International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

9 (May, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

PHILOLOGY

UDC 37,02

EOI 10.11232/2663-4139.09.10

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ

ПОВАР Ірина Василівна

студентка 4-го курсу Гуманітарного факультету

Національного університету «Острозька академія»

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ХОМ’ЯК І.М.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Національного університету «Острозька академія»

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглянуто поняття соціокультурної компетентності та засоби і способи її формування в учнів основної школи. Зокрема, звернено увагу на специфіку формування соціокультурної компетентності у процесі навчання фонетики української мови.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, соціокультурна компетентність, фонетика.

Постановка проблеми. У наш час можна помітити, що все більше обертів набирає переорієнтація оцінки результатів освіти з понять «освіченість», «вихованість», «загальна культура» на поняття «компетентність» та «компетенція», які можуть забезпечити досягнення нової якості освіти, спрямованої на всебічний розвиток особистості з метою підготовки її до активної та ефективної участі в суспільному житті з найбільшою користю для себе та для суспільства загалом. Особливо актуальним завданням на сучасному етапі розвитку української освіти є формування соціокультурної компетентності, яка включає в себе загальнокультурний розвиток школярів та їх адаптацію до життя в певному соціальному середовищі. Це є можливим, зокрема, у процесі вивчення мови – як іноземної, так і рідної, адже саме мова є відображенням культури народу. Кожен із мовних рівнів – фонетичний, лексико-фразеологічний, граматичний, синтаксичний – містять певні культурно марковані елементи, які можуть бути використані у процесі формування соціокультурної компетентності. У цій статті увага буде звернена саме на фонетичний мовний рівень та його роль у процесі формування соціокультурної компетентності в учнів основної школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування соціокультурної компетентності у школярів займалися Є. Верещагін, Н. Гез, О. Леонтьєв, В. Редько, В. Сафонова, І. Хом’як та інші дослідники. Окремі статті присвячено проблемам реалізації соціокультурної змістової лінії в підручниках з української мови для основної школи (Л. Скуратівський). Однак дослідження, які б розглядали формування соціокультурної компетентності у процесі навчення фонетики на сьогодні практично відсутні.

Мета статті – з`ясувати особливості формування соціокультурної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фонетики.

Виклад основного матеріалу. Природа будь-якої компетентності, у тому числі соціокультурної, така, що вона як продукт навчання не прямо випливає з нього, а є наслідком саморозвитку індивіда, його особистісного зростання, наслідком самоорганізації й узагальнення діяльнісного й особистісного досвіду. Компетентнісний підхід є відображенням усвідомленої потреби суспільства в підготовці людей, які не тільки знають, але й уміють застосувати свої знання [2]. Таким чином, специфіка компетентнісного навчання полягає в тому, що засвоюється не «готове знання», кимось запропоноване до засвоєння, а простежуються умови походження цього знання.

Аналіз наукової літератури з теми показав, що більшість дослідників розуміють соціокультурну компетентність як готовність, здібності і досвід особистості застосовувати на практиці знання та вміння, які забезпечують раціональне і шанобливе сприйняття культури того чи іншого народу. Соціокультурна компетенція спрямована, зокрема, на розвиток світогляду школярів та їхню підготовку до сприйняття себе як носія національних цінностей [1, c. 476]. Таким чином, соціокультурна змістова лінія на уроках української мови полягає у вивченні мови не ізольовано, а в контексті представленої нею культури, тобто української. Тобто, мова і культура постають у тісному взаємозв’язку, а учень як член суспільства є, з одного боку, основним носієм мови, а з іншого – культури суспільства, тобто це творець культури і одночасно користувач культури.

Для успішного формування в учнів середньої школи соціокультурної компетентності учителю слід підбирати спеціальні завдання, цікавий дидактичний матеріал. Основним дидактичним матеріалом для реалізації соціокультурної змістової лінії є тексти, при чому тексти автентичні, які містять у собі ті чи ті культурно марковані елементи (вказують на звичаї і традиції народу, на його символи, відображають його мовні реалії тощо). Таким чином, формування соціокультурної компетентності безпосередньо під час вивчення фонетики української мови може відбуватися завдяки уведенню в навчальних процес різноманітних автентичних матеріалів: віршів, пісень, скоромовок тощо, завдяки яким учні зможуть відчути красу і багатство української мови та української культури.

Наприклад, під час вивчення теми «Звуки мови й звуки мовлення» у 5 класі можна запропонувати дітям таке завдання: Прочитайте українські народні скоромовки та визначте в них голосні й приголосні звуки (приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі): 1) Їхали крамарі, стали на горі та й забалакались про Прокопа, про Прокопиху і про маленьких Прокопенят; 2) Наш цебер виполуцебрився на маленькі полуцебренята. 3) Коваль кував коня, Кінь коваля копитом, Коваль коня кнутом. 4) У садочку барвінок, На барвінку втінок, Заберемо втінок, Вирвімо барвінок. Які українські культурні реалії, звичаї і традиції відображено у цих скоромовках?

У процесі вивчення теми «Позначення звуків мовлення на письмі» п’ятикласники можуть виконати таку вправу: Визначте звукове значення букв у скоромовках. 

 

1) Буква «Я»

1. Посадила м’яту мати.

Пахне м’ята коло хати.

Хай росте пахуча м’ята.

 

2) Шукав Яків

На дні ятір.

Шукав ятір,

Знайшов якір.

Потяг Яків

Із дна якір,

А за якір

Вчепивсь ятір. [1]

 

У процесі вивчення теми «Склад. Наголос» можна запропонувати наступну вправу: Прочитайте українську народну пісню та розставте у тексті над словами наголоси. Чи вважаєте ви українську мову милозвучною? Чи впливає наголос на милозвучність української мови? А на римування? Які звичаї і традиції українського народу відображено у пісні?

 

Не щебечи, соловейко

Не щебечи, соловейко,

На зорі раненько,

Не щебечи, малюсенький,

Під вікном близенько.

 

Твоя пісня дуже гарна,

Ти гарно співаєш,

Ти щасливий – спарувався

І гніздечко маєш.

 

Ти лети, співай тим людям,

Котрі веселяться,

Вони піснею твоєю

Будуть забавляться.

 

А мені такая пісня

Душу роздирає,

Гірше б’ється моє серце,

Аж дух завмирає.[8]

 

Виконання таких завдань, на наш погляд, сприятиме не лише формуванню соціокультурної компетентності, але й ефективнішому засвоєнню фонетики української мови.

Висновки і перспективи дослідження. Отже, автентичні тексти української мови, такі як скоромовки, поезії, пісні тощо містять в собі всі культурні переваги і особливості української мови, при цьому відтворюють інформацію в легкій і цікавій формі для учнів. Такі тексти легко запам'ятовуються, що допомагає у закріпленні різних культурних аспектів, етикету, особливостей менталітету українського народу. Тому вони можуть бути використані у процесі вивчення фонетики у середній школі з метою формування соціокультурної компетентності в учнів.

Перспективи дослідження вбачаємо у розширенні досліджуваних мовних рівнів, а саме у вивченні особливостей формування соціокультурної компетентності під час вивчення лексики та фразеології.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Боровець, Л. А. Скоромовки та чистомовки для вдосконалення навичок швидкочитання  (40). Вилучено із https://naurok.com.ua/zbirka-skoromovki-ta-chistomovki-dlya-vdoskonalennya-navichok-shvidkochitannya-9138.html

  • Вітюк В. (2013) Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 474-479.

  • Гуцан, Л. А. Компетентнісний підхід у сучасний освіті. Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної  конференції (256.). 25-27 лютого, 2013, Київ, Україна.

  • Державний стандарт  загальної середньої освіти Вилучено із https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti

  • Програма з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Вилучено із https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

  • Хом’як,  І. М.,  (1997)  Два нестандартні уроки з мови. Дивослово, (1), 40-44.

  • Хом’як, І. М., (2016)  Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Дивослово, (9), 6-9.

  • Не щебечи, соловейку. Вилучено із Petrov Ch. Gmail Statistics 2020. Retrieved from: https://techjury.net/stats-about/gmail-statistics/#gref


FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING PHONETICS

POVAR I.,
4th year student of the Faculty of Humanities
National University of Ostroh Academy
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISERS:

KHOMIAK I.,
D.Sc. (Pedagogy), Professor, Head of the Department of Ukrainian Language and Literature
National University of Ostroh Academy
UKRAINE

Abstract.
The article deals with the concept of sociocultural competence and the means and ways of its formation among secondary school students. Attention is paid to the formation of sociocultural competence in the process of teaching phonetics of the Ukrainian language.


Keywords: competence approach, competence, sociocultural competence, phonetics.

© Повар І.В., 2020

© Povar I., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 13.05.2020