International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

10 (June, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

КАСЯНЕНКО Віта Анатоліївна

студентка

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглядаються наукові та практичні основи формування ефективного виробництва зерна. Сучасний стан виробництва та рентабельність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах України. Окреслено основні проблеми, що знижують ефективність виробництва зерна.

Ключові слова: ефективність;  виробництво; продукція; зернові культури; облік.

Постановка проблеми: В сучасних економічних умовах зростає значення аграрного сектору економіки, адже саме завдяки реалізації сільськогосподарської продукції зростає конкурентоспроможність України, її внутрішній валовий продукт. Значну частину  агровиробництва займає виробництво зернових культур.  У свою чергу, актуальною для сільськогосподарських підприємств залишається проблема високого рівня витрат виробництва, адже від цього залежить можливість отримання і збільшення прибутку.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемою покращення зерновиробництва зайняті провідні економісти-аграрники, фінансисти та аграрії, основна увага приділяється питанню підвищення урожайності та валових зборів зерна, ефективності зерновиробництва. Зокрема, дослідженнями проблеми ефективності виробництва зернових культур займались такі українські вчені, як В.Г. Андрійчук, І.О. Бистрова, О.В. Боднар, Н.О. Єфремова, П.Т. Саблук, О.В. Олійник, С.М. Чмир, Ю.Л. Філімонов, О.М. Шпичак, О.В. Шубравська.

Мета статті. Розглянемо основні методи удосконалення бухгалтерського обліку виробництва продукції зернових культур в аграрних підприємствах, окреслюючи основні проблеми виробництва зерна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан зернового господарства має значний вплив на розвиток багатьох галузей агропромислового комплексу та підвищення добробуту населення.

Від рівня виробництва зернових культур залежить задоволення потреб населення в продуктах харчування, а також створення необхідних державних запасів. Крім того, високорозвинене зернове господарство відіграє велику роль у піднесенні м'ясного і молочного скотарства, свинарства і птахівництва. Тому зернові культури вирощуються у всіх регіонах України.

Від обсягу виробленого зерна залежить також рівень його собівартості, рівень рентабельності, сума прибутку, фінансовий стан підприємства, платоспроможність господарств.

Велику роль у вирішенні цього завдання відіграє точний і своєчасний облік витрат і виходу продукції рослинництва. Правильно організований облік витрат в рослинництві має першорядне значення

З переходом підприємств до ринкових відносин, з створенням різного роду організацій, акціонерних товариств тощо, особливе значення приділяється затвердженню єдиних правил бухгалтерського обліку та звітності, якомога більше наближених до світової практики. Зневага до правил світової практики може позбавити підприємства аграрного сектора можливості досягнути категорій світової ринкової економіки, маркетингу, нового механізму встановлення господарських зв’язків. Бухгалтерські баланси підприємств, у дійсних умовах господарювання, повинні бути щорічно опубліковані з метою забезпечення партнерської доступності та гласності про фінансовий стан і  результати діяльності підприємства.

Удосконалення методів господарювання, демократії в управлінні підприємством та підвищення режиму економіки - є головними факторами інтенсивності виробництва. У зв’язку з цим зростають вимоги до обліку щодо інформаційного забезпечення процесу виробництва, доцільного використання усіх видів ресурсів, розширити боротьбу з безгосподарністю в народному господарстві. В умовах повного госпрозрахунку не знижується, як затверджують деякі фахівці, а значно збільшується роль обліку та контролю витрат на виробництво та формування собівартості продукції.

Отже, розглянемо основні методи удосконалення бухгалтерського обліку виробництва продукції зернових культур в аграрних підприємствах:

а) строге дотримання документообігу на підприємстві;

б) прийняти робітничий план рахунків;

в) кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерського обліку);

г) методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

д) перейти на автоматизовану форму ведення обліку.

Регулюванню з боку господарства підлягають аспекти бухгалтерського обліку, зв’язані з узагальненням інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, терміни та структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів контролюється суб’єктом господарювання [2].

На сучасному етапі одним із найважливіших факторів, що сприяють удосконаленню управління та поліпшенню якості економічної інформації, є автоматизація процесу  виробництва на підприємстві.

При автоматизації обліку витрат та виходу продукції рослинництва, у тому числі зернових культур, значно підвищується якість роботи, а також скорочується кількість витрат часу на обробку інформації.

Автоматизація обліково - планових робіт забезпечує високий рівень організації праці працівників сфери управління, дозволяє значно зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки, а також створює умови для підвищення продуктивності праці і здешевлення облікового апарату [1].

Автоматизація полегшує впровадження доцільних форм облікової праці (поділ, нормування, сполучення професій тощо), а також буде допомагати уніфікації форм первинних документів та їх методів, обробки, прискорить документообіг, зменшить терміни одержання виробничої інформації.

Амортизація обліку рослинництва прогнозує заповнення планової собівартості для кожної окремої продукції та подальший її рух по цій самій ціні. Всі витрати виробництва, які відносяться до того або іншого виду діяльності збираються на протязі року на той вид діяльності, а роботи допоміжних виробництв розподіляються за будь-який період на конкретну культуру. Також можливим є аналіз витрат не тільки в розрізі видів витрат та культур, але і з аналітикою по полям, що зручно для великих аграрних підприємств та агро-виробничих холдингів [3].

Переробка продукції рослинництва враховується спеціально створеними документами (від зібрання урожаю з поля та до списання втрат при збереженні і розподілу витрат).

Необхідно відзначити значущий  факт, що при переході на автоматизовану форму обліку, підприємство зіштовхнеться з проблемою відсутності кваліфікованих фахівців щоб автоматизувати облік. Щоб уникнути ця проблему в обліковій роботі підприємства необхідно:

1.Залучати до роботи молодих фахівців, що мають відповідні навики;

2. Провести систему заходів, які будуть спрямовані на підвищення кваліфікації працівників підприємства, для того, щоб вони могли висловлювати свої вимоги до програмних засобів, оцінювати їх якість та ефективність, вибирати ті програмні засоби, які найбільш відповідають конкретним запитам тощо.

Висновки. Хоча Україна стає провідним гравцем на світових ринках сільського господарства та продовольства, продуктивність сільського господарства залишається нижче середнього світового рівня. Однією з причин повільного зростання продуктивності та ефективного виробництва сільськогосподарської продукції є непривабливий інвестиційний клімат, а саме - недостатньо прозорий, непослідовний та обтяжливий для регулювання корпоративний уряд. Підвищення ефективності виробництва зерна є найважливішим завданням, яке має вирішуватися не лише на державному, а й на регіональному рівні, де вирішуються проблеми забезпечення населення продовольством.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Алтухов А.І. (2015). Підвищення ефективності виробництва зерна на основі науково технічного прогресу. Київ, Україна.

  • Білан О.С. (2014). Удосконалення обліку витрат і виходу продукції рослинництва. Умань, Україна.

  • Крочак О.І. (2016). Проблеми управління витратами основної діяльності сільськогосподарських підприємств. Умань, Україна.


EFFICIENCY OF GRAIN PRODUCTION

KASІANENKO Vita,
student
National University of Bioresources and nature management of Ukraine
UKRAINE

Abstarct.
The article considers the scientific and practical bases of the formation of efficient grain production. The current state of production and profitability of grain production in agricultural enterprises of Ukraine. The main problems that reduce the efficiency of grain production are outlined.


Keywords: efficiency; production; product; cereals; accounting.

© Касяненко В.А., 2020

© Kasіanenko V., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 08.06.2020