International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 658.14 (045)

EOI 10.11232/2663-4139.16.06

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

НАГОРНА Діана Василівна

здобувач вищої освіти факультету економіки, менеджменту та права

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

БОГАЦЬКА Наталія Миколаївна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

УКРАЇНА


Анотація. Статтю присвячено дослідженню необхідності фінансового планування, яке в ринковому середовищі сприяє правильному та ефективному забезпеченню фінансовими ресурсами підприємства. Обґрунтовано роль фінансового планування на підприємстві, розглянуто наукові погляди щодо визначення сутності фінансового планування. На сьогодні практично кожне підприємство знаходиться в ситуації невизначеності та невпевненості в завтрашньому дні, оскільки економіка країни є мінливою і ніхто не захищений від економічних ризиків. Фінансове планування може стати тією альтернативою, яка сприятиме економічному зростанню та відносній захищеності підприємств. Наукова новизна даного дослідження полягає у тому, що в ньому на основі вивчення методичних підходів фінансового планування підприємства було узагальнено погляди відносно їх практичного застосування та ролі у прийнятті ефективних управлінських рішень.

Ключові слова: підприємство, фінансове планування; принципи фінансового планування; методи фінансового планування; ефективність фінансового планування; проблеми фінансового планування.

Постановка проблеми. В умовах економічного спаду й жорсткої конкурентної боротьби обійтися без втрат здебільшого стає неможливо. Недооцінка планування діяльності підприємств призводить до економічних прорахунків. Більшість підприємств не мають чіткої методики фінансового планування і тому не можуть якісно планувати, контролювати й управляти фінансовими ресурсами навіть потягом короткотермінового періоду, що призводить до невизначеності майбутнього фінансового стану та збільшує ризик неплатоспроможності. В таких умовах у підприємств посилюється потреба в раціональному плануванні бізнесу, особливо, в частині бюджету, ефективному контролі фінансових і товарних потоків, відстежуванні стану розрахунків з постачальниками і замовниками, аналізі і контролюванні показників фінансово-господарської діяльності. Фінансове планування повинно бути комплексним інструментом націленим на оптимізацію витрачання фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад відображення ролі фінансового планування на підприємстві зробили такі зарубіжні та вітчизняні науковці: О.І. Барановський, М.Д. Білик, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.Г. Загородній, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, О.Є. Кузьмін, В.О. Мец, М.С. Пушкар, Р.С. Сайфуліна, Р.А. Слав’юк, В.В. Сопко, О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко, У. Кінг, Р. Коуз, М. Маскон, Дж. Робінзон, Т. Скону, Дж. Сігел, А. Тейлор, Д. Хан. Віддаючи належне внеску відомих учених, слід відзанчити, що окремі питання планування у комерційному банку потребують подальшого дослідження з урахуванням специфіки функціонування банківської системи України.

Мета статті. Метою статті є вивчення питання фінансового планування на підприємстві, виділити проблеми фінансового планування і запропонувати шляхи вдосконалення процесу планування.

Виклад основного матеріалу. Господарюючі суб’єкти в Україні створюються і функціонують в умовах ринкових відносин, орієнтуючись на задоволення попиту на певні види продукції та надання послуг. Ця господарська діяльність відбувається на загальних засадах комерційного розрахунку, основою чого є самофінансування, самоуправління, дотримання законності, економічної відповідальності та підприємницької ініціативи. Проте зараз на ринку збуту існує жорстока конкуренція – суперництво за успіх. Це зумовлює необхідність здійснення процесу планування безпосередньо господарської діяльності [1]. Ігнорування ж цієї умови призводить до недооцінки наявних ринкових чинників  та  до різкого зменшення доходності і навіть збитковості, а в кінцевому підсумку до фінансового краху – банкрутства підприємства або окремих його комерційних проектів. Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності. Вона формує імідж суб’єкта господарювання, є його візитною карткою, тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, уживати заходи для її зміцнення. У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль. Фінансове планування – це процес визначення обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямами їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді. Мета фінансового планування – забезпечення господарської діяльності підприємства необхідними джерелами фінансування. Фінансове планування посідає одне з головних місць у системі управління діяльністю фінансової установи, адже саме воно забезпечує її фінансовими ресурсами, що, своєю чергою, підвищує прибутковість, прогнозує стабільний розвиток та знижує ризик її існування. Сучасні перетворення, що відбуваються у банківському секторі, спонукають виникнення в ньому конкурентного середовища, тому функціонування банку в таких умовах вимагає високого рівня управління, без якого неможливо вирішити основні питання, досягти цілей, забезпечити ефективний розвиток та конкурентоспроможність установи.

Значення фінансового планування полягає у тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов конкуренції й є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів [2,3]. Фінансове планування дає змогу дати відповідь на такі конкретні питання :

На нашу думку, проблемами фінансового планування на підприємствах є:

– непристосованість більшості облікових і звітних документів для фінансового аналізу;

– переважання витратного методу ціноутворення;

– не завжди проводиться аналіз беззбитковості продажів;

– відсутність можливості визначення потреби у фінансуванні діяльності підприємства через не доведення загальноекономічного планування до фінансового;

– прозорість планів для керівництва;

– відрив довгострокових планів від короткострокових;

– реалізація планів; – комплексність.

Процес формування фінансової стратегії підприємства включає такі основні етапи:

1) визначення періоду реалізації стратегії;

2) аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства;

3) формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;

4) розробка фінансової політики;

5) розробка системи заходів для забезпечення реалізації фінансової стратегії;

6) оцінка розробленої фінансової стратегії. При розробці фінансової стратегії важливим фактором є визначення періоду її реалізації, тривалість якого залежить від тривалості формування загальної стратегії розвитку підприємства.

Процес планування передбачає прийняття рішень і здійснення заходів, які на кожній стадії планування впливають на майбутнє підприємства [4]. Тобто необхідно постійно на кожному етапі фінансового планування враховувати нову інформацію.

У сучасних умовах існує низка проблем, пов’язаних з організацією фінансового планування на підприємствах, а саме:

– непристосованість більшості облікових і звітних документів для фінансового аналізу;

– переважання витратного методу ціноутворення;

– не завжди проводиться аналіз беззбитковості продажів;

– відсутність можливості визначення потреби у фінансуванні діяльності підприємства через не доведення загальноекономічного планування до фінансового;

– прозорість планів для керівництва;

– відрив довгострокових планів від короткострокових;

– реалізація планів;

– комплексність.

Рис. 1. Основі напрями фінансового планування на підприємстві [5,6]

 

Вирішення наведених проблем створить умови для розвитку й ефективного функціонування бізнесу, а також сприятиме перетворенню підприємництва в одну з рушійних сил на шляху до ринку.

Планування повинне охоплювати всі сфери діяльності підприємства, а також усі етапи, дії та операції як господарських процесів, так і процесів управління (рис. 1).

Якщо під час планування щось випаде зі сфери уваги менеджера, то неминуче виникнення у цій ланці неузгодженості і, як наслідок, зривів або порушення фінансово-господарської діяльності підприємства. Таким чином, фінансове планування на підприємстві забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує наявні фінансові суперечності у фінансових відносинах, здійснює контроль над дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей [7].

У процесі фінансового планування слід дотримуватися наступних принципів, які визначають характер та зміст планової діяльності економічної організації:

1. Наукова обґрунтованість плану. 

2. Комплексність планування. 

3. Системність у плануванні. 

4. Орієнтація плану на економічний і соціальний розвиток підприємства. 

5. Оптимальність у плануванні. 

6. Визначення провідних ланок і напрямів. 

7. Взаємозв'язок поточних і стратегічних (перспективних) планів. 

8. Координація й узгодженість планів. 

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань, як: - забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; - пошук резервів збільшення доходів, прибутків і рентабельності підприємства; - забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими партнерами, бюджетом і цільовими фондами; - фінансове забезпечення виробничого і соціального розвитку підприємства; - контроль за ефективним розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів [4].

Вибір того чи іншого методу планування визначається багатьма факторами, наприклад, тривалістю планового періоду, вихідною інформаційною базою, цілями і завданнями плану, кваліфікацією фінансових менеджерів, наявністю програмних продуктів і технічних засобів управління. Основні методи, що використовуються при фінансовому планування, подані на рис. 2.

Рис. 2. Методи фінансового планування [1]

 

Усі розглянуті методи планування лежать в основі так званого формального планування. Але окрім формального планування практично кожен менеджер використовує так зване «інтуїтивне передбачення», тобто планування, що ґрунтується на досвіді керівника, а також на сукупності таких індивідуальних якостей, як інстинкт, винахідливість, творчі здібності, особливе чуття та ін. Оптимізація планових рішень полягає в розробці варіантів планових розрахунків для того, щоб вибрати з них найоптимальніший [1,7]. Відтак можуть використовуватися різні критерії вибору: 1) максимум прибутку (доходу) на грошову одиницю вкладеного капіталу; 2) економія фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових витрат; 3) економія поточних витрат; 4) мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного результату; 5) максимум абсолютної суми одержаного прибутку. Отже, слід визначити що існують багато видів фінансових планів та методів їх складання. Підприємство само повинно визначити, якими саме методами їм будувати планування на підприємстві в цілому, та фінансове окремо.

Висновки. Отже, підсумовуючи наше дослідження, можна стверджувати, що на сьогодні фінансове планування є одним із альтернативних фінансових інструментів, яке використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності та підвищення власної рентабельності й платоспроможності як одних із найбільш важливих показників міцного фінансового стану суб’єкта господарювання. Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови виконання прогнозованих бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Шелудько, В.М. (2013) Фінансовий менеджмент (с. 375). Київ: Наук.думка.

  • Тєшева, Л.В., Хохлов, М.П. & Петрова, І.М. (2018) Роль фінансового планування у сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки, (23), 314-320.

  • Янковська, В.А. & Хижняк, А.М. (2015) Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, (2), 166.

  • Богацька Н.М. (2010) Методичні підходи до оцінки платоспроможності сучасних підприємств. Економічний простір, (41), 212-222.

  • Панасюк, М.А. & Бойко, О.О. (2013) Фінансове планування діяльності сучасного підприємства. Вісник Мукачівського державного університету, (2), 156-160.

  • Щербань, О.Д. (2017) Види та методи фінансового планування на підприємстві. Young, (6).

  • Богацька, Н. М. & Дуржинська, А. Ю. (2010) Критерії ефективності діяльності підприємства. Вінницький торговельно-економічний інститут. Вилучено із: http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_54764.doc.htm


PLANNING THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

NAGORNA D.,
student of the Faculty of Economics, Management and Law
Vinnytsia Trade and Economic Institute KNUTE
UKRAINE

BOGATSKA N.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and International Relations
Vinnytsia Trade and Economic Institute KNUTE
UKRAINE

Abstract.
The article is devoted to the study of the need for financial planning, which in a market environment contributes to the proper and effective provision of financial resources of the enterprise. The role of financial planning at the enterprise is substantiated, scientific views on definition of essence of financial planning are considered. Today, almost every company is in a situation of uncertainty and uncertainty in the future, because the country's economy is volatile and no one is protected from economic risks. Financial planning can be an alternative that will promote economic growth and relative security of enterprises. The scientific novelty of this study is that it is based on the study of methodological approaches to financial planning of the enterprise was generalized views on their practical application and role in making effective management decisions.


Keywords: enterprise, financial planning, principles of financial planning, methods of financial planning, efficiency of financial planning, problems of financial planning.

© Нагорна Д.В., Богацька Н.М., 2020

© Nagorna D., Bogatska N., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 01.12.2020