International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

8 (April, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 658.018

DOI 10.36074/2663-4139.08.01

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ЄМЕЛЬЯНОВ Олександр Юрійович

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ПЕТРУШКА Тетяна Олексіївна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Національний університет «Львівська політехніка»

 

УКРАЇНА


Анотація. Складність та багатогранність поняття інноваційності підприємства обумовлює потребу у застосуванні багатоіндикаторного підходу до оцінювання її рівня. Згідно цього підходу таке оцінювання здійснюється за допомогою не одного, а низки показників. Систематизовано показники оцінювання інноваційності підприємств. Запропоновано показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на економічну ефективність його функціонування.

Ключові слова: підприємство; інноваційність; показник; систематизація; оцінювання.

Постановка проблеми. Досягнення підприємствами конкурентних переваг потребує, зокрема, активізації їхньої інноваційної діяльності. У зв’язку з цим, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання повинно, серед іншого, передбачати реалізацію комплексу заходів, спрямованих на збільшення обсягів та покращення результативності інноваційної діяльності підприємств. Зокрема, це стосується збільшення обсягів інвестицій, що спрямовуються у здійснення інноваційної діяльності [1], перехід на виготовлення інноваційних видів продукції [2], впровадження нових прогресивних видів техніки [3] та технологій [4] тощо. Проте, управління інноваційною діяльністю підприємств повинно спиратися на результати оцінювання наявного її рівня, що може здійснюватися на засадах оцінювання інноваційності підприємств. Таке оцінювання, своєю чергою, слід здійснювати шляхом обчислення відповідних показників, які характеризують певні властивості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання формування та оцінювання інноваційності як окремих підприємств, так і вітчизняної економіки загалом досліджувалося такими вченими, як Гончар О. І. [5], Курило Л.  І. [6], Лігоненко Л. І. [7], Ортіна Г. В. [8], Радченко Л. П. [9], Сльозко Т.  М. [6], Удовиченко С. М. [6], Федулова Л. І. [10], Хачатрян В. В. [5] та ін.  Науковцями встановлено сутність терміну «інноваційність підприємства», визначено чинники, які беруть участь у формуванні інноваційності, запропоновано індикатори її оцінювання. Проте, питання систематизації показників оцінювання рівня інноваційності підприємств на теперішній час ще не є повністю вирішеним та потребує подальшого його дослідження.

Мета статті. Мета цієї роботи полягає у систематизації показників оцінювання рівня інноваційності підприємств як необхідної умови всебічного її вимірювання.

Виклад основного матеріалу. Складність та багатогранність поняття інноваційності підприємства обумовлює потребу у застосуванні багатоіндикаторного підходу до оцінювання її рівня. Згідно цього підходу таке оцінювання здійснюється за допомогою не одного, а низки показників. При цьому видається доцільним здійснювати поділ показників, за допомогою яких оцінюється рівень інноваційності підприємства, на такі групи:

1) показники, які характеризують обсяги інноваційної діяльності підприємства за певний проміжок часу. До цих показників доцільно віднести, насамперед, такі: загальна кількість нововведень, розроблених підприємством за звітний період; кількість нововведень, розроблених підприємством за звітний період, за їх видами (продуктові, технічні, маркетингові тощо); загальна кількість нововведень, впроваджених підприємством за звітний період; кількість нововведень, впроваджених підприємством за звітний період, за їх видами; обсяги інвестицій, вкладених підприємством у розроблення нововведень; обсяги інвестицій, вкладених підприємством у впровадження нововведень; частка інвестицій, вкладених підприємством у розроблення та впровадження нововведень, у загальному обсязі понесених ним інвестиційних витрат у звітному періоді; вартісні обсяги виробництва підприємством інноваційної продукції у звітному періоді; вартісні обсяги збуту підприємством інноваційної продукції у звітному періоді; частка вартісних обсягів виробництва підприємством інноваційної продукції у звітному періоді у загальному вартісному обсязі виробленої ним продукції за цей період; частка вартісних обсягів збуту підприємством інноваційної продукції у звітному періоді у загальному вартісному обсязі виробленої ним продукції за цей період; кількість патентів на об’єкти промислової власності, отриманих підприємством протягом звітного періоду; кількість ліцензій, виданих підприємством на використання належних йому об’єктів промислової власності;

2)  показники, які характеризують обсяги та якість інноваційних ресурсів підприємства. Серед іншого, до цих показників слід віднести: первісну вартість наявних у підприємства основних засобів, які беруть участь у розробленні та впровадженні нововведень; площу науково-дослідних лабораторій підприємства; кількість персоналу підприємства, задіяного у розробленні та впровадженні нововведень; рівень технічного стану наявних у підприємства основних засобів, які беруть участь у розробленні та впровадженні нововведень; рівень кваліфікації працівників підприємства, які беруть участь у розробленні та впровадженні нововведень;

3) показники рівня новизни розроблених та впроваджених на підприємстві нововведень. Цей рівень можна оцінити як за допомогою методології експертного опитування, так і з використанням таких кількісних показників, як: співвідношення цін на покращену та стару продукцію; співвідношення питомих витрат ресурсів за новою ресурсозберігаючою та за старою технологіями виготовлення продукції; співвідношення питомого прибутку від виробництва та збуту покращеної та старої продукції; співвідношення питомого прибутку від виробництва та збуту продукції, яка виготовляється за інноваційною ресурсозберігаючої технології, та цієї ж продукції за умови виробництва її з використанням старої ресурсномісткої технології;

4) показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на економічну ефективність його функціонування. Зокрема, з цією метою доцільно застосовувати такі індикатори:

- показник частки прибутку підприємства від здійснення ним інноваційної діяльності у загальній величині його операційного прибутку у звітному періоді:

,                                                      (1)

де:

к1 – показник частки прибутку підприємства від здійснення ним інноваційної діяльності у загальній величині його операційного прибутку у звітному періоді, частки одиниці;

Пi – величина операційного прибутку (збитку) підприємства у звітному періоді, яку б отримувало підприємство, якщо б воно взагалі не провадило б інноваційну діяльність, грошових одиниць;

П – фактична величина операційного прибутку підприємства у звітному періоді, грошових одиниць;

 

- показник відносного зростання прибутковості капіталу підприємства за його операційним прибутком внаслідок здійснення інноваційної діяльності:

,                                                     (2)

де:

к2 – показник відносного зростання прибутковості капіталу підприємства за його операційним прибутком внаслідок здійснення інноваційної діяльності, частки одиниці;

Прi – рівень прибутковості (збитковості) капіталу підприємства у звітному періоді, який би мало підприємство, якщо б воно взагалі не провадило б інноваційну діяльність, частки одиниці;

Пр – фактична величина прибутковості капіталу підприємства за його операційним прибутком у звітному періоді, частки одиниці;

 

5) показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на його конкурентні переваги. Зокрема, до цих показників доцільно віднести такі: співвідношення цін на відповідну інноваційну продукцію досліджуваного підприємства та аналогічну продукцію підприємств – його конкурентів; співвідношення питомих витрат ресурсів за новою ресурсозберігаючою технологією виготовлення продукції, яку впровадило досліджуване підприємство, та питомих витрат цих ресурсів на аналогічну продукцію у конкурентів; співвідношення питомого прибутку від виробництва та збуту інноваційної продукції досліджуваного підприємства та від виробництва та збуту аналогічної продукції у його конкурентів; співвідношення питомого прибутку від виробництва та збуту продукції, яка виготовляється досліджуваним підприємством за інноваційною ресурсозберігаючої технології, та питомого прибутку від виробництва та збуту цієї ж продукції у конкурентів.

Необхідно відзначити, що розрахунок показника Пi у формулі (1) потребує врахування у величині операційного прибутку підприємства таких чотирьох складових: прибутку, обумовленим виробництвом та збутом продукції, яка є інноваційною, однак виготовляється з використанням традиційних технологій (техніки, матеріалів); прибутку, обумовленим виробництвом та збутом продукції, яка є інноваційною і виготовляється при цьому за допомогою інноваційних технологій; прибутку, обумовленим виробництвом та збутом продукції, яка не є інноваційною, але виготовляється за допомогою інноваційних технологій; додаткового прибутку, отриманого від впровадження підприємством інших видів інновацій (маркетингових, організаційних тощо). За таких умов величина показника Пi у формулі (1) буде визначатися як різниця між фактичним операційним прибутком підприємства та сумою перелічених вище чотирьох складових цього прибутку.

Стосовно показника Прi у формулі (2), то при його розрахунку слід враховувати можливість зміни загальної величини капіталу підприємства внаслідок понесення ним відповідних інвестиційних витрат на розроблення та впровадження нововведень. Зокрема, це стосується інвестицій у придбання підприємством нової техніки.

Слід також відзначити, що у випадку, якщо досліджуване підприємство є прибутковим, то величини показників (1) та (2) не можуть бути від’ємними. При цьому нульове значення цих показників можливо лише за умови, коли підприємство не провадить інноваційну діяльність і, відповідно, інноваційнійсть у нього є відсутньою. Отже, чим більшими є значення показників (1) та (2), тим більш високим буде рівень інноваційності підприємства.

Висновки та пропозиції. Доцільно виділити п’ять груп показників, за допомогою яких оцінюється рівень інноваційності підприємства, а саме: показники, які характеризують обсяги інноваційної діяльності підприємства за певний проміжок часу; показники, які характеризують обсяги та якість інноваційних ресурсів підприємства; показники рівня новизни розроблених та впроваджених на підприємстві нововведень; показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на економічну ефективність його функціонування; показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на його конкурентні переваги. Подальші дослідження слід, зокрема, спрямувати на обґрунтування методу інтегрального оцінювання рівня інноваційності підприємств.

де:

к1 – показник частки прибутку підприємства від здійснення ним інноваційної діяльності у загальній величині його операційного прибутку у звітному періоді, частки одиниці;

Пi – величина операційного прибутку (збитку) підприємства у звітному періоді, яку б отримувало підприємство, якщо б воно взагалі не провадило б інноваційну діяльність, грошових одиниць;

П – фактична величина операційного прибутку підприємства у звітному періоді, грошових одиниць;

 

- показник відносного зростання прибутковості капіталу підприємства за його операційним прибутком внаслідок здійснення інноваційної діяльності:

де:

к2 – показник відносного зростання прибутковості капіталу підприємства за його операційним прибутком внаслідок здійснення інноваційної діяльності, частки одиниці;

Прi – рівень прибутковості (збитковості) капіталу підприємства у звітному періоді, який би мало підприємство, якщо б воно взагалі не провадило б інноваційну діяльність, частки одиниці;

Пр – фактична величина прибутковості капіталу підприємства за його операційним прибутком у звітному періоді, частки одиниці;

 

5) показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на його конкурентні переваги. Зокрема, до цих показників доцільно віднести такі: співвідношення цін на відповідну інноваційну продукцію досліджуваного підприємства та аналогічну продукцію підприємств – його конкурентів; співвідношення питомих витрат ресурсів за новою ресурсозберігаючою технологією виготовлення продукції, яку впровадило досліджуване підприємство, та питомих витрат цих ресурсів на аналогічну продукцію у конкурентів; співвідношення питомого прибутку від виробництва та збуту інноваційної продукції досліджуваного підприємства та від виробництва та збуту аналогічної продукції у його конкурентів; співвідношення питомого прибутку від виробництва та збуту продукції, яка виготовляється досліджуваним підприємством за інноваційною ресурсозберігаючої технології, та питомого прибутку від виробництва та збуту цієї ж продукції у конкурентів.

Необхідно відзначити, що розрахунок показника Пi у формулі (1) потребує врахування у величині операційного прибутку підприємства таких чотирьох складових: прибутку, обумовленим виробництвом та збутом продукції, яка є інноваційною, однак виготовляється з використанням традиційних технологій (техніки, матеріалів); прибутку, обумовленим виробництвом та збутом продукції, яка є інноваційною і виготовляється при цьому за допомогою інноваційних технологій; прибутку, обумовленим виробництвом та збутом продукції, яка не є інноваційною, але виготовляється за допомогою інноваційних технологій; додаткового прибутку, отриманого від впровадження підприємством інших видів інновацій (маркетингових, організаційних тощо). За таких умов величина показника Пi у формулі (1) буде визначатися як різниця між фактичним операційним прибутком підприємства та сумою перелічених вище чотирьох складових цього прибутку.

Стосовно показника Прi у формулі (2), то при його розрахунку слід враховувати можливість зміни загальної величини капіталу підприємства внаслідок понесення ним відповідних інвестиційних витрат на розроблення та впровадження нововведень. Зокрема, це стосується інвестицій у придбання підприємством нової техніки.

Слід також відзначити, що у випадку, якщо досліджуване підприємство є прибутковим, то величини показників (1) та (2) не можуть бути від’ємними. При цьому нульове значення цих показників можливо лише за умови, коли підприємство не провадить інноваційну діяльність і, відповідно, інноваційнійсть у нього є відсутньою. Отже, чим більшими є значення показників (1) та (2), тим більш високим буде рівень інноваційності підприємства.

Висновки та пропозиції. Доцільно виділити п’ять груп показників, за допомогою яких оцінюється рівень інноваційності підприємства, а саме: показники, які характеризують обсяги інноваційної діяльності підприємства за певний проміжок часу; показники, які характеризують обсяги та якість інноваційних ресурсів підприємства; показники рівня новизни розроблених та впроваджених на підприємстві нововведень; показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на економічну ефективність його функціонування; показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на його конкурентні переваги. Подальші дослідження слід, зокрема, спрямувати на обґрунтування методу інтегрального оцінювання рівня інноваційності підприємств.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Ємельянов, О. Ю., Крет, І. З. & Сегедій, О. М. (2003). Інформаційне забезпечення аналізу  інвестиційного потенціалу галузей економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (484), 66-71.

  • Гришко, В. А. (2010). Показники та методи оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Схід. Аналітично-інформаційний журнал, (7(107)), 18-21.

  • Колещук, О. Я., Ємельянов, О. Ю. & Гришко, В. А. (2009). Оцінювання впливу чинників на рівень зношення основних засобів та визначення можливостей щодо його нормалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 47-55.

  • Осовська, Г. В. & Фещенко, А. О. (2015). Управління інтелектуальною складовою інноваційного потенціалу при здійсненні технологічних інновацій на підприємствах харчової промисловості. Інноваційна економіка, (3 (58)), 54-60.

  • Гончар, О. І. & Хачатрян, В. В. (2018). Інноваційність – сучасна умова розвитку підприємницького потенціалу. Підприємництво і торгівля, (23), 77-81.

  • Курило, Л. І., Удовиченко, С. М. & Сльозко, Т. М. (2016). Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки. Глобальні та національні проблеми економіки, (13), 129-133.

  • Лігоненко, Л. І. (2015). Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій, (3), 105-117.

  • Ортіна, Г. В. (2016). Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки. Економіка та держава, (2), 29-32.

  • Радченко, Л. П. (2019). Інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, (30(69)), 1-5.

  • Федулова, Л. І. (2016). Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву. Економічний часопис – XXI, (156(1-2)), 22-25.


SYSTEMATIZATION OF INDICATORS FOR ASSESSING THE LEVEL OF INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES

YMELYANOV O.,
Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University
UKRAINE

PETRUSHKA T.,
Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University
UKRAINE

Abstract.
The concept of enterprise innovativeness is complex and multifaceted. This necessitates the use of a multi-indicator approach to assessing the level of innovativeness of firms.  The assessment indicators of innovativeness of enterprises was systematized. The indicators characterizing the impact of innovative activity of enterprises on economic performance of its functionality was proposed.


Keywords: enterprise; innovativeness; index; systematization; evaluation.

© Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О., 2020

© Ymelyanov O., Petrushka T., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 10.04.2020