International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 336.1

EOI 10.11232/2663-4139.15.11

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИТИВНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ТА НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ

БАРАНЕЦЬКА Ольга Вікторівна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу,

економічної безпеки та правоохоронної діяльності

Західноукраїнський національний університет

 

УКРАЇНА


Анотація. Здійснено характеристику деструктивних і позитивних аспектів впливу міграції на безпековий простір України, окреслено позитивні та негативні наслідки міграції на забезпечення безпеки в Україні. Конкретизовано основні завдання і заходи міграційної політики для упорядкування міграційного простору.

Ключові слова: міграція; міграційний процес; міграційна політика; безпека; безпековий простір.

Постановка проблеми. Міграційні переміщення, які характеризуються чималими масштабами, перетворилися на вагомий чинник розвитку глобалізованого світу. Вони впливають на формування кількісного й якісного складу населення, соціально-демографічний та економічний розвиток, політичну та культурну сфери тощо. Вплив міграційних компонентів на розвиток громадянського суспільства в Україні на початку XXI століття є досить вагомим. Аналіз сучасних міграційних тенденцій в нашій державі, які характеризуються масовістю міждержавних міграційних переміщень у контексті участі України в світовому міграційному просторі розцінюється як важливий чинник формування національної політики. Дана тематика перебуває у площині безпекового середовища України і передбачає дослідження та вирішення актуальних проблем безпеки, пов’язаних з міграційним простором України та масовими зовнішніми міграційними переміщеннями населення.

Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження міграційних процесів зробили Е. Лібанова [1], О. Малиновська [2], М. Романюк [3], У.  Садова [4] й інші.

Метою статті є здійснення грунтовного дослідження зв’язків між міграцією та безпекою через призму обгрунтування позитивних і деструктивних впливів міграційних процесів на безпековий простір України та наслідків міграції.

Виклад основного матеріалу. Україна належить до міжнародної міграційної системи як країна походження, транзиту й призначення мігрантів. Процеси міграції впливають на багато аспектів функціонування українського суспільства. Дослідження впливу міграцій на українську економіку набувають значної актуальності та ваги, особливо враховуючи кризовий стан військового конфлікту на Сході та окупацію Криму, що зменшує надходження до державного бюджету та збільшує його видатки.

Головною складовою міграцій в сучасному світі є переселення через економічні чинники, передусім тимчасові переміщення з метою отримання більших заробітків. У таких міграціях вирішальну роль відіграє співвідношення якості життя у країнах (регіонах) походження (проживання) і країнах (регіонах) спрямування мігрантів. На жаль, достатньо масштабними є і вимушені переселення, викликані конфліктами, війнами, техногенними та екологічними катастрофами.

Україна помітно поступається більшості європейських країн за рівнем та якістю життя населення, і саме це спонукає до переїзду частини активних і амбітних осіб, які вбачають у міграції надійний спосіб поліпшення свого життя. Мігранти прагнуть вищих заробітків, спокійного, стабільного життя у місцях, де безпечне середовище, доступна й якісна медицина тощо.

В країнах – західних сусідів України спостерігаються помітно вища заробітна плата. Україна значно програє сусідам із ЄС і за номінальним рівнем оплати праці, і за рівнем споживчих можливостей, що продовжує виконувати роль каталізатора міграційних процесів і відтоку найбільш активної частини населення в пошуках гідних заробітків [5]. Значна частина молоді виїжджає з України на навчання за кордон з метою отримання доступу до ринку праці країн ЄС.

Що стосується внутрішньої міграції, то зауважимо, що традиційним є потужний міграційний переплив сільських жителів до міст, обумовлений величезною різницею у матеріальному становищі та загальних стандартах життя.

З викликами вимушеного переселення з Донбасу та Криму стикнулося близько 3,5 % населення України. Відповідно існують різні оцінки фактичної кількості вимушено переселених осіб. Так, ООН визначає цей контингент у 0,8–1,0 млн осіб. За кількістю вимушено переселених осіб Україна посідає перше місце в Європі та дев’яте – у світі серед країн із найбільшою кількістю вимушених мігрантів [5].

Рис. 1. містить інформацію щодо характеристики деструктивних і позитивних аспектів впливу міграції на безпековий простір України.

Варто окреслити наслідки міграції:

  • позитивні (формування нової ідентичності; за умов депопуляції, старіння населення чи дефіциту працівників притік мігрантів сприяє розвитку країн призначення; відплив надлишкових працівників з країн походження сприяє зменшенню соціальної напруги; країни призначення отримують готовий людський капітал – виробничий ресурс; покращення матеріального добробуту мігранта та членів його сім’ї; здобуття бажаної освіти та професійних навик тощо);

негативні (урізноманітнення етнічного складу населення, зміна його соціальної структури та характеру соціальних зв’язків можуть сприяти змінам етнічної, культурної, мовної, конфесійної та демографічної структур населення, ускладненню криміногенної обстановки та конфліктів; втрати населення можуть гальмувати перетворення в  країнах походження мігрантів; прибуття дешевої робочої сили в країни призначення може гальмувати запровадження прогресивних технологій; при нерегулюванні з боку державних органів управління міграція трансформується в некеровану соціальну систему; зростанні соціального напруження в родинах тощо).

Рис. 1. Міграція та безпековий простір України: характеристика деструктивних і позитивних аспектів

 

Висновки та пропозиції. Отож, міграція чинить як позитивний, так і деструктивний вплив на безпековий простір України.

Заходи міграційної політики полягають у тому, щоб спираючись на наявні науково-технічні й організаційно-фінансові засоби добитися упорядкування міграційного простору і взяти під дієвий державний контроль міграційні процеси, що у ньому відбуваються. Серед цих основних завдань і заходів у сучасних умовах є такі: 1) скорочення масштабів нелегальної трудової міграції; 2) забезпечення соціальної захищеності українських трудових мігрантів за кордоном; 3) забезпечення зворотності зовнішніх трудових поїздок; 4) якнайширше залучення коштів від закордонної трудової міграції в економіку України; 5) запобігання зниженню кваліфікації високоосвічених спеціалістів внаслідок виконання ними за кордоном низькокваліфікованих робіт; 6) сприяння поверненню в Україну етнічних українців та представників раніше депортованих народів.

Отож, вирішення нагальних проблем міграції та модернізація міграційної політики вбачаються нами як важливі напрями зміцнення безпечної міри національної економіки.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Лібанова, Е. М. & Фтомова, О. С. (2019). Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка, 3(37), 11-29.

  • Малиновська, О. А. (2018). Міграційна політика: глобальний контекст та  українські реалії. Київ: НІСД.

  • Романюк, М. Д. (2015) Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання. Демографія та соціальна економіка, 3(25), 99-111.

  • Садова, У. Я. (2019). Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття. Львів.

  • Українське суспільство: міграційний вимір : нац. Доповідь (2018). (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України). Київ.


CHARACTERISTICS OF POSITIVE AND DESTRUCTIVE EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES ON THE SECURITY SPACE OF UKRAINE AND THE CONSEQUENCES OF MIGRATION

BARANETSKA Olha,
Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Law and Procedure, Economic Security and Law Enforcement
West Ukrainian National University
UKRAINE

Abstract.
The destructive and positive aspects of the impact of migration on the security space of Ukraine are characterized, the positive and negative consequences of migration on security in Ukraine are outlined. The main tasks and measures of migration policy for streamlining the migration space are specified.


Keywords: migration; migration process; migration policy; security; security space.

© Баранецька О.В., 2020

© Baranetska O., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 16.11.2020