International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 330.658.5

EOI 10.11232/2663-4139.15.13

ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

СТАВНЮК Владлен Михайлович

здобувач oсвітньoгo ступеня «мaгістр»

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ПОЛОВЕНКО Людмила Петрівна

ORCID ID: 0000-0002-9909-825X

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті проведено огляд публікацій, присвячених проблемам підвищення ефективності управлінських рішень при впровадженні нових технологій на підприємстві. Узагальнено існуючі методи управління трудовими ресурсами та існуючі методики і технології, проведено аналіз еволюційних змін в економічному просторі та їх вплив на функціонування підприємств, що дозволило визначити шляхи впровадження інноваційних технологій. Обґрунтовано, що одним з перспективних напрямків є використання крауд-технології та висвітлено основні етапи їх впровадження.

Ключові слова: інноваційні  технології; корпоративні підприємства; холдинг; персонал; крауд-технології.

Постановка проблеми. В сучасних умовах важливим показником розвитку персоналу корпоративних підприємств інтегрованого холдингу виступає якість життя, стале підвищення якого є однією з важливих цілей системи управління розвитком персоналу. Ця категорія є комплексною, і формується з двох складових – якості трудового і якості суспільного життя. Сучасні корпоративні підприємства відіграють дуже важливу роль у житті місцевих спільнот і розвитку територій їх присутності. У великій кількості випадків ці підприємства є або містоутворюючими, або здійснюючими суттєвий вплив на розвиток міст, а в масштабі інтегрованого холдингу – і цілих регіонів.

Така ситуація обумовлює певну взаємну залежність: територіальні громади зацікавлені в сталому розвитку підприємств холдингу, який є запорукою подальшого розвитку і підвищення рівня життя в певному регіоні; а керівництво інтегрованого холдингу – у сталому розвитку територій присутності, розглядаючи його в якості важливої умови розвитку персоналу корпоративних підприємств.

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичним підґрунтям для дослідження характерних рис сучасних економічних відносин, тенденцій розвитку економіки й особливостей здійснення управлінської діяльності, ролі та місця персоналу в господарській діяльності стали роботи: О. Зозульова, К. Полторак, Ц. Митева та інших.

Метою роботи є аналіз стану технологій в сучасних умовах управління трудовими ресурсами та існуючих методів, моделей що використовуються для покращення якості життя персоналу, взаємодії з іншими підприємствами й обґрунтуванням ефективності впровадження крауд-технологій.

Виклад основного матеріалу. Підприємство, що дотримується ведення соціально відповідального бізнесу, бере на себе зобов’язання вести діяльність у відповідності з етичними нормами і робити внесок в економічний розвиток за рахунок поліпшення якості життя як власних співробітників та їх сімей, так і всього місцевого населення і суспільства в цілому. Тобто соціально відповідальні підприємства здійснюють діяльність таким чином, щоб відповідати очікуванням суспільства, пов’язаним із дотриманням етичних, правових, благодійних, природоохоронних, комерційних та громадських принципів, або навіть перевершувати ці очікування. Встановлення сталого суспільного діалогу між працівниками корпоративних підприємств та мешканцями територій присутності сприяє встановленню позитивної ділової репутації та укріпленню бренду корпорації, суспільній підтримці ініціатив корпоративних підприємств [1]. Це, у свою чергу, забезпечує зростання соціальної активності працівників як на підприємстві, так і за його межами, та веде до формування соціально відповідального працівника. Такий працівник не тільки має власну активну позицію стосовно змін, що відбуваються у навколишньому середовищі, беручи участь в управлінні підприємством, у суспільних, політичних та інших організаціях, але й має ціннісне відношення до підприємства та його матеріально-технічної бази; свідоме та відповідальне ставлення до результатів своєї праці. Він відданий підприємству, спрямовує всі свої сили на власний розвиток та укріплення стабільності підприємства, оскільки відчуває всебічну підтримку багатьох аспектів власного та суспільного життя саме від такого підприємства [2].

Аналіз результатів впровадження найбільш ефективних зарубіжних і вітчизняних практик, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із взаємодією корпоративних підприємств і територіальних громад, дозволив дійти висновку, що одним із найперспективніших напрямків покращення результативності такої взаємодії є використання крауд-технологій.

Крауд-технології - це використання особистих ресурсів громадян для виробництва будь-якого продукту, розробки і впровадження послуги або рішення різних соціальних завдань. Основною ідеєю крауд-технології є залучення якомога більшої кількості мешканців територіальної громади до вирішення власних нагальних проблем. Причому, запорукою ефективності використання таких технологій є той факт, що мешканці приймають безпосередню участь на всіх етапах реалізації проєктів сталого розвитку територій. Проте, такі проєкти є досить складними і задля їх успішної реалізації необхідно сформувати дієвий організаційно-економічний механізм, який здатний був би упорядкувати і систематизувати процеси взаємодії підприємств інтегрованого холдингу з місцевими спільнотами. В загальному розділяють три етапи застосування крауд-технологій [3].

На рис. 1 можемо розглянути більш наочно і схематично механізм реалізації проєктів на основі крауд-технологій [1, 4].

Рис. 1.  Застосування крауд-технологій

Джерело: побудовано автором за  [1, 4]

 

Першим етапом застосування крауд-технологій є краудсорсинг (crowdsourcing), основним завданням якого є визначення найбільш актуальних проблем громади і пошук ідей, які стануть основою майбутніх проєктів, реалізація яких сприятиме їх вирішенню. Завершальною процедурою цього етапу є оформлення проєктної документації і формування проєктних заявок. Організаційне, фінансове і кадрове забезпечення процесу реалізації цієї процедури здійснюють корпоративні підприємства холдингу. А ідеї проєктів в рамках встановлених напрямів пропонують мешканці міст присутності корпоративних підприємств. Це можуть бути як дорослі, так і діти. Причому, ідеї розглядаються та оцінюються незалежно від того, хто саме пропонував її, та чи має така особа якийсь зв'язок із корпоративним підприємством.

На другому етапі відбувається відбір найбільш актуальних проєктів за допомогою процедури крауд-голосування (crowd voting), в межах якої мешканці громади безпосередньо приймають участь у відборі найбільш вдалих проєктів, який реалізується на конкурсній основі. Для реалізації холдинг відбирає проєкт, який отримав максимальну підтримку мешканців міста.

Третій етап – крауд-фінансування (crowd funding)  – передбачає можливість спільної участі у фінансуванні відібраних проєктів. Механізм реалізації проєктів сталого розвитку територій на основі крауд-технологій як корпоративних фінансів та матеріальних ресурсів холдингу, так і коштів місцевих громад, якщо це буде потрібно. На рис. 2 можемо розглянути більш наочно і схематично механізм реалізації проєктів на основі крауд-технологій.

Рис.  2. Механізм реалізації проєктів сталого розвитку територій на основі крауд-технологій

Джерело: побудовано автором за  [4-5]

 

На подальшому етапі починається безпосередня реалізація проєктів сталого розвитку територій, у якої, окрім працівників корпоративних підприємств, безпосередню участь приймають мешканці територій, в межах яких реалізується певний проєкт.

Цей етап задіює технологію краудстворення, що дозволяє налагодити кращий суспільний діалог між мешканцями та корпоративними робітниками, надати можливість мешканцям громади проявити власну ініціативність, втілити мрії та побажання на користь міста та його розвитку [4].

Останнім етапом є безпосереднє отримання благ від проєкту. Безпосереднім бенефіціаром проєктів сталого розвитку територій є мешканці міста, яке стає кращим, більш упорядкованим та зручним для проживання. Персонал корпоративних підприємств, як і мешканці міст та територій присутності, отримує благо від проєкту у вигляді підвищення якості суспільного життя. Місцева адміністрація отримує проєктні переваги у вигляді сталого розвитку міст, корпоративної підтримки у рішенні складних та дорогих для місцевого бюджету питань. Слід відзначити, що строк корисної дії цього етапу теоретично не обмежений, а його наслідки здійснюють додатковий позитивний вплив не тільки на самих працівників підприємств, покращуючи якість їх суспільного життя, але і на членів їх родин і інших мешканців, формуючи додатковий позитивний імідж соціально відповідального і небайдужого до їх проблем підприємства [5].

Висновки. Отже, проаналізувавши стан підприємств і визначивши альтернативні і ефективні кроки до поліпшення як якості життя самих працівників так і в цілому району, де знаходиться підприємство, можна зробити висновок, що введення крауд-технологій є досить актуальним кроком на даний момент і підприємства зможуть застосовувати дані технології для поліпшення умов як своїх працівників так і мешканців міста, активно взаємодіючи таким чином. Також можуть заохочувати інші кооперативні підприємства співпрацювати, шоб підвищити тим самим фінансування для подальших проєктів та ідей і тим самим підвищити імідж підприємств.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Гриньова, В.М. & Грузіна, І.А. (2010). Проблеми мотивації праці персоналу підприємства. Харків: ІНЖЕК.

  • Диба, О.М. (2016). Крауд-технології інноваційних змін в Україні. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії: зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ: КНЕУ.

  • Грішнова, О.А. (2007). Економіка праці та соціально-трудові відносини (3-є вид., випр. і доп.). Київ: Знання.

  • Зозульов, О. & Полторак, К. (2016). Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства. Маркетинг в Україні, (4), 17-24. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2016_4_3

  • Митева, Ц. (2013). Краудсорсинг в бизнесе: коллективный разум спешит на помощь. Контур. Вилучено з https://kontur.ru/articles/415 (19.11.2020).


INTRODUCTION OF CROWD-TECHNOLOGY IN THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Stavnyuk Vladlen,
Master's student
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISOR:

POLOVENKO Liudmyla,
Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economic Cybernetics and Information Systems
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
UKRAINE

Abstract.
The article reviews the publications on the problems of improving the efficiency of management decisions in the introduction of new technologies in the enterprise. The existing methods of human resources management and existing methods and technologies are generalized, the analysis of evolutionary changes in the economic space and their influence on the functioning of enterprises is carried out, which allowed to determine the ways of introduction of innovative technologies. It is substantiated that one of the promising areas is the use of crowd technology and highlights the main stages of their implementation.


Keywords: innovative technologies; corporate enterprises; holding; personnel; crowd technology.

© Ставнюк В.М., 2020

© Stavnyuk V., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 19.11.2020