International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 005.93

EOI 10.11232/2663-4139.16.05

РОЗРОБКА ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ПАНІКИ

ЛЯДСЬКА Віталія Валеріївна

здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту економіки, управління і адміністрування

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ІВАНОВА Наталя Сергіївна

ORCID ID: 0000-0002-5010-2668

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

УКРАЇНА


Анотація. Управлінське рішення є найважливішим результатом конкретної управлінської діяльності та результатом колективної творчості. Підготовка та впровадження рішення є невід’ємною частиною професійної діяльності управлінця. Процес просування до мети не приносить людині меншого задоволення, ніж її досягнення, а сам процес прийняття рішення не менше, ніж саме рішення. Діяльність будь-якої організації може розглядатися як безперервний цикл розробки, прийняття та реалізації рішень. У даній статті розглянуто основні причини виникнення паніки, визначено особливості прийняття управлінських рішень в цих умовах, а також наведені методи для запобігання паніки.

Ключові слова: управлінська діяльність, напружені ситуації, управлінські рішення, страх, паніка, стрес.

Постановка проблеми.  В процесі здійснення управлінської діяльності постійно виникає багато напружених ситуацій, пов’язаних із долею колег, підлеглих та інших людей, які беруть участь у прийнятті рішень. У процесі управління бізнесом існує багато ситуацій, які викликають значний страх у менеджерів. Цей страх (паніка) може ускладнити процес розробки та прийняття рішень. Паніка - це невід’ємна частина стресу, який визначається як стан або процес підвищеного нервового напруження, обумовленого наявністю напружених або виняткових ситуацій, що викликають страх. Панічна людина є дуже небезпечною для оточуючих і для себе.

Аналіз досліджень та публікацій. Вивченню прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах паніки присвячені роботи багатьох авторів, таких як:  Русінов Ф.М., Хміль Ф.І., Тейлор Ф., Мескон М., Кабушкін Н.І. З огляду на великий інтерес дослідників до цього питання, існує необхідність систематизувати науковий досвід механізму прийняття рішень та висвітлити його функції в українській системі управління, а також обґрунтувати підходи до прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах паніки (стресу) із використанням сучасних методів прийняття рішень.

Мета статті. Головною метою є дослідження специфіки управлінських рішень, процесу їх розробки і реалізації в умовах паніки.

Виклад основного матеріалу. Управлінські рішення - найскладніший вид людської діяльності, в межах якого виникає безліч труднощів і перешкод. Однією з цих перешкод є паніка. Паніка - це несвідомий страх, який раптово з’являється у людей, коли вони отримують незвичну інформацію. Наприклад, паніка може бути спричинена інформацією про глибоку грошову кризу, зраду коханої людини, припинення функціонування організації, великі втрати чи витрати, затримку в отриманні товару.

В процесі управління компанією менеджер може відчувати сильний страх у певних ситуаціях. Цей страх може тимчасово паралізувати процес розвитку або прийняття управлінських рішень. Тому важливо вчасно усунути паніку або запобігти її дії.

Основні причини паніки можна розділити на три групи [1]:

1. Патологічні медичні захворювання і психічні розлади - невротичні розлади, захворювання головного мозку, ендогенні захворювання.

2. Особливі соціальні захворювання - заважають людині задовольняти свої основні соціальні та біологічні потреби (їжа, здоров’я, житло, безпека тощо).

3. Випадковий збіг напружених ситуацій - схема побутових ситуацій, в яких кожна ситуація може покращити чужі дії.

Під час розробки управлінських рішень паніка може виникнути внаслідок: емоційного збудження; сильної втоми через напружену роботу; втрати довіри до керівника-лідера; призначення на керівну посаду страждаючих панікою; випадкові обставини тощо.

Багато людей не готові працювати в стресових ситуаціях, тому навіть маючи низький рівень страху, вони почуваються вкрай невпевнено. Таким чином, стан паніки є першою ознакою і стадією стресу у людини.

Паніка може формувати як негативні сторони розумової діяльності людини, так і позитивні. До негативних рис належать труднощі з самоконтролем, неоднозначність у сприйнятті та обробці інформації, порушення мислення та розуміння. Позитивні сторони включають покращену оперативну пам’ять, гнучкість у мисленні, активізацію психіки та психічних процесів.

Колективна паніка також заслуговує серйозної уваги. Це може проявлятися серед соціальних та професійних груп як реакція на надзвичайно напружену ситуацію, що викликає страх. Паніка може вплинути на керівників підприємств, менеджерів тощо.

Існує чотири категорії управлінських рішень, обумовлені станом психічної напруженості:

1. Управлінське рішення, яке дозволяє мати справу з людиною, яка перебуває в стані психічної напруги. У такому випадку доцільніше буде замінити людину, оскільки в такому стані він погано виконує доручене йому завдання. Але якщо заміна неможлива, спробуйте усунути причину або надати працівнику фізичну та моральну підтримку.

2. Управлінські рішення, що попереджають стан психічної напруги. Рішення в цій категорії може бути: відпрацювання професійних навичок в організаційній діяльності; відпрацьовувати навички нести відповідальність за життя та дії підрозділів або підлеглих; відпрацьовувати навички з організації осіб та команд для рутинних дій тощо.

3. Рішення керівництва щодо запобігання паніці. Метою цих рішень є усунення джерела інформації, яке може викликати паніку у груп та запобігання зустрічам великої кількості людей.

4. Управлінські рішення, що дозволяють управляти натовпом, яка знаходиться в стані паніки.

«Влада» над аудиторією належить людині, яка може запропонувати певний спосіб поведінки цього натовпу. В результаті він може повністю припинити стан паніки або контролювати аудиторію.

Вплив паніки на управлінські рішення можна розглянути в три етапи:

1. При підготовці рішення. Якщо до підготовки рішення буде залучена велика кількість працівників, вплив паніки зменшиться і може навіть скасувати її. Але вартість такого рішення значно зростає і може вплинути на собівартість продукції. Деякі керівники недооцінюють важливість цього кроку, але може виникнути ряд труднощів, таких як падіння курсу валют або акцій, передача конфіденційної інформації конкуренту, масові звільнення та інші.

2. Коли рішення виконано. Чим більше часу проходить від початку розробки рішення до його реалізації, тим більша ймовірність виникнення непередбачених ситуацій, які можуть вплинути на зміну кількох параметрів. Отже, підставою для паніки буде неточність між фактичними обставинами запланованого рішення. Тому при реалізації рішення необхідно своєчасно знати про найменші відхилення від запланованого стандарту, щоб перевірити та проаналізувати ситуацію, що склалася.

3. Оцінка наслідків рішень. Причиною паніки є прямі та непрямі негативні наслідки рішення, вже впровадженого в різних сферах: економічній, соціальній, біологічній.

Для усунення частих проявів паніки та стресу в організації необхідно боротися з ними, використовуючи такі методи [2]:

1. Коучинг керівництва - наставництво, особиста підтримка зазвичай використовується для топ-менеджменту. Одночасно тренер-консультант допомагає керівникам побачити переваги та недоліки необхідних управлінських рішень, відхилити або скорегувати стратегію, неефективну в поточній ситуації тощо.

2. Корпоративні тренінги. Для проведення антистресового тренінгу потрібно спочатку проаналізувати ситуацію, визначити основні проблеми та визначити результати, а потім підготуватися та узгодити з керівництвом навчальної програми. Цей метод є найбільш поширеним.

3. Організаційна поведінка. У стресовому стані людина може вчитися на наочному прикладі. Наприклад, поведінка, яка передається в невпевненій ситуації або особистому дискомфорті та заторах від керівника до підлеглих. Необхідно використовувати позитивні приклади організаційної поведінки, які допомагають працівникам вийти зі стресу.

4. Управління невизначеністю. Надавати достовірну інформацію і надати працівникам можливість проконсультуватися з усіх робочих проблем.

5. Управління відносинами. Керівнику необхідно зосередитись на почуттях співробітників щодо спільної мети, а не на особистих розбіжностях. Для цього необхідно впливати на створення сприятливого психологічного клімату, що в свою чергу створить систему спілкування.

6. Управління навантаженнями. Керівник повинен побудувати новий спосіб роботи, доцільно керувати часом і часом підлеглих, а також дати можливість відновити сили після важкої роботи (абонемент у басейн, тренажерний зал).

Висновки і пропозиції. Паніка має сильний вплив на підготовку та реалізацію управлінських рішень. Це тому, що паніка є однією з найсерйозніших форм стресу у людини. У такому стані людина не може діяти достатньо ефективно. Індивідуальна паніка в тій чи іншій ситуації є наслідком людських особливостей працівників. Якщо у одного працівника виникає ситуація, яка викликає паніку, то інший працівник буде спокійно реагувати на цю ситуацію. Колективна або групова паніка - це стрес групи. Колективна паніка набагато небезпечна за індивідуальну, оскільки може паралізувати роботу цілого підрозділу підприємства. Для усунення частих проявів паніки в організації необхідно боротися зі стресовими ситуаціями. Менеджер повинен правильно оцінити загальний стан компанії та ситуацію навколо нього, щоб вирішити питання про її майбутнє з усіма наявними ресурсами. Отже, існують різні методи боротьби з панікою, якими менеджер може скористатись, залежно від ситуації в організації та за її межами та наявних у ньому ресурсів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Васильєв, В.В. (2008). Секрети боротьби зі стресом і панікою у персоналу. Кадрове справа, (2).

  • Тухканен, Т.Н. & Семакіна, А.А. (2015). Роль управлінських рішень в розвитку підприємств. Питання економічних наук, (4), 104-106.


DEVELOPMENT AND ADOPTION OF MANAGEMENT DECISIONS IN A PANIC

LYADSKA V.,
graduate of educational and scientific institute economics, management and administration
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISER:

IVANOVA N.,
Doctor of Science, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Management and Public Administration
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky
UKRAINE

Abstract.
Management decision is the most important result of specific management activities, which is the result of collective creativity. Preparing and implementing a solution is an integral part of the life of a manager and anyone. The process of advancing to the goal does not bring a person less satisfaction than its achievement, and the decision-making process itself is no less than the decision itself. The activities of any organization can be considered as a continuous cycle of development, decision-making and implementation. This article discusses the main causes of panic, management decisions in these conditions, as well as methods for preventing panic.of tense or exceptional situations that cause fear. A panicked person is very dangerous to others and to himself.


Keywords: management, tense situations, management decisions, fear, panic, stress.

© Лядська В.В., 2020

© Lyadska V., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 01.12.2020