International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ENGINEERING AND IT

UDC 621.311

DOI 10.36074/2663-4139.15.12

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАМІНИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЯХ 110/35/10

ОВСЕП’ЯН Я.В

здобувач ступеня магістра факультет електроенерготехніки та автоматики

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

УКРАЇНА


Анотація. Для забезпечення надійності та якості електропостачання, вимагає від енергокомпаній здійснювати реконструкцію підстанцій, в частині заміни електроустаткування. Це в значній мірі зумовлює вкладення великих капіталовкладення в об'єкт, що проектується. Надійність електропостачання забезпечується вибором якомога  найбільш підходящих електричних апаратів, кабельно-провідникової продукції у відповідності до електричних навантажень в нормальних і аварійних режимах. Спорудження електричних мереж пов'язане з великими матеріальними витратами. Тому при проектуванні повинен проводитися детальний аналіз економічності проектних рішень і режимів роботи всіх елементів систем електропостачання.

Ключові слова: підстанція, обладнання, капіталовкладення, вартість.

Визначимо капіталовкладення в реконструкцію ПС. У вартість обладнання підстанції входить вартість комірок вимикачів на стороні 10 кВ, вартість вимикачів по стороні 35 кВ, та вартість вимикачів і роз’єднувачів по стороні 110 кВ, а також вартість монтажних робіт, які складають 5-10% від вартості обладнання, вартість демонтажу старого обладнання – 40-50% від вартості монтажних робіт. При цьому вартість обладнання будемо брати з сайтів виробників цього обладнання. Згідно [1] знайдемо вартість всього обладнання. Вартість заміни стандартного обладнання по стороні 10 кВ буде складатися з вартості вимикачів, яких на ПС 15 штук, та двох ОПН і складає:

Економічний ефект реконструкції ПС є зниження експлуатаційних витрат. Найбільший відсоток (близько 91%, як видно з капітальних вкладень) експлуатаційних витрат припадає на вимикачі, тому рештою обладнання можна знехтувати. Розрахунок проведемо за методикою, описаною в [2].

При економічному обґрунтуванні заміни вимикачів критерієм оцінки є термін окупності витрат, викликаних установкою нових пристроїв. Він визначається за формулою:

Вимикачів, що знаходяться в експлуатації більше 70% від їх нормативного терміну служби, витрати на ремонт істотно зростають і в середньому становлять 25-30% від їх вартості. Тому при визначенні укрупненим методом розрахунків (Урем) використовується залежність:

Додаткові витрати на обслуговування старих вимикачів (Уд)  включають річні витрати на заміну масла, що визначаються за формулами:

Загальний обсяг замінюваного масла в вимикачах становить 7 т. У вимикачів 35 кВ заміну масла роблять після виконання вимикачем 10 відключень струму КЗ до 10 кА або 5 відключень струму КЗ до 16 кА. Тобто заміну масла роблять приблизно 1 раз на рік.

Отже за формулою  – середньорічний обсяг замінюваного масла:

Ціна масла – 60000 грн/т [3].

Додаткові витрати на обслуговування старих вимикачів фактично є вічними витратами на зміну масла і дорівнюють:

Знайдемо витрати на ремонт, враховуючи, що вимикачі відпрацювали більше 70% нормативного строку служби. Вартість масляних вимикачів по стороні 35 кВ – 90000 грн, а по стороні 10 кВ ціна вакуумних – 163000 грн [4].

Річні поточні витрати на обслуговування старого обладнання за формулою:

Річні амортизаційні відрахування за формулою:

Річні поточні витрати на утримання і обслуговування нового обладнання за формулою (5.2), будуть:

Розрахуємо термін окупності за формулою:

Економічний розрахунок підтвердив доцільність реконструкції підстанції. Також було визначено, що капітальні вкладення в реконструкцію підстанції окупляться приблизно за 8 років її експлуатації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016. (2015). Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж. Київ: Міненерговугілля України.

  • ГКД 340.000.002-97. (1997). Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі. Київ: Міненерго України.

  • ПРОЗОРРО. Вилучено з https://prozorro.gov.ua/. 

  • Гусарова, Е.В. (2008). Экономическое обоснование эффективности проектных решений и внедрения новой техники на железнодорожном транспорте. Хабаровск: Центр дистанционного обучения.


RATIONALE FOR THE REASONABILITY OF REPLACING ELECTRICAL EQUIPMENT IN SUBSTATIONS 110/35/10

OVSEPIAN Ya.,
student of the Faculty of Electrical Engineering and Automation
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky»
UKRAINE

Abstarct.
To ensure the reliability and quality of the electricity supply, the utilities are required to renovate the substations, in a part of the replacement of electrical equipment. This largely determines the investment of big amounts of capital in the object, which is designed. The reliability of the power supply is ensured by suitable electrical appliances, in according to electricity power in usual and extreme conditions. Installation of electrical networks leads to higher material losses. Therefore, a detailed cost-effectiveness analysis and system performance of all electricity supplies should be checked and made during the design.


Keywords: substation, equipment, capital investment, cost.

© Овсеп’ян Я.В., 2020

© Ovsepian Ya., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 25.11.2020