International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 37.018.43

EOI 10.11232/2663-4139.16.34

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ТА ЙОГО СТРАТЕГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОБИШ Марія Юріївна

здобувач вищої освіти факультету економіки та бізнесу

Київський національний університет технологій та дизайну

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглядаються переваги та недоліки електронного дистанційного навчання в безперервній освіті, пропонуються заходи щодо вдосконалення системи електронного навчання управлінських кадрів національної економіки шляхом введення стандартів, принципів і правил.

Ключові слова: неперервна освіта, дистанційне навчання, електронні засоби контролю, дистанційна освіта, система електронного навчання.

Швидкозмінне зовнішнє середовище сучасного ділового світу вимагає від працівників фірм і компаній регулярного підвищення кваліфікації, що в результаті об'єктивно призводить до розвитку безперервної освіти в різних видах і формах. Однією з сучасних провідних форм навчання і перепідготовки управлінських кадрів є дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій.

Ця форма в останні роки набула широкого поширення в Україні. Поява різних освітніх програм, забезпечують дистанційну підготовку з використанням електронних засобів навчання і контролю, стало реальною альтернативою традиційним інститутам.[1] 

Діючі відкриті електронні освітні платформи потужно завойовують популярність і певною мірою зрівнюються в правах в рамках традиційної системи.

Для того, щоб сформулювати стратегічні напрямки подальшого розвитку електронного навчання в безперервній освіті необхідно в першу чергу сформулювати об'єктивні переваги та недоліки цієї форми навчання.

До основних переваг відносяться:

1. Доступність (дистанційне навчання за допомогою комп'ютера, підключеного до Інтернету, розраховане на людей, які не можуть по різним причинам скористатися очними формами навчання).

2. Гнучка форма організації навчання (студент сам планує час занять і швидкість проходження матеріалу, може самостійно вибирати місце навчання).

3. До навчається часто прикріплюється викладач-куратор, який в режимі листування по електронній пошті роз'яснює незрозумілий матеріал.

4. Особи, які мають малим досвідом (або не володіє таким) знаходяться в більш комфортній обстановці, тому що немає необхідності комунікувати в середовищі професіоналів.

5. Вартість навчання на такій програмі значно нижче.

Недоліки дистанційного навчання такі:

1. Студентам необхідно володіти сильною волею і організованістю, вмінням правильно розподіляти свій час.

2. Відсутність реального спілкування, активного обміну досвідом та ідеями з одногрупниками.

3. Відсутні активних (очних) методів навчання, що становлять основу програм: ділові ігри, тренінги, майстер-класи, семінари, обговорення кейсів та ін.

4. Важко своєчасно отримувати вичерпні і точні відповіді на виникаючі питання, як це робиться при очному навчанні.

5. Технічні проблеми швидкого доступу в інтернет (ці проблеми поки актуальні для деяких віддалених регіонів).

6. У разі навчання в західній бізнес-школі у того, хто навчається має бути дуже хороше знання іноземної мови.[2]

Ставлення до дистанційних програм навчання і перепідготовки управлінських кадрів в українському бізнес-співтоваристві поки досить стримане і вельми обережне. Зазначене пов'язане з тим, що в масовому порядку поки що замість реального навчання з використанням надійних електронних засобів та якісних освітніх програм багато громадян за короткий час отримують за пряму грошову плату будь-які готові документи (дипломи, посвідчення, сертифікати) про закінченні того або іншого навчального закладу.

Крім того, ряд діючих бізнес-шкіл в гонитві за легкими доходами не пропонує добротні дистанційні програми навчання, вважаючи в нинішніх умовах можливим без істотних витрат забезпечити низький рівень навчання. В результаті національна економіка і соціальна сфера регулярно насичується низькоякісними управлінськими фахівцями.

До усунення двох вище перерахованих незаконних відхилень при електронному форматі навчання, безсумнівно, повинні підключитися відповідні наглядові і регулюючі органи.

Можуть бути заперечення з приводу обов'язковості особистої явки в освітній заклад навчання в зв'язку з тим, що є зручний інструмент - поширена система спілкування через web-камеру, що дозволяє в форматі онлайн вести контроль і перевірку знань.

Дійсно такі широкі можливості зорового і голосового спілкування є, але і в цьому випадку велика ймовірність як прямої підміни того, хто навчається (схожість особи, нечіткість зображення та інше), так і прихованої участі при відповідях іншої особи (суфлера, підказувача).

Систему електронного навчання необхідно вдосконалювати шляхом введення стандартів, принципів і правил. В першу чергу необхідно розробити для цієї важливої ​​і розвивається форми навчання спеціальний державний освітній стандарт, в якому закріпити чіткі стандарти навчання, єдині принципи, норми і правила.

Однією з основних завдань має стати коректно організоване дистанційне навчання. Головними принципами такого коректно організованого дистанційного навчання повинні стати наступні:

- встановлення в електронному навчанні пріоритету особистого спілкування, того хто навчається з викладачем;

- закріплення положення, що електронне дистанційне навчання є лише важливим і досить потужним інструментарієм для отримання знань, вироблення професійних умінь і навичок;

- встановлення обов'язкової очної появи в освітній установі для захисту особисто виконаних власних робіт (контрольних робіт, курсових робіт і проектів, дипломних робіт і проектів, випускних кваліфікаційних робіт та інших особистих напрацювань);

- встановлення переліку напрямів і профілів, за якими дозволяється ведення електронного дистанційного навчання;

- розумний розподіл навчальної програми між дистанційним електронним навчанням і особистою появою того, хто навчається в освітньому закладі, тобто забезпечити збалансоване поєднання традиційного та електронного методів навчання.

Висновки. В Україні створені умови для розвитку інноваційної діяльності, сформовані основи нормативно-правової бази та механізми здійснення інноваційної політики, а також створення умов для розвитку відповідної інфраструктури. Якісну та доступну освіту забезпечить швидкий і стабільне зростання економіки нашої країни.

Концептуальний механізм розвитку економіки на принципах вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців повинен забезпечити конвертацію знань в високі економічні показники при впровадженні сучасних технологій навчання.

Місія стратегії вдосконалення дистанційної освіти при підготовці управлінських кадрів національної економіки в реалізації якісно нового підходу до утворення як основі забезпечення сталого розвитку національної економіки на принципах глобалізації, інформатизації та конкурентоспроможної світової інтеграції.

Стратегія розвитку дистанційної освіти повинна включати формування інституційної, технічної, технологічної інфраструктури системи якісного масового освіти; підтримку і розвиток існуючого конкурентного інтелектуального потенціалу; створення умов для стимулювання процесів технологічної модернізації, впровадження сучасних технологій дистанційного навчання.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Fila, N., Misnevs, B., Dunjashkins, A. & Abasheva, E. (2012). Simulation Model of Distance Learning Planning and Implementation on the Basis of ECTS Credits. Proc. of the 35st International Convention «Computers in Education», MIPRO 2012, Opatija, Croatia, May 21-25, 2012.

  • Voronkin, A.S. (2010). Problems of implementation of distance education as a self-learning in higher education institutions of Ukraine. Informational Technologies in Education, (8), 199-201


USE OF DISTANCE LEARNING IN THE TRAINING OF ECONOMIC MANAGEMENT STAFF AND ITS STRATEGIC FEATURES

KOBYSH M.,
Student of the Faculty of Economics and Business
Kyiv National University of Technology and Design
UKRAINE

Abstract.
The article considers the advantages and disadvantages of e-distance learning in continuing education, proposes measures to improve the system of e-learning management of the national economy by introducing standards and rules.


Keywords: continuing education, distance learning, electronic means of control, distance education, e-learning system.

© Кобиш М.Ю., 2020

© Kobysh M., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 10.12.2020