International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

14 (October, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

КУЛІШ Анастасія Валеріївна

здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту економіки, управління і адміністрування

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ІВАНОВА Наталя Сергіївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

УКРАЇНА


Анотація. Перед менеджерами будь-якого підприємства постає завдання прийняття управлінських рішень. Приймаючи рішення необхідно зважувати всі за та проти й розуміти, які наслідки виникнуть в результаті. У даній статті розглянуто теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень, вимоги та фактори, які впливають на них.

Ключові слова: управлінське рішення, функції управління, прийняття управлінського рішення, менеджер, фактор.

Постановка проблеми. На розвиток будь-якого підприємства впливають зовнішні фактори. Для того, щоб регулювати цей вплив та підвищити надійність та ефективність управлінських рішень керівництво підприємства вдосконалює систему управління. Значення прийнятих управлінських рішень змінюється разом з системою управління. Отже, вивчення теоретичних аспектів щодо розробки та прийняття управлінських рішень є актуальним та важливим сьогодні. У сучасному економічному середовищі необхідно використовувати ефективні методи управління, які відповідають сучасному рівню виробничих систем.

Аналіз досліджень та публікацій. Особливості теоретичних аспектів прийняття управлінських рішень вивчали як закордоні, так і вітчизняні вчені. Вагомий внесок у розгляд цього питання внесли такі науковці - М. Вебер, Г. Емерсон Р. Лайкерт, Ф. Фідлер, О. Амосова, В. Колпакова, А. Дєгтяра та інші. Ці вчені приділили багато уваги даному питанню.

Мета статті. Головною метою цієї статті є дослідження теоретичних аспектів прийняття управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Для кожного менеджера управлінське рішення є початковим і основним елементом роботи. Саме від нього залежить подальший розвиток та економічний стан компанії. Прийнявши ефективне рішення підприємство очікує в майбутньому високий рівень конкурентоспроможності продукції та марки на ринку, вибір та реалізація вдалої кадрової політики, ефективне використання виробничих потужностей та створення свого іміджу, який буде виділяти це підприємство серед інших [1].

Управлінське рішення – це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення відповідно до цілей системи менеджменту. Основою управління виступає прийняте рішення. Своєчасно висунуте науково обґрунтоване управлінське рішення є гарним стимулом для виробництва, а рішення, котре було прийняте не своєчасно знижує продуктивність підприємства, яка в подальшому впливає на рівень конкурентоспроможності. Менеджер несе відповідальність за своє рішення та не може приймати необґрунтовані на непродумані рішення [2].

Дотримання вимог прийняття управлінських рішень впливає на оптимізацію процесу. Вчені виділяють такі вимоги до управлінських рішень:

 • Цілеспрямованість;

 • Оптимальність;

 • Своєчасність;

 • Наукова обґрунтованість;

 • Комплексність;

 • Гнучкість;

 • Кількісна та якісна визначеність.

На процес прийняття управлінського рішення впливають фактори, які можна поділити на дві групи:

 • Об’єктивні (зовнішні);

 • Суб’єктивні (внутрішні).

До об’єктивних факторів належать – матеріально-технічне забезпечення підприємства, ціль, для якої формується управлінське рішення, управлінський статус менеджера та учасників управлінського процесу та умови вирішення проблеми. Тобто, об’єктивні фактори не пов’язані з психологічними та професійними якостями людини, котра приймає це рішення.

До суб’єктивних факторів відносять саме ті фактори, котрі повністю залежать від індивідуально-психологічних якостей менеджера – рівень професійної підготовки, особистісні характеристики, уміння використовувати в управлінні нові наукові підходи, стиль управління та особливості характеру.

Серед науковців існує багато поглядів на підходи до прийняття управлінських рішень. Але проаналізувавши їх, можна виокремити три основних. До них належать:

 • Класичний підхід – базується на раціональності прийнятих рішень. Він передбачає, що та людина, котра приймає рішення має чітку мету та логічний і об’єктивний погляд на цю ситуацію, всі її дії орієнтовані  на вибір найкращої альтернативи.

 • Адміністративний підхід – менеджер, котрий приймає рішення не має всієї інформації про доступні альтернативи та загальні дані про стан ситуації.

 • Ірраціональний підхід – його особливість полягає в тому, що рішення приймається ще до того, як досліджуються альтернативи. Цей підхід характерний у застосуванні для нових, складних та нетрадиційних рішень або в умовах дефіциту часу [3].

Виходячи з перерахованих методів можна виділити такі умови, котрі впливають на якість управлінських рішень:

 • Використання методів прогнозування, моделювання та функціонально-вартісного аналізу;

 • Створення механізму реалізації управлінських рішень.

 • Мотивація робітників під час виконання і реалізації прийнятих управлінських рішень.

 • Побудова дерева цілей та структуризація проблеми, яка знаходиться в основі управлінського рішення.

 • Застосування наукових підходів до розроблення управлінських рішень [3].

Приймаючи  рішення менеджер повинен мати високий рівень компетентності, досвід, відповідальність та виділити на це час, оскільки прийняте рішення несе за собою результат від якого залежить подальше життя  та успіх підприємства [2].

Висновки і пропозиції.  Отже, управлінське рішення є дуже важливим елементом в системі управління будь-якого підприємства. Вчені виділяють багато різних факторів, котрі впливають на процес прийняття управлінського рішення. Розглядаючи  всі альтернативні рішення менеджер має детально вивчити можливі наслідки для того, щоб прийняти найбільш оптимальне та вдале рішення. Головною метою управлінського рішення є забезпечити вплив на систему керування, яка реалізує прийняте рішення для досягнення поставлених цілей. Саме цей вид рішень впливають на економічні, соціальні, організаційні та технологічні інтереси підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Яременко, О.Ф. (2017). Процес управління і управлінські рішення. Методи прийняття управлінських рішень. Вилучено із https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=110977&lang=uk.

 • Євтушенко, О.Н (2014). Управлінські рішення: сутність та характерні риси. Державне управління, (237), 47-51.

 • Шульженко, І.В., Остапенко, С.Ю. & Симоненко, В.А. (2018). Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень. Приазовський економічний вісник, (4), 73-77.


THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT DECISION MAKING

KULISH A.,
applicant for higher education of the Educational and Scientific Institute of Economics and Entrepreneurship
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISER:

IVANOVA N.,
Doctor of Science, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Management and Public Administration
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky
UKRAINE

Abstract.
Managers of any enterprise face the task of making management decisions. When making a decision, it is necessary to weigh the pros and cons and understand what the consequences will be. This article discusses the theoretical aspects of management decisions, requirements and factors that affect them.


Keywords: management decision, management functions, management decision making, manager, factor.

© Куліш А.В., 2020

© Kulish A., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 21.10.2020