International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 336.1:352

EOI 10.11232/2663-4139.15.19

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ

ДАЦИШИНА Марина Леонідівна

бакалавр економічного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

АНДРУЩАК Євгенія Михайлівна

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглянуто поняття депозиту, депозитні операції як джерело формування ресурсної бази комерційних банків. Охарактеризовано основні тенденції розвитку вітчизняного депозитного ринку.  Проаналізовано динаміку депозитних вкладів до банківських установ України. Визначено низку факторів, що впливають на обсяг залучення  депозитів на банківські рахунки. Запропоновано деякі напрями підвищення ефективності здійснення депозитних операцій комерційними банками держави.

Ключові слова: депозит; депозитна політика; комерційний банк; ресурсна база банків; суб’єкти господарювання.

Постановка проблеми. Ефективна діяльність комерційних банків України прямо залежить від наявності вільних коштів на їх рахунках. Кошти, що в основному формують фінансову базу банків – це депозитні вклади. Деякі економічні проблеми впливають на наявність достатнього обсягу депозитних ресурсів, зокрема такі проблеми як девальвація гривні, нестабільний стан економіки, інфляція, кількість банкрутств та інші. У вкладників втрачається довіра до банків і вони забирають свої кошти або ж не вкладають їх зовсім. Тому, перед банківською системою постає питання залучення нових вкладників та утримання існуючих.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням банківських депозитів займалося багато видатних українських вчених та науковців, зокрема такі як: М. Алексеєнко, О. Андренко, Є. Андрущак, П. Василина, П. Вороніна, Н. Готко,  О. Дзюблюк,  М. Крупка, В. Корнєєв, Т. Лункіна, Ю. Масюк, Л. Матлага, Н. Моголівець, Н. Пайтра, О. Сова. Однак не всі аспекти цієї проблеми з’ясовано і  обґрунтовано. Зокрема, потребують подальшого дослідження питання: встановлення контролю банків над обсягом депозитних операцій; впровадження спектру супутніх послуг при розміщенні депозитів; підвищення рівня фінансової грамотності населення.

Мета статті. Визначити та проаналізувати основні тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Основною специфікою діяльності банку є те, що він оперує здебільшого залученими ресурсами. Залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб, а також виплати процентів є відносно дешевим та вигідним способом збільшення капіталу для банку. Інші варіанти, такі як емісія цінних паперів та кредитування на міжбанківському ринку є набагато дорожчими. Найбільша частина зобов’язань банку – це кошти вкладників або депозити [6].

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»     депозит – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору [8].

Сьогодні комерційні банки намагаються знайти оптимальний варіант поповнення банківських ресурсів. З погляду функціонування банківської установи, а також стабільності ресурсної бази, необхідно, щоб частину ресурсів банку становили саме строкові вклади. Проте нестабільність економіки нашої держави, а також несприятливі економічні чинники впливають на рівень довіри населення. Хоча, згідно з оцінками експертів в українців є великий потенціал грошових ресурсів «на руках», що становлять немалу частину грошового обігу і можуть бути розміщені в комерційних банках України [6]. 

Функціонування депозитного ринку є об’єктом державного регулювання. Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є основними державними органами, що здійснюють  регулювання депозитного ринку. Банківські  депозити користуються попитом серед населення, так як є менш ризикованими інструментами порівняно з іншими способами інвестування. Насамперед, це пов’язано з існуванням Фонду гарантування вкладів, що компенсовує сьогодні вкладникам суму в межах 200 тис. грн., за умови визнання банку неплатоспроможним [9].

Протягом останніх 2013-2020 років спостерігається тенденція зростання депозитних вкладів населення у загальній сумі (рис.1). Найбільша сума відображена за перше півріччя 2020 року. Найменший приріст за весь аналізований період виявлений у 2014 році, що пояснюється багатьма причинами, зокрема економічною кризою та переломним моментом в історії незалежності України.

Рис. 1 Депозитні вклади усіх суб’єктів господарювання за період 2013-2020 рр. [2]

 

Ефективна робота банків необхідна для безперервного обігу фінансових ресурсів між сферами економіки [4, с.13]. Потужне управління і функціонування комерційного банку залежить від реалізації його депозитної політики. На обсяг залучення  депозитів на рахунки до комерційних банків впливають зовнішні та внутрішні фактори.  До зовнішніх факторів слід віднести:

 • стан фінансового ринку;

 • рівень інфляції;

 • ризики;

 • попит на банківські послуги;

 • рівень банківської конкуренції;

 • регіональна специфіка;

 • політика НБУ і Міністерства фінансів України;

 • стан соціального середовища.

Внутрішні фактори, що визначають обсяг залучених коштів банку:

 • стабільність депозитів;

 • спектр банківських послуг;

 • цінова політика;

 • клієнтура банку;

 • кваліфікація і досвід персоналу банку;

 • обсяг витрат на реалізацію депозитної політики [7].

Процентна ставка на депозитні ресурси є також одним з факторів, що формують попит на залучення вкладів населення. Станом на 1 вересня 2020 року середня ставка за депозитами у національній валюті становить 9,87%, у іноземній валюті 1,55%. У розрізі 2013-2020 років процентні ставки коливалися в межах 9-13,3% в національній валюті і 1,55-6,7% у іноземній валюті (рис.2).

Рис. 2 Процентні ставки за депозитами у національній та іноземній валюті в період за 2013-2020 роки [2]

 

Варто зазначити, що починаючи з 2015 року процентні ставки за депозитами у іноземній валюті постійно знижуються, а в національній валюті спостерігається тенденція коливання. Це означає, що для банківської системи необхідні, перш за все, ресурси у національній валюті, так як комерційні банки постійно збільшують ставку, щоб формувати попит потенційних вкладників.

Юридичні та фізичні особи відіграють важливу роль у формуванні залучених коштів на депозитні рахунки у банках (рис.3).

Кошти фізичних осіб є однією з найвагоміших складових депозитних ресурсів. Депозитні операції саме з фізичними особами відіграють провідну роль у діяльності банків (вони є основним джерелом поповнення ресурсної бази та підтримкою достатнього рівня ліквідності), з боку фізичних осіб – джерелом  збереження і заощадження  коштів [3, с.254].

Рис. 3 Динаміка складу депозитних коштів банків України, залучених від суб’єктів господарювання у 2013–2020 рр., млн. грн. [2]

 

За аналізований період 2013-2020 рр. (рис.3) вклади фізичних осіб зростають з кожним роком, так само як і кошти юридичних осіб. За обсягом вкладів переважають кошти домогосподарств, проте вклади корпоративних клієнтів є дуже важливими, оскільки суми одного внеску є в рази більшими за депозити фізичних осіб.

Аналізуючи банківський сектор потрібно звернути увагу на проблеми, що пов’язанні з залученням депозитів, зокрема такі як: 

 • ймовірний швидкий відтік коштів і втрата ліквідності комерційного банку, що зумовлено заощадженнями вкладників;

 • слабкий контроль банку над обсягом депозитних операцій (ініціатива розміщення грошових ресурсів в більшості випадків  надходить від самих вкладників);

 • неактивне застосування цінових і нецінових методів маркетингової політики, що в свою чергу зменшує ймовірність користування вкладниками ширшим спектром якісних послуг банку;

 • недостатня кількість страхових гарантій до багатьох депозитних пропозицій;

 • різні види шахрайств та кібер-ризиків;

 • низький рівень фінансової грамотності населення;

 • банківські ризики, про які не проінформована більша кількість клієнтів;

 • нерозвинений спектр супутніх послуг при розміщенні депозитів [1, с.38].

Вирішенням наведених вище проблем, може бути застосування певних заходів. Наприклад, щоб фізичні особи здійснювали вклади на депозитні рахунки у банки, останнім потрібно постійно удосконалювати та створювати нові банківські продукти, покращувати процеси обслуговування клієнтів і модернізовувати систему управління.

Висновки. Отже, в цілому депозитні операції в Україні розвиваються і стають більш популярними. Залучення депозитних коштів є дуже важливим для банківських установ, так як це сприяє вдосконаленню діяльності комерційних банків в процесі формування своїх ресурсів і збереженню їх конкурентних переваг [5]. 

Основними тенденціями розвитку ринку банківських депозитів є помірне зростання кількості депозитних коштів на рахунках у банках з кожним роком, за умови економічної нестабільності в країні. Прослідковується  коливання ставки за депозитами як в національній,  так і в іноземній  валюті, переважання у загальній структурі депозитного портфеля вкладів фізичних осіб. Однак, в населення все ж низький рівень довіри до банківського сектору. Тoж, для удoскoналення залучення депoзитних коштів та підвищення дoвіри дo банківськoї системи неoбхіднo:  стабілізувати екoнoмічну й пoлітичну ситуацію в державі; підвищити якість oбслугoвування клієнтів; створити нові депoзитні прoдукти; застoсoвувати нoві маркетингoві захoди у фoрмуванні депoзитнoї пoлітики банків.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Андренко О. & Вороніна Л. (2018) Проблеми розвитку депозитних операцій банківських установ.Вісник НТУ «ХПІ» (47), 37-41.

 • Депозити, залучені депозитними корпораціями (2020). Вилучено https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.

 • Дзюблюк О. В., Алексеєнко В. В. & Корнєєв В. І. (2017). Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності. Дзюблюк О., (ред.) (с. 298) .Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В.

 • Крупка М., Андрущак Є. & Пайтра Н. (2013) Банківська система. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Лункіна Т. & Готко Н. (2017) Сучасний стан та напрями розвитку депозитних операцій банківських установ України. Наукові праці. Економіка. (290), 43-45.

 • Масюк Ю. В. & Моголівець Н. В. (2017). Тенденція розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах. Молодий вчений. (9), 545-548 .

 • Матлага Л. О. & Василина П. В. (2014). Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України. Економічний аналіз. (15), 274-283. 

 • Про банки і банківську діяльність (Закон України). № 2121-III (2000) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

 • Сова О. Ю. (2017). Актуальні питання стану депозитного ринку України. Актуальні проблеми економіки. (1), 282-291.


THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET OF BANK DEPOSITS

DATSYSHYNA M.,
Student of the Faculty of Economics
Ivan Franko National University of Lviv
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISOR:

ANDRUSHCHAK Ye.,
PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Money Circulation and Credit
Ivan Franko National University of Lviv
UKRAINE

Abstract.
The article considers the concept of deposit, deposit operations as a source of formation of the resource base of commercial banks. The main trends in the development of the domestic deposit market are described. The dynamics of deposits to banking institutions of Ukraine is analyzed. A number of factors influencing the volume of deposits in bank accounts have been identified. Some directions of increase of efficiency of implementation of deposit operations by commercial banks of the state are offered.


Keywords: deposit; deposit policy; Commercial Bank; resource base of banks; business entities.

© Дацишина М.Л., 2020

© Datsyshyna M., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 22.11.2020