International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

9 (May, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

AGRICULTURE

UDC 636.082.21

DOI 10.36074/2663-4139.09.08

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ СТВОРЕННЯ ПЛЕМІННИХ СВІДОЦТВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «АКЦЕНТ- ПЛЕМІННИЙ ОБЛІК У СВИНАРСТВІ»

 СЕРДЮК Микола Миколайович

ORCID ID: 0000-0003-4666-3419

аспірант

Миколаївський національний аграрний університет

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ЛУГОВИЙ Сергій Іванович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті викладена інформація, що стосується функціоналу програми «Акцент - племінний облік у свинарстві». Встановлено, що в режимі  автоматизованого ведення племінного обліку в свинарстві програма здатна забезпечити автоматизацію складання племінних свідоцтв на продаж племінних тварин. Охарактеризовано методику створення племінного свідоцтва.

Ключові слова: свинарство; племінний облік; форми племінного обліку; племінне свідоцтво.

Вступ. Один із ключових аспектів технології у свинарстві – вибір генетичного матеріалу. Основне завдання племінних господарств - здійснення заходів щодо поліпшення продуктивних і племінних якостей тварин. База племінного тваринництва - це племзаводи, племгоспи, племрепродуктори, племпідприємства. У свинарстві застосовують три основних методи розведення: чистопородне, схрещування та гібридизацію. Основним завданням чистопородного розведення є збереження цінних племінних і продуктивних якостей порід, що в них накопичувалися інколи десятиріччями, подальше поліпшення та збільшення чисельності сільськогосподарських тварин заводських порід, які мають забезпечувати одержання цінного племінного молодняку для поліпшення товарного тваринництва.

 Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінну тварину, яку було ідентифіковано в установленому порядку, в тому числі імпортовану для розведення, на замовлення власника (утримувача). Строк дії реєстраційного свідоцтва свиней необмежений.

Племінне свідоцтво (сертифікат) - документ установленої форми про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi племiнних (генетичних) ресурсiв, складений на основi даних офiцiйного облiку продуктивностi, iмуногенетичного контролю та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом.

Свиней як товарну продукцію реалізують у двох випадках: племінний молодняк та свині на м’ясо. Племінний молодняк має відповідати зоотехнічним вимогам під час вирощування та вимогам Інструкції з бонітування свиней (2003 р.). Його реалізують зазвичай у 6-місячному віці живою масою кнурців — 60 — 80, свинок — 58 — 70 кг, оцінюючи за живою масою, довжиною тулуба та сумарним класом батька й матері. Будова тіла племінних тварин повинна бути пропорційною, без вад екстер’єру, мати не менше ніж 12 сосків, добре розвинених й рівномірно розміщених. На молодняк, що реалізується, оформляють племінне та ветеринарне свідоцтва.

Чіткий зоотехнічний облік у господарствах має велике значення незалежно від того, племінні вони чи товарні. Такий облік дає змогу контролювати продуктивні і племінні якості тварин. Одним із таких іноваційних інструментів є комп’ютерна програма «Акцент – племінний облік у свинарстві», яка створена для виконання вимог «Інструкції з ведення племінного обліку у свинарстві» Міністерства аграрної політики України, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2002 р. № 396 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 р. за N 1028/7316 [1].

Метою роботи є розробка та впровадження автоматизованої форми племінного свідоцтва.

Матеріали і методи досліджень. Об'єктом досліджень виступав програмний продукт «Акцент - племінний облік у свинарстві».

Результати досліджень. Обґрунтовано необхідність та створено комп’ютерну модель Форми «Племінне свідоцтво». Даний комп’ютерний функціонал призначений для формування племінного свідоцтва та його друку на бланках встановленого зразка при реалізації племінних свиней.

Як відзначено в Наказі № 416 «Про затвердження положення про племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів)» племінні свідоцтва застосовуються з метою:

 • визнання генетичних ресурсів племінними;

 • підтвердження показників якості племінних (генетичних) ресурсів, заявлених їх власником;

 • ідентифікації племінних (генетичних) ресурсів;

 • захисту прав споживачів;

 • контролю генетичної безпеки племінних (генетичних) ресурсів [2].

Племінне свідоцтво виписується на кожну реалізовану племінну тварину та несе в собі всю необхідну інформацію про тварину, яке дозволяє ввести його в племінний облік іншого господарства (стать, кличка, номер, порода, породність, дата і місце народження, відомості про розвиток, кількість сосків, походження до четвертого ряду предків, продуктивність предків до другого ряду і т.д.). Використовується при заповненні форм 1- та 2-СВ.

Відзначимо, що при роботі з племінними свідоцтвами слід дотримуватися правил заповнення, порядку затвердження та видачі сертифіката.

При формуванні племінного свідоцтва засобами програми «Акцент» отримуємо діалогове вікно для заповнення первинної інформації, яка використовується при заповненні титульної сторінки племінного свідоцтва (сертифіката).

Сформований документ має чотири аркуші:

 • Аркуш «Титульна сторінка» слугує для вводу тварини, якій виписується племінне свідоцтво та для коригування значень показників у таблиці «Відомості про тварину»

При виборі тварини, для якої формується сертифікат, автоматично заповнюються значення в полях таблиці «Відомості про тварину». Але якщо виникає необхідність зробити ручне виправлення цих показників, ми в змозі ці дії зробити безпосередньо в даній таблиці.

 • Аркуш «Родовід» дає можливість надрукувати 2 сторінку серифіката у вигляді «як є»

 • Аркуш «2 сторінка бланка» дає можливість вдрукувати на другу сторінку сертифікату встановленого зразка. Ця функція реалізована у зв’язку з тим, що  «Свідоцтво – це бланк суворого обліку, що має голографічний захист» та «видається на замовлення власника племінних (генетичних) ресурсів»[6].

 • Аркуш «Титульна сторінка 2012» слугує для друку або  вдруковування в існуючий бланк першої сторінки сертифікату, вигляд якого затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 629 від 17 листопада 2011 року. Така повідінка регулюється завдяки кнопкам, а саме

Наприклад, при активації  отримуємо вигляд:

При активації  отримуємо вигляд:

Висновки та перспективи досліджень.

Одне з пріоритетних завдань будь-якого свинарського господарства - це селекційна робота. Впровадження інформаційних технологій дозволяє використовувати для збору, зберігання і аналізу генетичної, а також технологічної інформації математичні методи, забезпечує не тільки оцінку і прогнозування продуктивності, але і планування якості продукції, що виробляється.

Програма «Акцент» призначена для зоотехніків, селекціонерів і фахівців племінної служби спеціалізованих підприємств по свинарству, що займаються великомасштабної селекційною роботою. У ній, як одна із частин, реалізована система формування племінних свідоцтв (сертифікатів) [3].


REFERENCES:

 

 • Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві (Наказ Міністерства аграрної політики України). № 396. (2002). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-02.

 • Про затвердження положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів (Наказ Міністерства аграрної політики України). № 629. (2011). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-11.

 • Луговой, С.И., Сердюк, Н.Н., Лихач, В.Я. (2012). Информационные технологии в племенном свиноводстве Украины. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы ХІХ международной научно-практической конференции. (с. 109-114). 2012. Горки. Белорусь: БГСХА.


WORKING AND IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONAL OF CREATION OF BREEDING CERTIFICATES BY MEANS OF THE SOFTWARE COMPLEX «ACCENT – BREEDING ACCOUNTING IN SWINE BREEDING»

SERDIUK Mykola,
Graduate student
Mykolaiv National Agrarian University
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISER:

LUGOVY Sergiy,
Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor
Mykolaiv National Agrarian University
UKRAINE

Abstarct.
The article presents information related to the functionality of the program "Accent - breeding accounting in pig breeding". It is established that in the mode of automated breeding records in pig breeding the program is able to automate the compilation of breeding certificates for the sale of breeding animals. The method of creating a pedigree certificate is described.


Keywords: pig breeding; breeding records; forms of breeding records; pedigree certificate.

© Сердюк М.М., 2020

© Serdiuk M., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 29.05.2020