International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 335.168

EOI 10.11232/2663-4139.15.18

АКТУАЛЬНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ГОТЕЛЮ ДІЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У М. ВІННИЦЯ

КОВАЛЬ Інна Леонідівна

здобувач вищої освіти факультету товарознавства маркетингу та сфери обслуговування

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

УКРАЇНА


Анотація. У всьому світі спостерігається пожвавлення розвитку туризму, як перспективної та прибуткової галузі народного господарства. Туристична галузь починає відігравати важливу роль у розвитку економіки та соціальної сфери Вінницької області. В даний час концепція "готелі ділового призначення" є однією з провідних на ринку готельних послуг. Пояснюється це тим, що  понад 50% поїздок складають ділові. В статті розглянуто основні причини важливості ділових клієнтів для готельних підприємств. Висвітлено вимоги, які пред'являються до готелів ділового призначення. Показано, що незважаючи на певні здобутки Вінницької області в процесі розвитку туристичної сфери, існують проблеми, які необхідно вирішувати. Розглянуто головні завдання Вінницької області в галузі розвитку туризму на найближчу перспективу. Для вирішення проблем, які стоять на шляху розвитку туристичної сфери Вінницької області вкрай необхідно залучення значних грошових ресурсів. Але успішне функціонування засобів розміщування неможливе без їх реконструкції та модернізації, пристосування до європейських вимог.

Ключові слова: туристична галузь, готельне господарство, діловий туризм, готель ділового призначення.

Постановка проблеми. У всьому світі спостерігається пожвавлення розвитку туризму, як перспективної та прибуткової галузі народного господарства [1]. Туристична галузь при умові успішного розвитку сприяє покрашенню ситуації на ринку зайнятості, суттєво впливає на розвиток близько 50 галузей, які пов’язані з нею: транспорт, торгівлю, аграрний сектор та багато інших [2]. Туристична галузь починає відігравати важливу роль у розвитку економіки та соціальної сфери Вінницької області.

Для Вінницької області, як і для багатьох областей України, актуальним питанням є належне пристосування природних територій об’єктів культурної спадщини для відвідування туристами, побудова відповідної інфраструктури, інформаційного забезпечення. Всі ці кроки призведуть до формування позитивного іміджу Вінницької області, забезпечать стимулювання сталого її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Початок розвитку концепції "готелі ділового призначення" було покладено в США відкриттям в 1908 році Елсворта Статлера готелю "Буффало Статлер", призначеної для обслуговування бізнесменів і комерсантів. В даний час ця концепція є однією з провідних на ринку готельних послуг. Пояснюється це тим, що  понад 50% поїздок складають ділові.

Важливість ділових клієнтів для готельних підприємств зумовлена рядом причин:

1. Ділові люди - учасники конференцій, симпозіумів, форумів і т.д., як правило, мають великий достаток, в зв'язку з чим вони не тільки оплачують своє проживання, а й активно користуються додатковими послугами: пральні, перукарні, масажними кабінетами, басейном, спортивними комплексами, казино, прокатом автомобілів і т.д.

2. Орієнтація на обслуговування ділових людей дозволяє готелям найбільш точно проводити попереднє бронювання місць, прогнозувати завантаження матеріальної бази.

3. Створюються прекрасні можливості для повторних приїздів. Будучи пов'язаними з діловим заходом, люди безпосередньо отримують інформацію про сам готель, пропоновані послуги, їх якість і т.д.

4. Обслуговування ділових людей дозволяє готелям збільшити завантаження в період міжсезоння і т.д.

Для обслуговування ділових людей повинні бути створені відповідні умови, в зв'язку з чим до готелів ділового призначення пред'являються наступні вимоги:

- Місце розташування поблизу адміністративних, громадських та інших центрів міст і поселень;

- Переважання в номерному фонді одномісних номерів;

- Обов'язкова організація в номері, поряд із зоною відпочинку і сну, робочої зони;

- Наявність в номерному фонді номерів-апартаментів, необхідних для обслуговування у випадках розміщення ділових людей з членами своїх родин;

- Наявність спеціальних приміщень для проведення ділових заходів: конференц-залів (бажано різної місткості), переговорних кімнат, приміщень для експозиції і т.д .;

- Наявність спеціального технічного обладнання: для синхронного перекладу, всіляких видів зв'язку і оргтехніки;

- Наявність служб фінансового забезпечення: відділень банків, пунктів обміну валюти і т.д .;

- Забезпечення можливості надання високоякісного харчування: наявність ресторанів європейської та національної кухонь, кафе і барів вищих категорій, а також доставка харчування в номери;

- Обладнання стоянок і гаражів для транспортних засобів та інше.

В цілому по Вінницькій області після 2015 року кількість готелів та аналогічних засобів розміщування почала збільшуватись, а кількість спеціалізованих засобів розміщування продовжувала зменшення (табл.1) [3].

 

Таблиця 1. Динаміка показників колективних засобів розміщування у Вінницькій області за період 2011 - 2017 роки

Потрібно відмітити, що за період з 2015 по 2017 рік місць (ліжок) у колективних засобах розміщування зменшилась з 7 440 до 6 217, тобто скоротилась на 16,4%, проте, за цей же період кількість осіб, що перебували у колективних засобах розміщування зросла з 130 136 до 161 649, тобто збільшилась на 24,2 %.

Перспективними напрямками для Вінницької області є розвиток мережі готелів, посилення уваги до ділового туризму.

Незважаючи на певні здобутки Вінницької області в процесі розвитку туристичної сфери, існують проблеми, які необхідно вирішувати, а саме:

- недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкція та будівництво закладів розміщення туристів різних стандартів (готелі, мотелі, хостели, кемпінги);

- незадовільний стан доріг;

- недостатня доступність туристичних об’єктів для осіб з інвалідністю.

Звичайно, для вирішення цих завдань вкрай необхідно залучення значних грошових ресурсів. Але успішне функціонування засобів розміщування неможливе без їх реконструкції та модернізації, пристосування до європейських вимог.

Головними завданнями на найближчу перспективу є:

- створення позитивного іміджу Вінниччини як туристичного краю на загальнодержавному та міжнародному рівнях;

- презентація області на регіональних та міжнародних туристичних виставках;

- залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги;

- забезпечення підготовки кваліфікованих екскурсоводів в тому числі для осіб з обмеженими можливостями.

Вирішення нагальних питань дасть змогу:

 • оптимально використовувати туристичний потенціал області для забезпечення формування позитивного вітчизняного та міжнародного іміджу;

 • залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, міжнародної технічної допомоги;

 • забезпечити системний підхід до розвитку туристичної галузі області.

підтримувати позитивний імідж Вінницької області, поширювати інформацію про соціально-економічний та культурний потенціал регіону;

 • сприяти розвитку культурно-історичного, екологічного, релігійного, паломницького туризму;

 • сприяти розвитку оздоровчо-лікувального туризму на базі мінеральних та радонових вод Вінниччини;

 • посилити конкурентні переваги регіону шляхом активізації культурноісторичного та екологічного туризму;

 • підвищити якість туристично-рекреаційних послуг;

 • налагодити розвиток та реконструкцю дорожньо-транспортної інфраструктури;

 • налагодити нові ділові контакти з потенційними іноземними інвесторами;

 • підвищити рівень обізнаності вітчизняної та міжнародної спільноти стосовно туристичного та інвестиційного потенціалу Вінницької області.

Висновки. Туристична галузь набуває все більшого значення в економіці багатьох держав світу, в тому числі і України. Перспективними напрямками для Вінницької області є розвиток мережі готелів, посилення уваги до ділового туризму.

Для вирішення проблеми, які стоять на шляху розвитку туристичної сфери Вінницької області вкрай необхідно залучення значних грошових ресурсів. Але успішне функціонування засобів розміщування неможливе без їх реконструкції та модернізації, пристосування до європейських вимог.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Офіційний сайт Світової організації туризму. Вилучено з http://mkt.unwto.org/en/barometer.

 • Experience Ukraine! We are open for Tourism. Вилучено з http://youtube.com/watch?v=qZMMJo7jOTQ.

 • Офіційний сайт Державної служби статистики. Вилучено з http://ukrstat.gov.ua.

 • Офіційний сайт Travel to Ukraine. Вилучено з http://travel-to-ukraine.info/en.


ACTUALITY OF CONSTRUCTION OF BUSINESS HOTEL IN VINNITSA

KOVAL I.,
Graduate of the Faculty of Commodity Marketing and Service
Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National University of Trade and Economics
UKRAINE

Abstract.
All over the world there is a revival of tourism development as a promising and profitable sector of the economy. The tourism industry is beginning to play an important role in the development of the economy and social sphere of Vinnytsia region. Currently, the concept of "business hotels" is one of the leading in the market of hotel services. This is due to the fact that more than 50% of trips are business. The article considers the main reasons for the importance of business clients for hotel enterprises. The requirements for business hotels are highlighted. It is shown that despite certain achievements of Vinnytsia region in the process of tourism development, there are problems that need to be solved. The main tasks of Vinnytsia region in the field of tourism development for the near future are considered. In order to solve the problems that stand in the way of the development of the tourist sphere of Vinnytsia region, it is extremely necessary to attract significant financial resources. But the successful operation of accommodation is impossible without their reconstruction and modernization, adaptation to European requirements.


Keywords: tourism industry, hotel industry, business tourism, business hotel.

© Коваль І.Л., 2020

© Koval I., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 22.11.2020