International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 330.13

EOI 10.11232/2663-4139.16.43

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

КУРОЧКІНА Олена Костянтинівна

здобувач вищої освіти факультету економіки та бізнесу

Київський національний університет технологій та дизайну

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті проводиться аналіз таких економічних категорій як «прибуток» і «рентабельність».  Характеризуються фактори, які здатні вплинути на стан прибутку і рентабельності підприємства.  Розглядаються основні джерела одержання прибутку підприємством.  Досліджуються можливі механізми формування фінансових результатів підприємства.  Проводиться аналіз розрахунку рентабельності підприємства і визначаються її основні види.

Ключові слова: підприємство; ефективність діяльності підприємства; економічна ефективність; прибуток; рентабельність; механізм формування фінансових результатів підприємства.

Рентабельність визначається як здатність компанії отримувати прибуток від своєї господарської діяльності, використовуючи її ресурси, і вона є економічним інструментом, який лежить в основі всіх рішень компанії щодо управління діяльністю та взаємовідносин з діловими партнерами і тому він набуває статусу основного критерію, що використовується для оцінки економічної ефективності. Рентабельність означає отримання доходу від реалізації продукції, який повинен перевищувати витрати. Як наслідок, прибутковість відображає ефективність всієї економічної діяльності підприємства.

Актуальність даної теми дуже важлива, тому що рентабельність вважається вирішальним інструментом механізму ринкової економіки для формування виробництва відповідно до потреб споживачів.

Окрему увагу варто приділити авторам-науковцям, в працях яких розглядалася дана тематика дослідження, а саме: Алькема В. Г., Безрученко І. В., Яремко З.М., Фаріон В.Я., Кошельок Г.В., Н.Л. Мєшкова, Є.В. Мних, О.В. Павловська, М.Д. Білик, Н.І. Власюк та ін.

Постановка питання. Основною метою статті є оцінка показників рентабельності підприємства та оцінка показників економічної активності.

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:

- описати особливості рентабельності підприємства у ринкових умовах

- розбір аналізу рентабельності

- дослідження шляхів розвитку виробництва

Результати дослідження.  В першу чергу, треба звернути увагу на те, що головною метою діяльності підприємства є отримання прибутку і також дуже важливим є забезпечення високого показника рентабельності господарської діяльності підприємства.

Прибуток є провідною метою діяльності комерційного підприємства. Він показує ефективність діяльності підприємства. Варто звернути увагу, що прибуток є абсолютною величиною, яка вимірюється в грошових одиницях, в той час як у рентабельності відносний показник, якій відображає ступінь прибутковості підприємства. Отже, рентабельність визначає, як економічну категорію так і інструмент чистого доходу суспільства. Рентабельність - це відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства.

Саме поняття «рентабельність» як і підприємства, держави та інше, має різні значення, але в усіх значеннях це вигода.

Що говорить про те, що підприємство працює рентабельно? Якщо клієнт купуючи певний товар або послугу, саме у цього підприємства, залишається задоволеним під послуги або товару, то за рахунок податків на рентабельність держава має можливість вирішувати економічні питання.

Дуже важко оцінити прибутковість підприємства тільки за показником прибутку, так як він не мав на увазі масштаби підприємства. Таким чином для аналізу прибутковості використовується відносний показник рентабельності.

Показники рентабельності можна поєднати у такі групи:

1. Ті, що характеризують складові рентабельності капіталу

2. Ті, що характеризують складові рентабельності активів

3. Ті, що характеризують інвестиції та рентабельності витрат

4. Ті, що характеризують рентабельність реалізації

Всі ці показники можуть обчислюватися з використанням: прибутку від операційної діяльності, чистого прибутку, прибутку до оподаткування та валового прибутку.

Виділяють такі основні показники рентабельності:

1. Показники рентабельності капіталу, що включають в себе: рентабельність сукупного капіталу та рентабельність власного капіталу.

2. Показники рентабельності активів, що включають в себе: рентабельність активів, необоротних активів, основних засобів, оборотних активів.

3. Показники рентабельності реалізації, що включають в себе: рівень валового прибутку, операційного прибутку та рівень чистого прибутку.

4. Витратні показники рентабельності, що включають в себе: рентабельність операційних витрат, витрати звичайної діяльності.

Отже, виходячи з цього, можна зазначити, що показниками рентабельності є відносні характеристики фінансових результатів підприємства і ефективності його діяльності. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і систематизуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу.

На практиці рівень рентабельності господарської діяльності торгових підприємств зазвичай визначається відношенням прибутку до роздрібного товарообороту. Він показує, скільки відсотків становить прибуток у товарообігу. Цей рівень рентабельності слід розраховувати не по всьому балансу прибутку, а тільки по прибутку від реалізації товарів, так як фінансові результати від продажу основних засобів та інших активів, а також позареалізаційні доходи, витрати і втрати не перебувають у прямій залежності від зміни обсягу товарообігу . Цей показник називається рівнем рентабельності продажів і вважається одним з основних показників оцінки ефективності функціонування торговельних підприємств. Він знаходиться в прямій залежності від зміни рівня валового доходу і у зворотній від зростання або зниження рівнів витрат обігу та податків, що стягуються за рахунок реалізованих торговельних надбавок.

Вважається, що мінімальний рівень рентабельності продажів в роздрібній торгівлі в умовах формування і розвитку ринкового механізму повинен становити не менше 4-6% до обороту.

Рівень рентабельності продажів по окремих товарних групах і товарам неоднаковий. У зв'язку з цим зміна структури роздрібного товарообігу веде до підвищення або до зниження рівня рентабельності продажів торгового підприємства. Вплив зміни структури товарообігу на рівень рентабельності продажів торгового підприємства проявляється через рівень валового доходу та рівень витрат обігу.

Рівень рентабельності, обчислений відношенням прибутку до товарообігу, має істотний недолік: він не враховує, за яких господарських ресурсах (активах), власному і позиковому капіталі досягнутий кінцевий фінансовий результат і як ефективно вони використовуються. У зв'язку з цим економісти пропонують визначати рентабельність господарських ресурсів як відношення річної суми прибутку до середньорічної вартості довгострокових, нематеріальних і поточних (оборотних) активів. Він показує, скільки відсотків займає прибуток в активах підприємства або скільки копійок прибутку отримано з кожної гривні сукупного (загального) капіталу. У зарубіжній практиці його називають рівнем рентабельності сукупного капіталу (всіх активів). При обчисленні рентабельності сукупного капіталу в розрахунок слід включати всі виробничі основні фонди (власні, орендовані та безоплатно надані), інші довгострокові, нематеріальні активи і всі оборотні кошти. Фактичну середньорічну вартість довгострокових, нематеріальних і оборотних активів розраховують за даними бухгалтерських балансів.

Рівень рентабельності сукупного капіталу знаходиться в прямій пропорційній залежності від зміни суми прибутку і в зворотному - від зміни залишків довгострокових, нематеріальних і оборотних активів. Вплив цих факторів на рентабельність сукупного капіталу можна виміряти методом ланцюгових підстановок. Для цього попередньо визначають умовний рівень рентабельності сукупного капіталу при плановій сумі прибутку і фактичних середньорічних залишках довгострокових, нематеріальних і оборотних коштів. Потім з умовного рівня рентабельності сукупного капіталу віднімають плановий, і в результаті визначають вплив на його розмір зміни залишків господарських ресурсів. Якщо з фактичного рівня рентабельності сукупного капіталу відняти умовний, визначимо вплив на його розмір зміни суми прибутку. Отже, виходячи з цього робимо висновки, що основними завданнями аналізу рентабельності є:

- Оцінка ефективності діяльності підприємства на сьогоднішній день

- Оцінити зміни рентабельності на протязі певного часу

- Виявити які чинники вплинули на зміну рентабельності

Кожне підприємство має за ціль підвищити показники рентабельності. Але щоб прийти до цього, треба підвищувати рівень якості продукції: зменшувати собівартість та збитки матеріальних та трудових ресурсів та інше.

Висновки. Таким чином, показники рентабельності вказують на реальну величину прибутку у порівнянні з сумою витрат, капіталу та ресурсів, які сюди були вкладені. Аналіз рентабельності дає можливість:

- зрозуміти ефективність вкладення грошових ресурсів в підприємство та наскільки раціонально вони використовуються;

- підприємствам виробляти продукцію високої рентабельності, яка буде користуватись найвищим споживчим попитом та задовольняти їх потреби;

- в умовах ринкової економіки підвищити конкурентоспроможність.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Шегда, А.В., Литвиненко, Т.М., Нахаба, М.П. та інші (2001). Економіка підприємства. Київ: Знання-Прес.

  • Сідун, В.А. (2002). Економіка підприємства. Харків: ХДУХТ, 2002.

  • Гринчуцький, В.І., Карапетян, Е.Т. & Погріщук, Б.В. (2010). Економіка підприємства. Київ: Центр учбової літературис.

  • Березін, О.В., Березіна, Л.М. & Бутенко, Н.В. (2012). Економіка підприємства. Київ: Знання.

  • Крамаренко, Г.О. & Чорна, О.Є. (2008). Фінансовий аналіз. Київ: Центр учбової літератури.

  • Сідун, В.А. & Пономарьова, Ю.В. (2006). Економіка підприємства (вид. 2-ге). Київ: Центр навчальної літератури.


PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE AS THE MAIN INDICATOR OF THE EFFICIENCY OF ITS ACTIVITY

KUROCHKINA L.,
Student of the Faculty of Economics and Business
Kyiv National University of Technology and Design
UKRAINE

Abstract.
The article analyzes such economic categories as "profit" and "profitability". Factors that can affect the state of profit and profitability of the enterprise are characterized. The main sources of profit of the enterprise are considered. Possible mechanisms of formation of financial results of the enterprise are investigated. The analysis of calculation of profitability of the enterprise is carried out and its basic kinds are defined.


Keywords: enterprise; efficiency of enterprise activity; economic efficiency; profit; profitability; mechanism of formation of financial results of the enterprise.

© Курочкіна О.К., 2020

© Kurochkina L., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 12.12.2020