International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 331.217

EOI 10.11232/2663-4139.16.39

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОГЛЯД ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

КРАВЧУК Дарія Ігорівна

здобувач вищої освіти факультету економіки і управління підприємництвом

Одеський національний економічний університет

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

АРТЮХ Оксана Валентинівна

д-р. екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту

Одеський національний економічний університет

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті висвітлено суть аудиту з оплати праці. Перелічено об’єкти аудиту з оплати праці. Конкретизовано найважливіші завдання аудиту розрахунків з працівниками з оплати праці. Сформульовано типові порушення обліку розрахунків за оплати праці за результатами аудиту. Зазначено види відповідальності за недотримання законодавства. Надано можливі шляхи вирішення типових порушень обліку.

Ключові слова: аудит у сфері праці; аудит розрахунків з оплати праці; облік розрахунків; типові порушення обліку розрахунків; вдосконалення проведення аудиту з оплати праці.

Актуальність теми полягає в тому, що в багатьох країнах світу, а так само і в Україні, в умовах економічної кризи та пандемії COVID-19 спостерігається спад виробничої діяльності, зниження продуктивності праці робітників, скорочення чисельності персоналу. Як наслідок,  це впливає на зміни у виробничій структурі та систему оплати праці. Варто також зазначити, що від формування ефективної структури мотивації, організації її обліку залежать своєчасність та якість виконання робіт, ефективність застосування засобів виробництва, собівартість продукції та багато інших аспектів. Тому актуальність проблем аудиту з оплати праці та шляхів їх вирішення не викликає жодних сумнівів, а навпаки, дана тема потребує особливої уваги.

Аналіз досліджень і публікацій. Свої наукові роботи вивченню аудиту розрахунків з оплати праці, визначенню проблем та методів їх вирішення присвятили Кононова І. В., Хлиніна Н. Б., Пирожок О. С., Мельник Ю. В., Рябчук О. Г., Коротаєва І. Р., Немодрук Н. М., Фальченко О. О., Богдан І. Ю., Чепецб О. Г., Кінебас І. Ю., Делібороніді А. Ю., Панченко О. М., Ангеловська О. В., Синяєва Л. В., Радіонова Н. Й., Штронда І. О., Сахно Л. А., Кондратюк О. В. та інші. Варто підкреслити, що не зважаючи на значну кількість напрацювань вчених, багато питань залишаються дискусійними. Наприклад, поліпшення розрахунків з персоналом, автоматизація нарахувань заробітної плати, контроль розрахунків і т. д.

Метою цієї статті є розкриття типових помилок обліку розрахунків з оплати праці за результатами аудиту та пошук шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Оплата праці є однією з найскладніших частин економічних явищ та найважливіших соціально-економічних аспектів. Тому процес ведення обліку праці та заробітної плати є занадто трудомістким і на будь-якому підприємстві має проходити своєчасно та в обов’язковому порядку. Лише налагоджена система і форма нарахування оплати праці може вливати на підвищення результатів виробництва, продуктивності праці, ефективності діяльності, а також оптимальному зарахуванню інтересів як робітника, так і власника підприємства.

Варто зазначити, що у сфері праці аудит виконує функцію збору, аналізу та оцінки інформації щодо діяльності підприємства з точки зору організації трудового процесу та проведення розрахунків з персоналом. Зазвичай до об’єктів аудиту відносять усіх робітників (як трудовий колектив, так і весь персонал) та їх діяльність і розрахунки з ними. Завдяки проведення аудиту, який виступає у ролі різноманітних показників, можна в цілому охарактеризувати результативність, продуктивність та ефективність функціонування робітничої ланки, ефективність розподілу робіт та використання робочого часу, досконалість системи оплати праці.

Однак, в процесі перевірки аудиту розрахунків з оплати праці прийнято виділяти наступні об’єкти: трудова дисципліна та дотримання трудового законодавства, політика оплати праці та її стимулювання, система внутрішнього контролю операцій з оплати праці, первинні документи з обліку праці та її оплати, зобов’язання з оплати праці, рахунки за заробітною платою (рахунок 66), розрахунки з податку на доходи фізичних осіб (рахунок 64) та за страхуванням (рахунок 65), витрати з оплати праці (рахунки 23, 91, 92, 93, 94),  відрахування на соціальні заходи (рахунки 23, 91, 92, 93, 94). Таким чином, аудитору важливо звертати увагу не лише на дотримання підприємством чинного законодавства та відсутність будь-яких порушень, а й на правильність проведення відрахувань, фіксацію у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства.

Погодимося з тим, що до найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з оплати праці належать:

• перевірка обліку особового складу працівників підприємства;

• перевірка правильності документального оформлення розрахунків з оплати праці;

• перевірка правильності нарахування основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат;

• перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати;

• перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції або на витрати операційної діяльності, які не включаються до собівартості реалізованої продукції;

• вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між видами готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та по звітних періодах;

• перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з оплати праці;

• перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати, своєчасність їх сплати відповідним органам;

• перевірка стану обліку розрахунків з працівниками з оплати праці;

• перевірка своєчасності виплати заробітної плати тощо [8].

Під час проведення перевірки аудиту розрахунків з оплати праці аудитор зазвичай користується вибірковим методом. Таким чином, він визначає наявні та можливі ризики підприємства і прогнозує шляхи їх запобігання та уникнення. Зокрема, існує типова послідовність та етапи проведення методики аудиту розрахунків з оплати праці, які характерні для будь-якої перевірки. Делібороніді А. Ю. виділив такі:

 • перевірка дотримання законодавства про працю, стан внутрішнього обліку та контролю за трудовим законодавством;

 • перевірка організації табельного обліку;

 • перевірка правильності оформлення первинної документації і нарахування заробітної плати;

 • перевірка розрахунково-платіжних відомостей і особових розрахунків;

 • перевірка правильності виплати грошових коштів;

 • перевірка стану аналітичного обліку розрахунків з оплати праці [3].

В результаті перевірки стану організації бухгалтерського обліку та ефективності внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, чисельності працівників та відображення їх кількості у звітності, відповідності даних аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку, нарахування оплати праці, оформлення розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку робочого часу можна натрапити на ряд порушень та помилок допущених керівництвом, адміністрацією чи бухгалтером.

Детально розглянемо типові порушення та їх характеристики (табл.1).

 

Таблиця 1. Типові порушення обліку розрахунків за оплати праці за результатами аудиту

Джерело: розроблено автором за даними [1,7,9]

 

Варто відмітити, що за недотримання законодавства, порушника можуть притягнути до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та навіть кримінальної відповідальності, зафіксованих строків – до штрафу, за допущені помилки у звітності – до фінансових санкцій чи адміністративної відповідальності тощо.

Законодавство з питань розрахунків з оплати праці в Україні постійно зазнає певних змін і для того, щоб  уникнути порушень, бухгалтеру постійно слід проводити моніторинг нормативно-правових актів не тільки з питань розподілу заробітної плати, а й прав працездатних громадян. Вони можуть в процесі перевірки використовувати конкретні джерела, а також офіційні інформаційні системи.

На вдосконалення проведення аудиту розрахунків з оплати праці також сприяє формування особливого набору первинних документів, які будуть відповідати специфіці роботи та обсягу облікових робіт конкретного підприємства. Також для спрощення та вдосконалення документообігу можна запропонувати раціональну систему, яка буде виступати у вигляді електронного формату, та впровадити накопичувальні документи.

Ведення великої кількості документації завжди сприяє допущенню великої кількості помилок, тому майже всі підприємства перейшли на автоматизовану систему, яка значно спрощує і покращує якість проведення обліку. Однак, вона також потребує постійних вдосконалень, а саме: використання вітчизняного програмного забезпечення, яке зорієнтовано на українське законодавство, введення нових технологічних продуктів та новинок, закупівлю нового устаткування та ін.

Багато недоліків у проведені аудиту розрахунків з оплати праці виникають через неефективність роботи облікового апарату на підприємстві, бо функції контролю залишаються поза увагою. Таким чином, можна впровадити окрему посадову особу або ввести до обов’язків управлінського персоналу виконувати нижче перераховані операції:

1) контроль за використанням робочого часу та забезпечення зростання продуктивності праці;

2) контроль за своєчасним і правильним визначенням сум нарахованої заробітної плати й відрахувань органам соціального страхування та віднесення їх на собівартість продукції (робіт, послуг);

3) контроль за здійсненням у встановлені терміни всіх розрахунків з працівниками та службовцями із заробітної плати та інших виплат;

4) контроль за використанням фонду заробітної  плати та іншими грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства;

5) перевірка правильності розрахунку виплат за надурочні роботи, роботи у святкові дні, у нічний час тощо;

6) контроль за правильністю, своєчасністю та повнотою здійснених операцій бухгалтерською службою [4].

Варто зазначити, що аудит розрахунків з оплати праці має надавати повну та достовірну інформацію, так як це впливає на прийняття рішень щодо діяльності підприємства в цілому. Тому слід також знаходити та фіксувати показники, що стосуються співвідношення погодинної та відрядної оплати праці, конкурентоспроможності оплати праці в межах регіону, області чи країни та ін.

Багато залежить і від аудитора та його кваліфікації й професійних здібностей. Людина повинна бути компетентна у даному питанні і постійно підвищувати свій рівень знань, слідкувати за змінами, які відбуваються у законодавстві та у ведені облікової діяльності.

Висновки. Отже, на сьогоднішній день облік нарахування заробітної плати як в Україні, так і в інших країнах світу, потребує постійного контролю та вдосконалення. Будь-яка помилка, невірний запис чи відсутність певного виду документації може автоматично стати причиною проблеми з нарахування заробітної плати, створення серії порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Впевнені, що висвітлені у роботі проблеми та шляхи їх вирішення послугують джерелом покращення облікового процесу на підприємстві.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Ангеловська, О.В. & Синяєва, Л.В. (2014). Аудит розрахунків з оплати праці та типові помилки і порушення, що можуть бути виявлені при його проведенні. Збірник наукових праць ТДАУ, 1(25) 14-18.

 • Богдан, І.Ю. & Фальченко, О.О. (2016). Актуальні питання щодо організації і методики аудиту оплати праці бюджетних установ. Економічні науки, (27), 43-46.

 • Делібороніді, А.Ю. & Панченко, О.М. (2010). Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці. Гуманітарний вісник ЗДІА, (41), 222-228.

 • Кінебас, І.Ю. & Чепець, О.Г. (2019). Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Бізнесінформ, (7), 225-230.

 • Кондратюк, О.В. & Сахно, Л.А. (2015). Аудит з розрахунків оплати праці.

 • Кононова, І.В. & Хлиніна, Н.Б. Аудит розрахунків з оплати праці та типові порушення, виявлені при його.

 • Коротаєва, І.Р. & Рябчук, О Г. (2018). Особливості та проблеми аудиту з розрахунків з оплати праці. Науковий погляд: економіка та управління, 4(62), 123-128.

 • Мельник, Ю.В. & Пирожок, О.С. (2016). Особливості проведення аудиту розрахунків з оплати праці. Наука й економіка, 1(41), 23-27.

 • Радіонова, Н.Й. & Штронда, І.О. (2016). Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Міжнародний науковий журнал, 11(21), 104-106.

 • Немодрук, Н.М. (2009). Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці. Економіка та держава, (8), 36-38.


AUDIT OF PAYMENT CALCULATIONS: OVERVIEW OF TYPICAL ACCOUNTING VIOLATIONS AND WAYS TO RESOLVE THEM

KRAVCHUK D.,
student at the Faculty of Economics and Business Administration
Odessa National Economic University

SCIENTIFIC ADVISER:

ARTYUKH O.,
Ph.D. (Economics), Associate Professor of Accounting and Auditing
Odessa National Economic University
UKRAINE

Abstract.
The article highlights the essence of the payroll audit. Listed audit objects are listed. The most important tasks of the audit of settlements with employees on wages are specified. Typical violations of accounting for payroll based on the results of the audit are formulated. The types of liability for non-compliance with the law are indicated. Possible ways to solve typical accounting violations are given.


Keywords: audit in the field of labor; audit of payroll calculations; accounting calculations; typical violations of accounting calculations; improving the payroll audit.

© Кравчук Д.І., 2020

© Kravchuk D., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 11.12.2020