International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

15 (November, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 339.138+330.15

DOI 10.36074/2663-4139.15.02

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ЕТИЧНОГО ПРОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ЗАКАБЛУКІВСЬКА Вікторія Валеріївна

здобувач вищої освіти факультету міжнародної економіки та менеджменту

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

КАЛАЙДА Валентина Вадимівна

здобувач вищої освіти факультету міжнародної економіки та менеджменту

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ЛИСЬКОВА Леся Миколаївна

канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглядається сутність поняття екологічного маркетингу, його функції, мотиви та методи використання. Підкреслюється важливість ролі маркетингової концепції екологічного маркетингу у бізнес-діяльності сучасних українських підприємств, проблематика реалізації та формування механізмів її імплементації у маркетингову діяльність українських компаній.

Ключові слова: економіка; екологія; маркетинг; екологічний маркетинг; Україна.

Вступ. Розвиток галузі економіки, суспільства та технологій супроводжувався деякими проблемами. Однією з найбільш важливих є забруднення навколишнього середовища, що сприяло виникненню багатьох концепцій, таких як екологічний маркетинг.

У міру інтеграції України до європейської спільноти, розвитку екологічної свідомості споживачів буде посилюватись усвідомлення ролі екологічного маркетингу, як інструменту механізму підвищення рівня екологічної безпеки. Аналіз ролі цього типу маркетингу показав, що він може бути одним з найбільш дієвих еколого-економічних інструментів і відіграватиме значну роль у процесі забезпечення екологічної безпеки, все більше адаптуючись до конкретних ринкових умов та специфіки діяльності окремих компаній. Доцільно відзначити необхідність подальшого вивчення теоретичних засад екологічного маркетингу та його практичної реалізації з огляду на перспективність цього інструменту еколого-економічного управління, а саме аспектів, пов’язаних з процесами екологізації, з дослідженням потенціалу впливу інструментів екологічного маркетингу на споживчий вибір різних сегментів споживачів з урахуванням екологічного чинника. Це необхідно для підвищення рівня екологічної безпеки України, максимального використання можливостей, які надаються при використанні екологічного маркетингу і, якими можуть скористатися всі зацікавлені сторони. На цей час ці питання не отримали достатнього висвітлення нашими науковцями.

За останні роки екологічність придбаних товарів поступово стає тенденцією серед споживачів. Екологічно чисті продукти мають такі особливості: вони є не тільки більш екологічними на стадії споживання порівняно з товарами-аналогами, а також на стадії виробництва. Дуже багато компаній використовують екологічну чистоту своєї продукції для боротьби з конкуренцією, але часто вони не мають для цього достатніх підстав.

Методи дослідження. Джерелами інформації для дослідження були наукові публікації, положення, сайти підприємств, публікації в інтернет-ЗМІ про діяльність компаній, пости на форумах, друковані ЗМІ тощо.

Огляд літератури. Екологічний маркетинг об’єднує широкий спектр діяльності, включаючи модифікацію продукції, зміни виробничих процесів, зміни в упаковці та рекламі.  Однією з провідних сфер, де екологічні проблеми були обговорені в професійній пресі, є маркетинг. В зарубіжній літературі розповсюджені такі поняття: «Green marketing» – зелений маркетинг (K.Peattie, J.Ottman), «Environmental marketing» – маркетинг навколишнього середовища (W.Coddington, K.Peattie), «greener marketing» – більш зелений маркетинг (M.J.Polonsky), «sustainable marketing» – маркетинг сталого розвитку (D.A.Fuller) [1]. Багато урядів у всьому світі стали настільки стурбовані екологічною маркетинговою діяльністю, що намагалися її регулювати.

Результати дослідження. Екологічний маркетинг – особливий вид людської діяльності, спрямований на задоволення нестатків і потреб за допомогою обміну, але, який не зачіпає екологічної рівноваги навколишнього природнього середовища і, який не впливає на стан здоров’я суспільства [2].

Основні функції екологічного маркетингу: вивчення попиту на екологічно чисту продукцію, ціноутворення; реклама і стимулювання; планування екологічно чистого асортименту, збуту і торговельних операцій; діяльність, яка пов’язана зі зберіганням і вибором екологічно чистого товароруху, організацією екологічно безпечного обслуговування споживачів [3].

Сьогодні українським споживачам на полицях супермаркетів представлений широкий вибір продуктів харчування з маркуванням «натуральність», «vito», «біо», «еко» тощо. Цілком зрозуміло, що більшість покупців пов’язують ці товари з класичним поняттям «органічне», що прийнято у всьому світі. Однак, дуже часто етикетки, що розміщуються на товарах українських виробників є маркетинговою хитрістю, яка не закріплена відповідним лабораторним контролем. Така продукція українського походження, як біокефір, натуральний сік, натуральні снеки тощо є органічними лише за своєю назвою. Тим не менше, численні сайти пропонують виробникам свої послуги з метою допомогти надати продукту статусу екологічного чи органічного. Так, Центр екологічної сертифікації та маркування, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» вже надали свою екологічну марку таким українським виробникам, як «Олейна» (виробництво олії), «Чернігівське» (виробництво пива), «Nemiroff» та «Хлібний Дар» (виробництво алкоголю), «Щедро» (виробництво продуктів харчування). «Жива планета» працює з ISO 14024 - стандартом, що стосується екологічно чистого виробництва, проте він не є стандартом якості продовольчих товарів [4]

В умовах всеохоплюючого еко-руху інструменти екологічного маркетингу використовує дедалі більша кількість українських виробників. Наприклад,  мережа супермаркетів «Billa» наголошує на тому, що екологічні технології забезпечують високу якість та свіжість продукції, а самі приміщення магазинів побудовані за технологією, за якою будівля є максимально безпечною для довкілля.

Молочні  продукти від компанії «Галичина» позиціонуються як продукти «традиційного карпатського молочарства», а також «народжені в самому центрі Карпат». Тобто виробник наголошує, що екологічність регіону у поєднанні з сучасними технологіями виробництва дозволяють створити «живий і корисний продукт із багатим смаком». Компанія «Київводоканал» акцентує увагу на економному використанні ресурсів, які забезпечують водопостачання та каналізацію. Наприклад, на сайті компанії головне повідомлення полягає в тому, що якщо з крана капатиме вода (навіть 10 крапель на хвилину), через місяць вона накопичиться у відходи близько 170 літрів води, і що витрата води для прийняття ванни приблизно в 3–4 рази більше, ніж кількість води, необхідна для короткого душу. У той же час існує багато проблем, пов'язаних з діяльністю цього підприємства, такі як невиконання світових стандартів питної води, аварійний стан водопостачання та каналізації [5].

Висновки і пропозиції. Поняття екологічного маркетингу є досить актуальним на сьогоднішній день. Обираючи такий напрям позиціонування бренду, виробники прагнуть отримати більші прибутки порівняно з конкурентами, залишатися завжди у центрі уваги споживача та бути частиною нині популяритизованного екологічного руху. Єдине, чого не вистачає індустрії та сферам послуг в Україні – це сертифікація «екологічності». За умов наявності справжніх маркувань і попит, і ціна пропозиції на даний сегмент зазнає чималих змін у сторону підвищення. Але таке нововведення свідчитиме про достовірність заявленого виробником та коштуватиме своїх коштів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Passent Tantawi, Nicholas O’Shaughnessy, Khaled Gad, Mohamed Abdel Salam Ragheb. (2009).  Green Consciousness of Consumers in a Developing Country: A Study of Egyptian Consumers. Contemporary Management Research. Contemprorary Management Research Vol. 5 (1), 29-50. Вилучено із https://www.researchgate.net/publication/ 290131056_Green_Consciousness_of_Consumers_in_a_Developing_Country_A_Study_of_Egyptian_Consumers#read

  • Эндрэс А. (1995). Экономика окружающей среды. Введение. К.: НАН Украины.

  • Кучмійов А.В. (2011). Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління. Ефективна економіка, (11). Вилучено із http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_83

  • Fiialka S. B. (2017). Greenwashing in communication with consumers on the Ukrainian market, Поліграфія і видавнича справа, (1), 116-128. Вилучено із http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2017_1_16

  • Зіновчук Н.В., Ращенко А.В. (2015). Екологічний маркетинг: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.


ECOLOGICAL MARKETING AS A WAY OF ETHICAL PROMOTION AND POPULARIZATION OF GOODS AND SERVICES ON THE TERRITORY OF UKRAINE

ZAKABLUKIVSKA V.,
student of the Faculty of International Economics and Management
State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
UKRAINE

KALAIDA V.,
student of the Faculty of International Economics and Management
State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISER:

LYSKOVA L.,
Ph.D. (Economics), Associate Professor at the Department of International Trade and Marketing
State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
UKRAINE

Abstarct.
The article provides a review of the essence of the concept of ecological marketing, its functions, approaches and methods of using. The importance of the role of the marketing concept of ecological marketing in the business activities of modern Ukrainian enterprises, the problems of implementation and formation of mechanisms for its implementation in the marketing activities of Ukrainian companies is emphasized.


Keywords: economics; ecology; marketing; ecological marketing; Ukraine.

© Закаблуківська В.В., Калайда В.В., 2020

© Zakablukivska V., Kalaida V., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 06.11.2020