International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

9 (May, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

LAW

UDC 347.4

DOI 10.36074/2663-4139.09.05

ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

БЕРЕЗНА Анастасія Миколаївна

студентка 3 курсу юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

УКРАЇНА


Анотація. Стаття присвячена аналізу тих проблем, що склалися внаслідок неналежного гарантування якості продукції, придбаної за договором купівлі-продажу, визначенню основних прав споживача у разі виявлення недоліків у період гарантійного строку, формулюванню висновків і пропозицій, щодо усунення недоліків у законодавстві.

Ключові слова: якість продукції, права споживача, гарантійний строк, купівля-продаж, технічні регламенти, декларація про відповідність, ремонт товарів.

В даний час в складі багатосмугових акустичних систем для акустичного відтворення електричного музичного звучання в області звукового, сприйманого людським вухом діапазону використовується в основному електродинамічний гучномовець, який вже вичерпав ресурс свого розвитку, і подальший апгрейд акустичних систем має йти іншим шляхом. Останнє підтверджується тим, що конструктивні вимоги до класичних випромінювачів акустичних коливань суперечливі, тому що включають в себе вимоги легкості з одночасним забезпеченням достатньої жорсткості всієї конструкції, особливо це стосується рухомого випромінювача, а саме:

- збереження мінімальної маси рухомої частини випромінювача і гнучкості її підвісу;

- забезпечення здатності протистояння деформацій на вигин тіла диффузора при здійсненні ним перетворення своїх механічних коливань в акустичні;

- забезпечення високого значення магнітної індукції в просторі, утвореному між полюсами постійного магніту випромінювача і рухомою котушкою дифузора.

Також слід зазначити, що для електромеханічного принципу відтворення звуку характерна поява різних паразитних резонансних спотворень. При цьому середньостатистичний людський слух, не кажучи вже про аудіофілів і інших музичних естетів, досить чутливий навіть до незначних змін як рівня гучності (навіть на десяті частки децибел), так і до зміни тембрального забарвлення звуку.

У даній роботі пропонується один з підходів до розробки альтернативного звуковідтворювального пристрої на основі об'ємних пульсацій в тілі високочастотного електродугового розряду. Суть його полягає в тому, що формування звуку здійснюється розрядом високовольтної (близько 15 кВ) напруги змінного струму, який модулюється музичним, гармонійним сигналом. Під дією струму відбувається іонізація повітря між вихідними електродами, що призводить до виникнення об'ємних пульсацій в повітряному обсязі тіла розряду, які в свою чергу викликають акустичні коливання повітря, що оточує розряд. Факт процесу іонізації повітря цим пристроєм послужив причиною назви його іонофоном, або плазмовим гучномовцем.

Відмінною особливістю даної пропозиції є те, що факт відсутності дифузора у таких гучномовців не дозволяє вносити до відтвореного ними звук механічних спотворень у вигляді деренчання і не піддає звучання різних акустичним резонансам. Тому плазмовим гучномовцях притаманне досить якісне звучання, що є недосяжним для інших типів гучномовців; особливо це стосується відтворення сигналів високочастотної області звукового діапазону. Останнє обумовлено тим, що у пропонованого підходу до отримання акустичного сигналу роль дифузора, що є рухомий масою відтворювальної системи, виконує маса повітряного об’єму, збудженим електродуговим розрядом.

Слід зазначити, що даний підхід є одним з варіантів реалізації плазмового гучномовця, в якому велика частина його енергії витрачається на підтримання і світіння електродугового розряду, що безсумнівно знижує ККД всієї відтворювальної системи, однак застосування сучасної елементної бази дозволяє істотно збільшити значення ККД і знизити споживання електроенергії .

Електродугової розряд пропонується отримувати за рахунок використання трансформатора (в описуваному пристрої використовується рядковий). Останній підключений до виходу підсилювача класу D, характерною особливістю якого є підвищена потужність вихідного каскаду. Практика схемотехнічної реалізації підсилювача даного класу досить добре відпрацьована [1], але в пропонованому пристрої підсилювач даного класу реалізується на базі мікросхеми TL494, вихідний сигнал якої додатково посилюється польовим транзистором VT1, забезпечуючи тим самим різке збільшення вихідної потужності всього підсилювача. В якості транзистора можна використовувати будь-який потужний польовий транзистор; так, в розглянутому пристрої використовувався транзистор IRF540. Структурна схема пропонованого пристрою приведена на рис. 1.

«Акустичним навантаженням» даного пристрою є підвищувальний трансформатор. Між електродами його вихідної (вторинної) обмотки, яка формує напругу за рівнем порядку 15 кВ, утворюється електродуговий розряд, що супроводжується акустичним звучанням.

Постановка проблеми.  На сьогоднішній день все важче уявити своє життя без торгівлі, внаслідок чого набувають розвитку відносини, що виникають із договору купівлі-продажу. Із розвитком науково-технічного прогресу  на ринку з’являється все більше і більше товарів, що з одного боку є позитивним явищем, проте з іншого -  великий асортимент продукції не завжди є якісним. Продавці часто намагаються схитрувати і приховати недоліки товару, внаслідок чого покупець, не знаючи своїх прав, часто залишається незахищеним. 

Відомо, що при продажу товару за договором купівлі-продажу, продавець передає право власності на предмет договору для особи, яка приймає товар та здійснює відповідну оплату. Проте, позбавляючись права власності на майно продавець зберігає за собою головний свій обов’язок: гарантувати якість переданої продукції та здійснювати її ремонт у порядку встановленому законодавством. Однак, на практиці споживачі зустрічаються з рядом проблем при реалізації свого права на належну якість придбаного майна. Зокрема, продавці не беруться самостійно за ремонт товару, а перекладають відповідальність на сервісний центр, який часто не бажає проводити безкоштовний ремонт. Заміна  комплектуючих деталей  та запчастин часто буває неякісною, після чого з’являються  нові дефекти при роботі з технікою. Зустрічаються випадки, коли навіть при ремонті товару в період дії гарантійного строку продавці не позбавляють себе можливості  вимагати оплати за частину послуг, пов’язаних з ремонтом. Наявність подібних ситуацій, в які потрапляв чи не кожен, хто коли-небудь мав проблеми з якістю придбаної продукції, позбавляє споживача можливості користуватися тим товаром, на який він розраховував при укладенні договору купівлі-продажу.

Питання захисту прав споживачів регулюється Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав  споживачів».

Отож, зрозумівши проблему, яка має місце при реалізації споживачами свого права на якісну продукцію, важливо вжити заходів, які б покращили становище покупців. Зокрема, встановити на законодавчому рівні чіткий порядок дій, якого повинні дотримуватись покупці у разі виявлення недоліків у придбаній продукції та гарантувати дотримання їх прав з боку продавців, посиленням контролю  за виконанням положень законодавства, що  стосуються захисту прав споживачів.

Аналіз досліджень та публікацій. Дана тема не залишилась осторонь наукових досліджень. Чималий вклад у вирішення проблем, пов’язаних із захистом прав споживачів при купівлі товарів через мережу Інтернет зробили М. Хоменко та Н. Коробцова  з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У  науковій статті «Основні гарантії і механізми захисту прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет» вони висвітлили проблеми, пов'язані з відносинами в сфері інтернет-права. Практика показує, що виникнення таких новацій тягне за собою велику кількість порушень, через відсутність досконалого врегулювання.

Над проблематикою питання прав споживача працювала О.В. Звєрєва із Донецького університету економіки і права. В роботі «До питання про права споживача при придбанні товару неналежної якості» автор порівняла аналіз загальних підходів до регламентації прав споживача при придбанні товару неналежної якості в Україні та за кордоном і звернула увагу на недоліки у законодавстві України.

Однак, проблематичних аспектів, які не були належним чином висвітлені у працях теоретиків залишається чимало. Актуальним є їх подолання як на теоретичному, так і на нормативному рівнях.

Мета статті. Основною метою даної роботи є визначення й аналіз проблем, що складаються внаслідок неналежного гарантування якості продукції при її купівлі та експлуатації. Для виконання поставленої мети планується виконати такі завдання: визначити поняття якості та гарантійного строку; описати усі ті  заходи, яких повинні вживати споживачі аби вберегти себе від зловживань зі сторони продавців; висвітлити способи  усунення законодавчих недоліків.

Виклад основного матеріалу. Ще в 1961 році американський президент Джон Кеннеді під час свого виступу назвав чотири основні права споживача: право на безпеку, право на якість товарів і послуг, право на інформацію про них, право захищати свої споживацькі права в суді. З того моменту пройшло 59 років, але ці права сьогодні як ніколи потребують захисту не лише на законодавчому рівні, а й в реальному житті кожного громадянина.

Цивільний кодекс України зазначає, що під час купівлі-продажу продавець повинен передати покупцеві товар тієї якості, яка б відповідала умовам, що були встановлені у договорі. Якщо ж такі умови відсутні у договорі, продавець повинен передати товар такої якості, яка необхідна для тієї мети, з якою такий товар зазвичай використовується [1]. Для достатнього розуміння цього положення, варто визначити, що собою являє якість товарів.

Якість товарів - це сукупність властивостей продукції, що характеризують її призначення, особливості, корисність та здатність задовольняти певні потреби суспільства. Якість продукції охоплює не тільки споживчі, а й технічні, технологічні властивості продукції, конструкторсько-художні особливості, надійність, довговічність [2].

Що стосується гарантійного строку, то це строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг, відповідно до п.5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів».

Відповідно до ст.6 цього ж Закону якість, гарантована продавцем на вимогу покупця повинна бути підтверджена відповідним документом [3].  Для того, щоб гарантувати якість товарів,  продукція вводиться в обіг лише після того, як буде відповідати заявленим вимогам, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб. Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» технічні регламенти розробляються, приймаються та застосовуються на основі принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року. У ст. 28 цього ж Закону зазначено, що у випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність.  У певних технічних регламентах,  зазначено, що продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про відповідність. Окрім того, у певних випадках на  продукцію  повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам. На дотримання норм законодавства у  даній сфері свою діяльність спрямовують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання [4].

Однак, незважаючи на діяльність усіх вищезазначених органів, забезпечити  стовідсоткову гарантію якості тієї продукції, що є на  ринку, досі не вдалося. Чимало товарів підприємці імпортують з країн, що розвиваються. Зазвичай така продукція виготовляється завдяки дешевій робочій силі, результатом діяльності якої є товари низького рівня якості.  Важливою проблемою залишається і те, що навіть та продукція, яка  пройшла контроль на відповідність усім вимогам технічних регламентів, може в процесі перевезень та недбалого зберігання продавцями  знизити свою якість та придатність до використання. Істотним є і той фактор, що через низькі заробітні плати  важко змінити ставлення персоналу до якості, що в свою чергу призводить до неналежного виконання своїх професійних обов’язків зі сторони останніх.

Наказом Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 29.03.2004 за № 379/8978 встановлено ті правила, які регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продажу непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги щодо дотримання прав споживачів стосовно належної якості та безпеки товарів і рівня торговельного обслуговування [5].

Для прикладу, за Правилами встановлено, що продавці зобов’язані зберігати  взуття у сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях при температурі від +14 до +25 °С і відносній вологості повітря 50-80 відсотків, взуття усіх видів забороняється зберігати навалом. Проте, на практиці продавці нехтують цими правилами, оскільки дотримання таких вимог,  до прикладу, на торгівельних ринках не перевіряється. Це стосується не лише взуття, а й парфумерно-косметичних товарів, які нерідко продають під відкритим сонцем, текстильних товарів та інших.

Вищенаведені приклади і близько не описують повноти тієї ситуації, що склалася. Тому, питання захисту прав споживачів залишається  як ніколи актуальним. На більшість товарів при продажу законом або договором встановлено гарантійний строк, тому у разі виявлення недоліків протягом такого строку споживач, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» має право вимагати:

  • пропорційного зменшення ціни;

  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо ж недоліки є істотними та виникли з вини виробника товару, продавця чи виконавця або ж товар був сфальсифікований, споживач в порядку встановленому законодавством має право вимагати:

  • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

  • вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Що стосується непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства,  усі вимоги споживача задовольняються за згодою продавця [3]. Таким чином, особа, яка придбала непродовольчий  товар у роздрібного комісійного підприємства, практично позбавляється права на усунення виявлених недоліків продавцем. В таких випадках все залежить від того, чи по совісті вчинить продавець та сподіватися, що з ціллю збереження своєї репутації, він піде на зустріч споживачу. Тому, навіть, придбавши товар, на який поширюється гарантійний строк, покупець не отримує  жодних гарантій, що свідчить про те, що дана норма потребує зміни.

Даний Закон зазначає, що на вимогу покупця продавець повинен надати на час ремонту товар аналогічної марки, незалежно від моделі. Проте, як правило, на практиці продавці шукають виправдання та ігнорують цю норму.

Покупець має право предявляти вимоги продавцеві і в тому випадку, якщо на товар не встановлений гарантійний строк. Така вимога  може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк, відповідно до ст. 680 Цивільного кодексу України [1].

Висновки.

Порушення Закону України «Про захист прав споживачів» досить поширене явище в сучасних реаліях. За відсутності належного контролю за виробниками та продавцями, вони часто нехтують положеннями законів і єдине, що хоч якось мотивує їх забезпечувати належну роботу продукції, -  це бажання зберегти честь свого імені, бренду, компанії. Для подолання  виявлених проблем недостатньо внести зміни до законодавства. Ситуація, що склалася, потребує введення належної системи контролю не лише за якістю продукції на етапах виробництва та експлуатації, а й під час перевезення та зберігання її продавцями. З поліпшенням рівня  життя, населення потребує відповідної якості і самих товарів, а зокрема відповідності цін тій продукції, яку нам надають товаровиробники, тому дані проблеми потребують раціонального вирішення уже сьогодні.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Цивільний кодекс України. 435-IV. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

  • Селезньов В.В. (2006). Основи ринкової економіки України. Київ: А.С.К.

  • Про захист прав споживачів (Закон України). 1023-XII. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

  • Про технічні регламенти та оцінку відповідності (Закон України). 124-VIII. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

  • Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (Наказ Міністерства економіки України). z1257-07. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07.


WARRANTY OF QUALITY OF GOODS UNDER THE CONTRACT OF SALE

BEREZNA A.,
student of the Faculty of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UKRAINE

Abstract.
The article is dedicated to the analysis of the problems, that appeared as a consequence of inadequate warranty of goods quality bought under the contract of sale, defining the main consumer rights in the case of revealing defects during the warranty period, determining the conclusions and offers of eliminating the drawbacks to legislation.


Keywords: quality of goods, consumer rights, warranty period, purchase and sale, technical regulations, responsibility declaration, repair of goods.

© Березна А.М., 2020

© Berezna A., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 17.05.2020