International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 336.7

EOI 10.11232/2663-4139.15.16

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АНДРУШКО Лілія Юріївна

здобувач магістерського рівня вищої освіти економічного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ПЕТИК Марта Ігорівна

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

УКРАЇНА


Анотація. Стаття присвячена дослідженню правового регулювання обігу електронних грошей в умовах розвитку інформаційних технологій та поширенню використання системи електронних платежів. В роботі наведено різні точки зору вчених щодо значення терміну «електронні гроші», визначено основні переваги їх використання при здійсненні розрахункових операцій. Проаналізовано найважливіші акти, що регулюють обіг електронних грошей в Україні. Виявлено певні недоліки сучасного законодавства і запропоновано деякі необхідні корективи у законодавчих актах щодо регулювання обігу електронних грошей. Сформульовано висновки і пропозиції, які спрямовані на вдосконалення законодавства у зазначеній сфері в Україні.

Ключові слова: електронні гроші; емітент; система електронних платежів; нефіатні гроші.

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток інформаційних технологій та потреби електронної комерції, які не задовольняються повною мірою звичними для нас платіжними засобами зумовили необхідність створення великої кількості електронних платіжних інструментів, вагоме місце серед яких займають електронні гроші. Роль електронних грошей при здійсненні розрахунків через Інтернет зростає швидкими темпами. Проте, оскільки електронні гроші відносно нове поняття для українського законодавства, адже появились вони лише на початку XXI століття, то довгий час їхнє законодавче регулювання було відсутнє. Саме тому сьогодні актуальним залишається вивчення нормативно-правового регулювання електронних грошей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню економічної сутності та законодавчого регулювання обігу електронних грошей присвятили такі вчені як: Вавдіюк Н., Глибовець А., Кравчук В.,  Науменко Д., Проценко А., Рядінська В., Савлук М., Стельмах, В.

Мета статті проаналізувати наявну законодавчу базу у сфері використання електронних грошей, виявити певні недоліки та внести пропозиції для їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Недосконалість визначення дефініції електронних грошей в українському законодавстві зумовлюється новизною інституту електронних грошей, відсутністю єдиної теоретичної позиції щодо визначення їх сутності, феноменом використання таких грошей, недостатнім розумінням їх технічної, економічної та юридичної природи, розбіжністю у правовому регулюванні обігу таких грошей у різних країнах.

Відсутність єдності в наукових поглядах щодо питання сутності електронних грошей відбивається на їх нормативному регулюванні, а закріплення фінансово-правової сутності електронних грошей у нормативних актах має вирішальне значення, так як від цього залежить подальший розвиток фінансово-правового регулювання обігу електронних грошей [1].

Оскільки правова сутність та економічна природа електронних грошей є відносно новим поняттям, то існують різні підходи до їх трактування (табл. 1).

Узагальнивши визначення економічної сутності «електронних грошей» можемо зробити висновок, що електронні гроші є фактичними замінниками готівки законними засобами платежу, які використовуються для платежів, без використання банківських рахунків, обміну на готівкові гроші та зберігаються на спеціальних носіях і використовуються за допомогою спеціальних технічних пристроїв.

 

Таблиця 1. Погляди вчених на сутність поняття «електронні гроші»

*взято з [2,3,4,5,6,7]

 

Впровадження та розвиток такого феномену як електронні гроші є об’єктивним процесом, адже вони наділені значними перевагами над готівковими коштами (рис.1) [8].

Рис. 1. Переваги електронних грошей

 

Саме тому для забезпечення стабільності грошового обігу України, а також захисту прав користувачів електронних грошей Верховною Радою України 18.09.2012 р. були внесені зміни до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [2], а також 25.06.2008 р. постановою Правління Національного банку України 178 було затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні»[9]. Наведені нормативно – правові акти дали поштовх тому, щоб врегулювати випуск, обіг та порядок погашення електронних грошей в Україні.

Дещо згодом з метою узгодження вітчизняного та європейського законодавства Правління Національного банку України постановою «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 р. 481 затвердило нову редакцію Положення «Про електронні гроші в Україні». Причиною цього стало те, що проголошений в Україні курс входження в європейський економічний простір вимагає впровадження такого законодавства, який відповідатиме стандартам Європейського Союзу. У цьому акті відповідно до вимог Директиви 2009/110/ЕС Європейського Парламенту встановлено вимоги Центрального банку до  господарюючих суб’єктів, що займаються випуском, обігом та погашенням електронних грошей.

Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про платіжні системи» електронні гроші випускаються в обмін на готівкові або безготівкові кошти іншими, ніж Національний банк України, банками, які до початку їх випуску узгодили з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України. Крім того, постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про електронні гроші в Україні» від 10.02.2016 р. 65 користувачам дозволили отримувати від нерезидентів електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує погашення цих електронних грошей шляхом перерахування коштів на рахунок користувача – фізичної особи у банку-резиденті.

Окрім згаданих законів на врегулювання обігу електронних грошей впливають також Постанови правління Національного банку та відповідні листи, зокрема Про використання електронних грошей в Україні: Лист Національного банку України від 06. 08. 2014 25-109/42508 [10]. Проте серед законодавчих актів, що врегульовують обіг електронних грошей в Україні, переважають нормативно-правові акти, що видаються Національним банком України, адже обіг електронних грошей відноситься до сфери розрахунково-платіжних операцій, порядок та контроль здійснення транзакцій з якими покладається саме на цей орган [1].

До правової основи обігу електронних грошей в Україні також відносять листи міністерств, діяльність яких  певною мірою також стикається з електронними грошима. До таких міністерств відносять Державну фіскальну службу України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, а серед виданих ними листів варто виділити Листи Державної фіскальної служби України (Міністерства доходів та зборів України, Державної податкової служби України).

Аналізуючи вітчизняне законодавство в сфері обігу електронних грошей можемо виділити основні недоліки, які необхідно усунути з метою подальшої перспективи розвитку електронних  грошей (рис. 2) [8].

Рис. 2. Недоліки чинного законодавства у сфері обігу електронних грошей

 

Невизначеність у вітчизняному законодавстві правового статусу для емітентів була вигідною для міжнародних платіжних систем, адже давала можливість встановлювати власні правила на ринку електронних платіжних послуг. А те, що вітчизняний законодавець не визначив фінансово – правової сутністі електронних грошей, видавши нормативно – правові акти які лише врегульовують їх емісію та обіг стимулювало появу в Україні нефіантних грошей.

Так, у листопаді 2015 року WebMoney одержала ліцензію на емісію електронних грошей у країнах Європейського союзу, але дана система не узгодила правил емісії в Україні. Це створило своєрідну прогалину у законодавстві, оскільки діяльність WebMoney щодо обігу електронних грошей не була узгоджена з регулятором, проте вимога щодо обов’язкового погодження правил обігу електронних грошей була встановлена значно пізніше. Тому Національний банк України пішов іншим шляхом: 07.11.2016 року до банків та інших учасників платіжного ринку було розіслано телеграму № 57-0002/90626, відповідно до якої було заборонено користуватися електронними грошима Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI, Wallet і Wallet one.

Саме тому, зважаючи на певні недоліки наявного законодавства необхідно внести деякі зміни,  які в першу чергу повинні стосуватись визначення правового статусу емітентів електронних грошей, як вітчизняних так і іноземних, потрібно знизити вхідні вимоги для учасників електронних платежів - підвищити рівень доступності електронних грошей і розширити сферу їх застосування, за допомогою розвитку та легалізації платіжних інструментів. Забезпечити надійність емітентів електронних грошей, підвищити безпеку здійснення платіжних трансакцій з використанням електронних грошей. Також в подальшому створити окремий орган, який займатиметься регулюванням обігу електронних грошей.

Висновки. Електронні гроші мають значну кількість переваг над готівковими і безготівковими коштами: високу швидкість здійснення операцій, низьку вартість трансакцій, портативність та можливість забезпечення анонімності й конфіденційності операцій. Завдяки цьому використання електронних коштів дає можливість отримати значні економічні вигоди усім суб’єктам економіки України. Однак на сьогодні обіг електронних грошей в Україні залишається недосконалими, що підтверджує значна кількість роз’яснювальних листів, які видаються як Національним банком України, так і іншими міністерствами та відомствами. Тому необхідним є подальше удосконалення правових основ обігу електронних грошей в Україні, яке повинно бути спрямоване на становлення електронних грошей як елемента платіжних безготівкових систем. Удосконалення законодавства повинне сприяти ефективному проведенню банківської та грошово-кредитної політики в Україні.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Вавдіюк, Н.С. & Талах, Х. В. (2017). Обіг та регулювання електронних грошей в Україні. Економічний форум, (2), 249-259.

 • Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (Закон України). 2346-III. (ві2001) Вилучено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/print1511629903705701.

 • Проценко А. Т. (2016). Правові основи обігу електронних грошей в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Вип. 37(3). 7-10. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37%283%29__3.

 • Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. (2020) Jornal of Financial Services Research. Вилучено з
  http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2000/l_275/l27520001027en00390043.pdf.

 • Стельмах В.С., Смовженко Т.С. & Скрипник З. Е. (2006) Гроші – людина – соціум: параметри взаємин. Львів.

 • Кравчук В., Науменко Д. & Глибовець А. (2012). Електронні гроші в Україні: аналітичний звіт. Київ. Альфа-ПІК.

 • Савлук М. (2004) Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей . Вісник НБУ. 11. 10-14.

 • Рядінська В. (2016) Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні. Підприємництво, господарство і право.  Київ. 190-195.

 • Положення про електронні гроші в Україні (постанова Національного банку України). 481. (2010). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10.

 • Про використання електронних грошей в Україні (Лист Національного банку України). 25-109/42508. (2014). Вилучено 3 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/LB14383.html.


ELECTRONIC MONEY IN UKRAINE: ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES OF LEGAL REGULATION

ANDRUSHKO Lilia,
master's student at the Faculty of Economics
Ivan Franko National University of Lviv
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISOR:

PETYK Marta,
PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Money Circulation and Credit
Ivan Franko National University of Lviv
UKRAINE

Abstract.
The article is devoted to the study of the legal regulation of electronic money circulation in the development of information technology and the spread of the use of electronic payment system. The paper presents different points of view of scientists on the meaning of the term "electronic money", identifies the main advantages of their use in the implementation of settlement operations. The most important acts regulating the circulation of electronic money in Ukraine are analyzed. Certain shortcomings of the modern legislation are revealed and some necessary corrections in legislative acts concerning regulation of circulation of electronic money are offered. Conclusions and proposals are formulated, which are aimed at improving the legislation in this area in Ukraine.


Keywords: electronic money; issuer; electronic payment system; non-fiat money.

© Андрушко Л.Ю., 2020

© Andrushko L., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 22.11.2020