International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

8 (April, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 519.23

EOI 10.11232/2663-4139.08.10

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАМІРІВ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВСТУПУ НА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ

ШИБІКО Марія Владиславівна

здобувач вищої освіти економічного факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ПАЛЬЯН Зінаїда Оганесівна

канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та демографії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

УКРАЇНА


Анотація. В умовах реформування системи вищої освіти в Україні, приведення її у відповідність до міжнародних стандартів, важливо забезпечити належну якість професійної підготовки і зацікавленість майбутніх випускників вищів у здобутті освіти магістерського рівня.  У цьому контексті набуває особливої актуальності дослідження освітніх намірів та мотивів вступу на магістерський освітній рівень.

Ключові слова: студенти; університет; вступ на магістерський рівень; вища освіта.

Студенти для кожної країни є найяскравішими та найрадикальнішими представниками молоді, що у майбутньому  формує економічний, інтелектуальний, ментальний та соціо-культурний потенціал країни, таким чином від рівня освіченості та свідомості студентсва залежить її майбутнє в цілому. На шляху реформування освітньої системи в Україні актуальними є проведення обстежень серед студентів вищих навчальних закладів заради визначення їх освітніх намірів, рівня задоволеності освітньою програмою та пропозицій щодо її покращення. Особливого значення таке дослідження набуває на межі закінчення студентами бакалаврської освітньої програми та вступу на магістерський рівень (або припинення навчання).

На першому етапі дослідження було проведено вибіркове обстеження серед студентів IV-го курсу бакалаврату економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ході дослідження було встановлено, що існує зв'язок між статтю та баченням ідеальної магістерської програми, оскільки для жінок є більш пріоритетною насиченість програми прикладними дисциплінами та стажуванням, у той час як чоловіки бачать ідеальну магістерські програму «легкою та недовгою», що скоріше за все можна пов’язати з бажанням чоловіків поєднувати роботу із навчанням на магістратурі. Таким чином, наступним кроком є висування гіпотези про істотність зв’язку між намірами вступу на магістратуру і баченням ідеальної магістерської програми, оскільки своєчасне реагування та підвищення якості навчального процесу має слугувати важелем для збільшення потоку осіб, що хочуть продовжити навчання. Для проведення розрахунків було складено комбінаційну таблицю на підставі результатів опитування:

Таблиця 1 . Розподіл студентів 4-го курсу економічного факультету за намірами вступу на другий освітній рівень та баченням ідеальної магістерської програми, 2018 р.

[авторська розробка]

 

Таблиця наочно демонструє, що для студентів, які мають намір здобути магістерський освітній рівень пріоритетним отримання практичних знань та навичок, можливість спробувати власні сили безпосередньо в роботі за обраною спеціальністю. Більша наповненість програми практикою може стати ключовою у вирішенні ще однієї проблеми масового поєднання роботи та навчання серед магістрів, що негативно впливає на якість здобутої освіти. Таким чином студенти отримають можливість стажуватися, що не буде йти в розріз із навчанням, така система виключає необхідність обирати між навчанням і роботою, оскільки така дилема часто призводить до втрати можливості досягти гарних успіхів хоча б за одним із цих напрямків.

Для перевірки істотності зв’язку було застосовано , розрахунки здійснено за формулою:

де ̶  частота по i-тій групі за факторною ознакою і j-ій за результативною. Таким чином:

= 3,052

= 7,417

 

= 3,052+7,417=10,469

 

За результатами розрахунків > зв'язок між освітніми намірами та уявленнями про ідеальну магістерську програму є стохастичним та невипадковим, отже набуває актуальності інтеграція практичної діяльності студентів до програми другого освітнього рівня.

Аби встановити щільність зв’язку розраховано коефіцієнт взаємної спряженості Крамера (оскільки

 

Коефіцієнт взаємної спряженості Крамера набуває значень в межах 01 і, вданому випадку, свідчить про те, що зв'язок між заданими ознаками є помірним.

Отже, за результатами опитування студенти найбільше прагнуть до інтеграції отриманих знань у сучасні економічні реалії, більше насичення освітньої програми практикою. Наявність зв’язку між намірами вступу на другий освітній рівень та баченням ідеальної магістерської програми є досить показовим. Оскільки студенти, що мають намір вступати воліють бачити магістреську програму більш «прикладною», у той час як, магістреський рівень не передбачає такого підходу, а скоріше є початковим етапом наукової діяльності та поглиблення професійних знань, можна зробити висновок про незрілість більшості випускників та продовження навчання в університеті через вплив низки психо-емоційних факторів, оточення та соціуму.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Єріна А.М. & Пальян З.О. (1997-2008). Теорія статистики (1- 6-ге вид.). Київ: Знання, 1997-2008.

  • Frances M. Hill, (2015). Managing service quality in higher education: the role of the student as primary consumer. Quality Assurance in Education, 3(3), 10-21.


STATISTICAL ANALYSIS OF STUDENTS' INTENTIONS TO ENTER THE MASTER'S LEVEL OF STUDY

SHIBIKO M.,
Student of the Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of Kyiv

SCIENTIFIC ADVISERS:

PALIAN Z.,
Ph.D. (Economics), Associate Professor of Statistics and Demography
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UKRAINE

Abstract.
In terms of reforming the higher education system in Ukraine, bringing it in line with international standards, it is important to ensure the proper quality of professional training and the interest of future graduates in obtaining the master's degree education.  In this context, the study of educational intentions and motives of admission to the master's educational level becomes particularly relevant.


Keywords: students; university; master's level; higher education.

© Шибіко М.В., 2020

© Shibiko M., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 14.04.2020