат на переміщення товарів, розширення частки ринку, покращення інвестиційного клімату та ін.

В Україні чинне законодавство з трансфертного ціноутворення вміщує основоположні міжнародні стандарти, однак до цього часу залишається недосконалим і колізійним. Крім того, існує нагальна потреба в ефективній практичній реалізації закріплених механізмів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Дзюба П. (2016). Трансфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка. Економіка України, (1), 14–22.

 • Карнаух Т. М. (2015). Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні. Наукові записки НаУКМА,  (168), 120-123.

 • Савченко Т.Г. (2010). Трансфертне ціноутворення як інструмент забезпечення внутрішньобанківської рівноваги. Економічний простір, (39), 145-165.

 • Ткачик Ф.П. (2015). Трансфертне ціноутворення як об’єкт моніторингу податкових консультантів. Науковий вісник Херсонського державного університету, (15;3), 148-151.

 • Макаренко М.І., Савченко Т.Г. (2006). Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ. Актуальні проблеми економіки, (4), 44-51.

 • Черевко О.І. (2014). Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування. Економіка і регіон, (2), 91-96.

 • Офіційний сайт Державної податкової служби України: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (2020). Вилучено з https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-derjavnoi-podatkovoi-slujbi/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku--oesr-/.

 • Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні (Закон України). 1797-VIII. (2016). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1797-19.

 • Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення (Закон України). 408-VII. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/408-18.

 • Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» (Закон України). 609-VIII. (2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/609-19.

 • Чичуліна К.В., Зінченко В.В., Шинкар Ю.Л. (2017). Сучасні тенденції розвитку трансфертного ціноутворення в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, (20), 642-645. 

 • Малинка К.С., Поліщук С.В. (2019). Проблеми функціонування трансфертного ціноутворення в Україні та напрямки його удосконалення в умовах невизначеності економіки. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», (27), 53-59.


CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSFER VALUATION

IVANOVA O.,
Forensic expert of the Department of Economic Research
Kharkiv Scientific Research Forensic Center, MIA of Ukraine
UKRAINE

Abstract.
The object of research of the article is transfer pricing. Scientific approaches to defining the concept of transfer pricing are generalized. Its main characteristics are determined. The basic normative acts of the international level, which laid the foundation in the regulation of transfer pricing, are determined. The information on solving the problems of transfer pricing in Ukraine at the legislative level is generalized. The current problems of transfer pricing in Ukraine are identified.


Keywords: transfer pricing; globalization; the principle of "outstretched hand"; controlled operations; tax control.

© Іванова О.В., 2020

© Ivanova O., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 21.12.2020