International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 343.983

EOI 10.11232/2663-4139.16.18

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

   БОГОМОЛОВА Олена Сергіївна

судовий експерт відділу економічних досліджень

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

 

УКРАЇНА


Анотація. В цій статті розглянуто особливості проведення судово-економічної експертизи операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку, визначено її мету, умови проведення, визначено канали надходження грошових коштів, об’єкти дослідження які надаються експерту на дослідження. Визначені види зловживань у операціях з готівковими коштами та найпоширеніші економічні злочини при виявленні лишків та нестач в касі готівкових коштів. наведено шляхи вирішення існуючих проблем судово-економічної експертизи операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку.

Ключові слова: касові операції; грошові кошти; розрахункові операції; каса, первинні документи; облікові регістри; звітні документи; розкрадання грошових коштів; міра відповідальності.

Постановка проблеми. До сучасного виду судово-економічних експертиз, яку застосовують при розслідуванні кримінальних і цивільних справ, належить дослідження операцій з грошовими коштами. Оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами, їх достатньо легко вилучити з обігу, витратити або сховати. Внаслідок цього вони найбільше підлягають розкраданню в бюджетних установах, організаціях та на підприємствах різної форми власності. При розслідуванні справ про розкрадання грошових коштів, проведення судово-економічної експертизи є обов’язковою для встановлення сум розкрадених грошей, терміну розкрадання, а головне встановлення  міри відповідальності певних осіб. 

Результати аналізу наукових публікацій. Останнім часом багато приділяється уваги загальним питанням, щодо особливостей проведення судово-економічної експертизи операцій з грошовими коштами. Суттєвий внесок для вирішення даних питань внесли вчені, такі як Т.М. Арзуманян, М.Т. Білуха, А.М. Бєлов,  Ф.Ф. Бутинець, М.І. Камлик,  В.О. Шевчук. та ін.

Не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, ще існує перелік невирішених питань, щодо дослідження операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку, які пов’язані з найпоширенішими злочинами в економічній сфері України: корупційні схеми, ухилення від сплати податків, шахрайства тощо.

Метою проведення судово-економічної експертизи готівкових операцій в касі та на рахунках в банках є встановлення об’єктивної істини щодо достовірності та правильності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівкових  операцій.

Виклад основного матеріалу. Як показує практика, в фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, найбільше виявляється   економічних злочинів та допускається правопорушень при здійсненні касових та розрахункових операцій. Тому, для зменшення шахрайства на підприємствах та організаціях, виникає необхідність в дослідженні операцій з грошовими коштами, які  досліджуються окремо, відповідно до поставлених на вирішення перед судовим експертом-економістом питань, щодо встановлених нестач грошових коштів та стосуються порушення норм чинного законодавства.

Касові операції пов’язані з готівковим обігом. Судово-економічна експертиза касових операцій проводиться в тому випадку, коли ведеться розслідування з приводу розкрадання грошових коштів з каси чи з банківських рахунках підприємства, або в тих випадках, коли слідчі органи мають докази  фальсифікації документів при оформленні касових операцій з грошовими коштами. При досліджуванні операцій з грошовими коштами необхідно виходити з трьох основних умов:

 • економічної сутності;

 • правової обгрунтованості;

 • бухгалтерської точності ведення касових операцій.

Економічна сутність касових операцій пов’язана з рухом готівкових коштів  та формами цього руху. Надходження грошових коштів до каси підприємства відбувається за наступними каналами:

а) з каси;

б) в вигляді виручки від реалізації товарів/послуг;

в) повернення підзвітних сум;

г) у вигляді готівкових платежів від громадян;

д) відповідно до інших правил ведення касових операцій.

Інша сторона касового обігу – видача готівкових коштів. Основними каналами видачі готівки є:

а) у вигляді інкасації або здачі готівки в касу банку чи відділення звязку;

б) у вигляді повернення лишку або невірно отриманої готівки;

в) у вигляді підкріплення іншими касами;

г) виплата готівки громадянам відповідно до ведення касових операцій.

Таким чином, готівковий обіг грошових коштів обмежений каналами руху, відповідно економічна сутність та призначення готівкових операцій  це - цільове забезпечення потреби готівково обігу, пов’язаного з грошовим оборотом.

Об’єктами експертного дослідження операцій із грошовими коштами в касі та на рахунках в банку є [2, с. 189]:

 • Первинні документи: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні доручення, вимоги-доручення, рахунки-фактури та ін.; чекові книжки та корінці використаних та анульованих чеків; акт інвентаризації наявних грошових коштів; акти внутрішніх ревізій каси і попередніх перевірок.

 • Облікові регістри : банківські виписки з поточного, валютного та ін. рахунків; касові книги; звіти касира; журнали-ордери №1, відомості по рахункам 30,31,33; головна книга.

 • Звітні документи: книги обліку розрахункових операцій (КОРО); розрахункова книжка та авансові звіти; баланс підприємства.

Першим кроком при дослідженні касових операцій є фіксація каналів готівково – грошового обігу з врахуванням його функцій. Другим кроком дослідження касових операцій є перевірка їх правової обгрунтованості, яка визначається порядком оформлення надходжень й видатків готівкових коштів. Цей порядок пов’язаний з каналами готівкового обігу кожного підприємства.

Таким чином, як прибуткові так і видаткові касові операції мають строго цільове призначення, що знаходить відповідне документальне підтвердження. Відсутність такого документального підтвердження означає порушення діючих правил проведення касових операцій, за якими може ховатись пряме розкрадання грошей. При проведенні судово-економічної експертизи необхідно встановити правильність бухгалтерських записів в облікових регістрах. При цьому досліджується відповідність: косового обігу, залишку грошей в касі, бухгалтерських проводок до змісту касових оборотів та проводок оборотів по кореспондуючим рахункам.

Викривлення касових операцій, їх відхилення від встановлених правил обліку може привести до кримінальних злочинів, які умовно можна поділити на два варіанти привласнення коштів:

 • при їх надходженні до каси;

 • при їх видачі їх з каси.

В першому випадку грошові кошти не оприбутковуються та не відображаються в касовій книзі, в другому випадку – витрачаються й використовуються всупереч чинному положенню не за призначенням з порушенням законодавства, тому в першому та другому випадку виникає  розбіжність або невідповідність між вхідними та вихідними даними грошових операцій.

Слід зауважити, що операції з грошовими коштами досліджуються не відокремлено, а у взаємозв’язку з іншими операціями – купівлею і продажем товарно-матеріальних цінностей, розрахунками з робітниками, підзвітними особами, дебіторами та кредиторами та ін. Розбіжність між реальним та необхідним оприбуткуванням коштів можна визначити, звернувшись до даних про витрачання матеріалів для потреб робітників підприємств та сплати цих матеріалів через касу підприємства.

Найбільш поширеними видами зловживань з операціями із грошовими коштами є: оформлення видаткових операцій по касі за недоброякісними та підробленими документами; підробки в касових документах; привласнення готівки, отриманих за чековою книжкою в банках, через підробку банківських виписок; незаконна видача готівки із каси після підробки авансових звітів; привласнення депонованих сум; розкрадання грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати, через підроблення платіжної відомості. [3, с. 128].

Під час проведення експертного дослідження касових операцій, особливу увагу експерт приділяє повноті оприбуткування готівкових коштів та їх цільове використання. Як показує практика, можливі випадки, коли в касі підприємства утворюється нестача готівкових коштів без відображення в бухгалтерському обліку. Але частіше відбувається вилучення готівки через не оприбуткування грошових коштів та необґрунтоване їх списання на видатки.

Послідовність експертного дослідження при виявленні лишків або нестач в касі готівкових коштів, полягає в наступному [1. c. 128]:

1.Порівнянні записів в касовій книзі з прибутковими та видатковим ордерами.

2.Перевірці арифметичної достовірності всіх підрахунків в касовій книзі сум операцій за кожен день та правильності перенесення залишків на наступній день.

3.Встановленні тотожності записів в касовій книзі записам касира за кожен операційний день.

4.Аналізу в документах операцій по суті, які додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів.

Дослідження розрахункових операцій є найважливішою частиною експертної роботи і воно має проводитися в нерозривному зв’язку з перевіркою інших операцій – касових, банківських, товарних та виробничих, тому що ці операції прямо чи побічно впливають на розрахункові взаємо-відносини підприємства. Тому експерту необхідно переконатися у відповідності кожної виписки банку доданому документу, як платіжному так і товарному. Якщо в результаті порівняння банківських виписок і платіжних документів наявних на підприємстві  із записами та документами, що зберігаються в банківській установі, виявляються розбіжності, експерту необхідно встановити справжні напрямки витрат грошових коштів, а також проаналізувати банківські операції за їх змістом й установити:

 • Чи не допускалось неправильне перерахування авансових платежів  за безтоварними рахунками, а також оплата рахунків інших організацій, які не мають господарських зав’язків з підприємством, що перевіряється;

 • Наскільки правильно використовувались на підприємстві отримані позички і чи є достовірні документи на їх отримання;

 • Наскільки раціональними є форми розрахунків на підприємстві та чи сприяють вони прискоренню ліквідності коштів підприємства.

Також об’єктом дослідження операцій на рахунках в банку є: операції з переказу грошових коштів з поточних рахунків на рахунки в ощадних банках (інколи вони пов’язані з передачею грошових сум підставним особам); операцій з повнотою відображення надходження грошових сум на поточні рахунки підприємства, від реалізації (виторгу) продукції (товарів, послуг тощо); операцій з використання коштів в особистих цілях окремими посадовцями (оплата з поточного рахунку підприємства штрафів, які носять персональний характер чи оплата послуг неслужбового характеру і інші). 

Отже для вирішення існуючих проблем судово-економічної експертизи операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку необхідно: ретельно досліджувати операції з перерахування коштів відповідно до обґрунтованості, законності та порядку їх відображення в облікових регістрах та відповідності даним зазначених в  первинних документах, а насамперед, провести розмежування предмета дослідження судово-економічною експертизою операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку з предметом інших видів експертиз (бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності підприємств та фінансово-кредитних операцій).

Висновки з цього дослідження. Судово-економічна експертиза операцій з грошовими коштами в касі є одним із видів найскладніших експертиз. Дана експертиза дає змогу зменшити та своєчасно виявити злочини, які пов’язані із грошовими операціями та встановлення достовірності даних відносно наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Детальна перевірка та аналіз первинних документів, підтверджуючих списання грошових коштів, дозволяє виявити помилки (можливо навмисні), що веде до викривлення фінансової звітності, та може мати  істотні податкові наслідки.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Глібко В.М. & Бущан О.П. (2013) Судова бухгалтерія. Харків: Право.

 • Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г., Сидорчук В.М. & Пентюк І.К. (2011) Судово-бухгалтерська експертиза. Київ: Центр учбової літератури.

 • Свєтлова Н.М. (2015) Розкрадання та зловживання грошовими коштами на підприємствах. Вісник інженерної академії України, (2), 292-296.


EXPERT STUDY OF CASH TRANSACTIONS AND BANK ACCOUNTS

BOGOMOLOVA O.,
Forensic expert of the economic research department
Kharkiv research forensic center of the ministry of Internal Affairs
UKRAINE

Abstract.
This article considers the features of forensic economic examination of cash transactions and bank accounts, defines its purpose, conditions, and defines the channels of receipt of funds, the objects of research that are provided to the expert for research. Identified types of abuse in cash transactions and the most common economic crimes in the detection of surpluses and shortages in the cash register. The ways of solving the existing problems of forensic economic examination of cash transactions and cash accounts in the bank are given.


Keywords: cash transactions; cash; settlement transactions; cash register; primary documents; accounting registers; reporting documents; theft of funds; the degree of responsibility.

© Богомолова О.С., 2020

© Bogomolova O., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 08.12.2020