International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

PEDAGOGY

UDC 371:31:004

EOI 10.11232/2663-4139.16.60

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ GOOGLE CLASSROOM ТА KIDDOM ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

ТИЩЕНКО Микола Андрійович

викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті викладені теоретичні аспекти використання сучасних інформаційно-комунікаційних та веб технологій для практичної роботи студентів вищих навчальних закладів України в дистанційному режимі. Наведено приклади найбільш поширених інструментів навчання, їх переваги та недоліки. Представлено аналіз основних характеристик тих чи інших засобів навчання. Зазначено актуальність подальшого дослідження цієї проблеми та перспективи реалізації цього підходу.

Ключові слова: веб технології, змішане навчання, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, Google Classroom, Kiddom.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

Численні платформи дистанційного навчання сьогодні мають схожі переваги та недоліки і серед такого різноманіття середньостатистичному викладачу досить складно підібрати найбільш підходящий інструмент для реалізації дистанційного режиму навчання в період пандемії COVID-19. Частіше за все адміністрація навчального закладу бере на себе обов’язки організувати такий режим роботи та навчити науково-педагогічних працівників навичкам роботи з платформою дистанційного навчання. Прикладом такої плідної підтримки викладачів та студентів є організація взаємодії та навчання на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», де адміністрація університету проводить тренінги з викладачами задля підвищення їх компетентності в розробці методичних матеріалів та підтримці дистанційного навчання на платформах дистанційного навчання Google Classroom та MOODLE. Але не усім навчальним закладам так пощастило, як нашому, тож, іноді викладачам необхідно самостійно підбирати платформи дистанційного навчання, витрачаючи масу часу та зусиль, які вони могли б спрямувати у більш корисне русло. Такий стан речей зумовив актуальність дослідження цієї проблеми і проведення аналізу переваг та недоліків більш складних (Google Classroom) платформ дистанційного навчання, які розгортуються зусиллями адміністрації навчального закладу, та простіших аналогів (Kiddom), організувати роботу в яких здатен і окремий викладач. В цій публікації ми не торкаємось аналізу роботи комерційних платформ дистанційного навчання, але така робота вже виконана і її результати будуть викладені у наших наступних публікаціях.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ.

Питанням використання інформаційно-комунікаційних та веб технологій займались багато вітчизняних [1; 2; 3] та закордонних [4; 5; 6; 7] вчених у галузі педагогіки. Але питання навчання студентів вищих закладів освіти із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних та веб технологій розглянуто не повністю, що і зумовлює актуальність його подальшої розробки та дослідження. Більш того, відсутня загальна стратегія інтеграції програмних комплексів в галузі освіти України, що й призвело до колапсу навчального процесу на початку пандемії COVID-19.

МЕТА СТАТТІ.

Метою статті є аналіз переваг та недоліків використання платформ дистанційного навчання Google Classroom та Kiddom як інструментів імплементації змішаного навчання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ.

Матеріалами викладеного у статті дослідження слугували роботи вітчизняних та закордонних науковців у галузі педагогіки та методики викладання іноземних мов, які, окрім класичних підходів, розглядали й новітні методики, такі як:

 • кейс-метод;

 • кейс-метод;

 • комунікативний метод.

У статті було проведено статистичний та зіставний аналізи отриманої інформації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ.

На жаль, в країні, де отримують освіту найкращі програмісти світу, відсутнє власне програмне забезпечення для реалізації дистанційного режиму навчання – такого необхідного у часи пандемії COVID-19.

Результати аналізу, проведеного нами та викладеного нижче свідчать, що навчальні заклади України використовують у більшості своїй безкоштовні розробки закордонних програмістів або компаній. Серед найбільш поширених у наш час платформ дистанційного навчання на території України є наступні:

 • Google Classroom;

 • MOODLE;

 • Kiddom;

 • Edmodo.

Вибірка, яку ми робили для проведення аналізу, ґрунтувалась на ідеї порівняти організаційні та функціональні особливості двох різних платформ, за статистичними даними якими користуються освітяни навчальних закладів освіти різного типу акредитації. Результати порівняльного аналізу представлені в Таблиці 1.

Необхідність логічного устаткування методичних матеріалів та організації навчального процесу усвідомлюють не лише державні заклади освіти, але й приватні. Таким чином ми можемо бачити їх власні платформи дистанційного навчання, які інтегруються в навчальний процес та на етапах проведення проміжного, рубіжного та фінального тестувань. Прикладами таких платформ можуть бути MyEnglishLab від компінії Дінтернал Єдьюкейшн та FutureLearn від Британської Ради в Україні. Наразі ми проводимо аналіз роботи комерційних та безкоштовних платформ дистанційного навчання і результати цього аналізу надамо в наступних публікаціях.

 

Таблиця 1. Аналіз переваг та недоліків використання платформ Google Classroom та Kiddom

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.

Підбиваючи підсумки аналізу переваг та недоліків платформ дистанційного навчання Google Classroom та Kiddom як інструментів імплементації змішаного навчання в закладах освіти України, слід зазначити, що, на нашу думку, більш доречною у використанні буде саме Google Classroom, оскільки саме вона має увесь необхідний функціонал, необхідний для реалізації дистанційного режиму навчання у повному обсязі. Повсякчас каменем спотикання стає можливість використання повного функціоналу Google Classroom, але цю проблему можливо усунути шляхом проведення навчальних семінарів для викладацького складу навчального закладу або шляхом самостійного навчання викладачів засобами веб технологій.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Асоянц, П.Г., Чекаль, Г.С., Сердюков, П.І. та ін. (2013). Основи методики створення і застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов. Київ: КДПІІМ.

 • Бухаркина, М.Ю. (2018). Технология разноуровневого обучения. ИЯШ, (3), 48–53.

 • Жук, Ю.О. (2018). Деякі психолого-педагогічні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі середнього закладу освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї, (4), 7–9.

 • Brown, H.D. (2014). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. USA: Prentice Hall Regents.

 • Brown, K. (2018). Using new technology in the classroom. Sydney: Macquarie University.

 • Hardisty, D. & Windeatt, S. (2017). CALL. Hong Kong: Oxford University Press.

 • Littlewood, W. (2011). Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.


ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF GOOGLE CLASSROOM AND KIDDOM DISTANCE LEARNING PLATFORMS USAGE AS TOOLS OF BLENDED LEARNING IMPLEMENTATION

TYSHCHENKO M.A.
National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
UKRAINE

Abstract.
The article deals with theoretical aspects of the modern educational information and web technologies usage at higher educational institutions. Examples of the most common learning tools, their advantages and disadvantages are provided. The analysis of the main characteristics of various teaching methods is presented. Relevance of further research of this problem and prospects for implementation of this approach is indicated.


Keywords: web technologies, blended learning, information and communication technologies, distance education, Google Classroom, Kiddom.

© Тищенко М.А., 2020

© Tyshchenko M., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 20.12.2020