International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

8 (April, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

PEDAGOGY

UDC 71.3:811.161.2

EOI 10.11232/2663-4139.08.04

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

БОЙКО Наталя Вікторівна

здобувач вищої освіти гуманітарного факультету

Національний університет «Острозька академія»

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ХОМ’ЯК Іван Миколайович

доктор педагогічних наук, професор

Національний університет «Острозька академія»

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті проаналізовано процес становлення інноваційних методів навчання української мови у вітчизняній педагогіці; описано особливості застосування інноваційних методів в умовах довготривалого карантину;  наведено приклади використання інноваційних методів морфології української мови під час дистанційного освітнього процесу.

Ключові слова: інноваційний метод, інтерактивний метод, дистанційне навчання, навчання української мови.

Постановка проблеми. Сучасний стан методики навчання в школі демонструє, що вчителі все активніше використовують інноваційні методи в процесі роботи. Намагаючись зробити урок цікавішим, а засвоєння дітьми інформації – швидшим і глибшим, педагоги вдаються до поєднання традиційних і новітніх методів. Сьогодні, у період усесвітньої пандемії, коли використання традиційних методів є неможливим, важливо оптимізувати сили та знання вчителів для того, щоб продовжити процес навчання. Інноваційні методи  повинні стати основою формування сучасного уроку.

Актуальність статті полягає в порушенні проблеми вироблення в учнів морфологічних навичок шляхом застосування інноваційних методів із метою збереження навчального процесу в умовах довготривалого карантину.

Про динаміку використання інноваційних методів навчання на уроках української мови свідчить аналіз науково-педагогічної та методичної літератури. Цій темі присвячено  дослідження І. Дичківської, М. Пентилюк, Л. Пироженко, А. Піхоти, О. Пометун, Г. Самохіної, Т. Симоненко, М. Скрипника, Н. Суворової, І. Хом’яка,
А. Ярошенко, у яких описано теоретичні засади інноваційних методів, їх класифікації та результативність використання. Особливості інтерактивних методів навчання в школі охарактеризовано  в роботах педагогів, психологів і методистів (О. Біда, І. Гейко, О. Єльникова, В. Кремень, О. Падалка, В. Паламарчук, А. Пироженко, Т. Шамова та ін.). Дослідники проблем педагогічної інноватикиО. Абдалова, О. Василенко, І. Галиця й О. Галиця, В. Докучаєва, О. Ісакова, О. Фатхутдінова  – розуміння нового в освітньому процесі співвідносять із такими характеристиками: корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. До сьогодні використання інноваційних методів в умовах пандемії не було дослідженим, проте про дистанційне навчання як сучасну освітню технологію говорили І. Власенко, Г. Даценко, Г. Євсеєва, Л. Ліщинська та ін.

Метою статті є аналіз використання інноваційних методів у процесі навчання української мови в умовах довготривалого карантину.

Виклад основного матеріалу. Урок під час дистанційного навчання має певні особливості. Насамперед, це віртуальна зустріч, а не реальна. Хоч перелаштуватися на дистанційне навчання може бути важко, проте новітні методи дають можливість учителю ненав’язливо та креативно продовжувати освітній процес. У педагогіці термін «інновація» (лат. – зміна, введення нового) позначає нововведення, оновлення процесу навчання.

Педагогічна інновація процес створення, поширення й використання нових засобів для розв'язання тих педагогічних проблем, способи вирішення яких застаріли. Сьогодні педагогічною проблемою стала відсутність можливості традиційного навчання в школі. Хоч такі обмеження є тимчасовими, та освітній процес не може зупинитися навіть на деякий час.

Інноваційні методи – це методи,  що передбачають зростання ролі учня в навчальному процесі, зміщення центру (фокусу) навчального процесу від вчителя до учня; посилення функції підтримки учня, допомоги йому в організації індивідуального навчального процесу; можливість зворотного зв’язку вчителя з кожним учнем у процесі використання навчальних технологій та  ІКТ.

О. Пометун зауважує, що «інновація означає перетворення, новизну, трансформацію; нововведення передбачає залучення чогось справді нового. Це передбачає залучення нового в мету й зміст уроку, використання сучасних методів і форм навчання й виховання, створення колективної роботи педагога й учня, поширення нових поглядів на навчання й на весь освітній процес у цілому. Інновації самі не народжуються, вони виникають як результат наукових пошуків, спроб, досліджень, передового педагогічного досвіду та експериментів» [3].

Використання інноваційних методів у процесі викладання розпочалося у ХХ ст. та набуло популярності в останньому десятиріччі у зв'язку зі стрімким розвитком ІКТ. До того ж інноваційні технології дають можливість перейти від вивчення абстрактного предмета до сприйняття його як засобу спілкування і мислення, а навчально-пізнавальну діяльність перевести на сучасний, творчий рівень. Як зазначають О. Волкова, О. Романенко В. Щербина, упровадження інноваційних методів значно покращує якість подачі навчального матеріалу й результативність його засвоєння учнями, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення української мови та літератури, створює умови для більш тісного партнерства між вчителями та учнями [2]. Таке  партнерство є запорукою того, що педагог стає наставником для школярів не тільки під час вивчення предмета, а й у повсякденному житті. Тому використання інноваційних методів є надзвичайно важливим у процесі начання. 

Інноваційні технології, на думку І. Дичківської, містять такі підходи до викладання мов:

1) інтерактивні методи викладання;

2)використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і використання навчальних
матеріалів [1].

Хоч і тимчасово, проте освіта сьогодні може існувати тільки за умови використання технічних засобів. Це унікальний досвід для методистів і педагогів,  тому ми описали інноваційні методи в умовах, спричинених усесвітньою пандемією. 

Із упровадженням дистанційного навчання заклади освіти почали застосовувати технологію  «вебінар». За допомогою інтернет-технологій вебінар зберіг головну ознаку уроку – інтерактивність, яка забезпечує моделювання функцій доповідача, слухача, що працюватимуть інтерактивно, комунікуючи  за сценарієм проведення такого уроку [6]. Саме тому під час дистанційного навчання термін «урок» дорівнює терміну «вебінар».

Під час вебінару доречно використовувати  прийоми ілюстрації та демонстрації за допомогою інтерактивних  порівняльних таблиць, алгоритмів, презентацій, відеороликів тощо.  Як зазначає І. Хом’як, «одним із психологічних принципів розвивального навчання є формування узагальнених прийомів розумової діяльності, що поділяються на прийоми алгоритмічного типу й евристичні. Оскільки вправи алгоритмічного типу орієнтують учнів на дії за готовим зразком, сковуючи якоюсь мірою пошуковий процес мислення, необхідно поєднувати їх із прийомами евристичного типу, а саме: конкретизації, абстрагування, варіювання, аналогії, постановки аналітичних питань»  [4]. Тому, добираючи прийоми, що вдало доповнять матеріали алгоритмічного характеру, варто звернути увагу на інноваційний метод інтерактивних вправ. Це метод варіативних вправ, які за завданням схожі до традиційних, та спосіб їх виконання – інший. Наприклад, умова традиційної варіативної вправи: «Запишіть прикметники у дві колонки відповідно до способу їх написання: окремо чи з дефісом»,  та умова інтерактивної варіативної вправи: «Перетягніть мишкою прикметники в колонку з правильним _ написанням». Використати чи створити інтерактивну вправу можливо за допомогою інтернет-сайтів. Ми наведемо приклад  використання методу інтерактивних вправ за допомогою learningapps.org для засвоєння теми «Написання прислівників» у 7 класі. 

Крок 1. Учитель відкриває сайт, розділ «Українська».

Крок 2. Учитель обирає вправу «Написання складних прислівників».

Крок 3. Учитель копіює веб-покликання на вправу.

Крок 4. Під час вебінару вчитель надсилає учням веб- покликання.

Крок 5. Учні відкривають вправу, читають завдання: «Перетягніть мишкою прикметники в колонку з правильним _ написанням».

Крок 6. Учні виконують вправу. Розподіляють прислівники: «в/ногу» –  окремо, «ледве/ледве» із дефісом.

Крок 7. Учні зачитують, як виконали вправу.

Крок 8. Учні клікають мишкою на _ «Закінчити», і алгоритм програми перевіряє правильність відповідей.

Крок 9. Учні надсилають знімок екрана вчителю для оцінювання.

Найбільшим ризиком під час дистанційного навчання вважаємо втрату динамічності та ефективності вебінару. Тож пропонуємо ознайомитися з  інноваційним методом часового навчання. Цей метод враховує особливості роботи мозку, щоб допомогти швидко засвоїти теоретичний матеріал. Його розробив нейрознавець Р. Дуглас Філдс на основі дослідження того, як функціюють спогади.  Ідея полягає у послідовному вивченні невеликої кількості теоретичного матеріалу, чергуючи з новий матеріалом, що абсолютно не стосується теорії. Основними, на думку дослідника, є чіткі часові межі, встановлені на інформаційні блоки, із елементів яких побудований урок. Навчальний матеріал поділяється на основний (теоретичний) та допоміжний (розважальний, творчий тощо). Кожен теоретичний блок чергується з допоміжним. У такий спосіб, зазначає науковець, можна оптимізувати природний процес кодування пам'яті в мозку.

Для того, щоб застосувати метод часового навчання під час уроку, необхідно заздалегідь дібрати навчальний матеріал, придатний для поділу на блоки (відповідно до часових рамок), пристосувати його до блокової форми навчання та послідовно  пояснювати новий матеріал. Опишемо  метод часового навчання під час вивчення теми «Дієслово. Форми дієслова».

Блок 1 (15 хвилин). Ознайомлення учнів з основним теоретичним матеріалом:

Учитель. Морфологічні особливості дієслова виявляються в тому, що воно має п’ять форм: неозначена форма (інфінітив), особові форми, безособові дієслова, дієприкметник і дієприслівник. 

Блок 2 (10 хвилин). Перегляд  короткого відео про багатство української мови.

Або ж інтерактивний варіант застосування часового методу на уроці з теми «Дієслово. Форми дієслова».

Блок 1 (15 хвилин). Бліц-опитування:

Учитель. Як називається початкова форма дієслова?

Учень 1. Неозначена форма дієслова (інфінітив).

Учитель. Як змінюються дієслова?

Учень 2. Дієслова змінюються за числом і особою або за числом і родом.

Учитель. Як визначити особу дієслів?

Учень 3. Щоб визначити особу дієслова, треба підставити займенники:
1-а особа – я, ми; 2-а особа – ти, ви; 3-а особа – він, вона, воно, вони. Наприклад: ходжу (я) – 1-а особа однини.

Учитель. Яка дієслівна форма відповідає на питання «Що роблячи?» 

Учень 4. Дієприслівник.

Блок 2 (10 хвилин). Гра для практичного використання засвоєних правил:

Учитель. Я називатиму слово, яке відповідає на питання «Хто?», а ви повинні записати дієслова різних форм. Наприклад, «кіт» «гладити, муркоче, помитий, м’явкаючи».

Інноваційний метод навчання ведення блогу може бути реалізований за допомогою програми Edmodo. Edmodo – це  освітня технологічна платформа, що пропонує комунікацію, співпрацю та можливість тренерської роботи для загальноосвітніх шкіл, коледжів і викладачів. Мережа Edmodo дає вчителям змогу ділитися вмістом, створювати тести, вікторини та опитування, керувати спілкуванням з учнями, колегами та батьками. Система орієнтована на вчителя: учні та їх батьки можуть приєднатися до Edmodo тільки після запрошення.

Однак найбільшою перевагою є те, що це інтерактивний простір для учнів. Програма має  інтерфейс, схожий на Facebook, але це закрита, захищена мережа лише для вчителів та учнів, тому ідеально підходить для застосування методу ведення блогу. Крім того, його застосування допоможе перенести позитивне ставлення до соціальних мереж на вивчення української мови.

Ведення блогу – це творче планування, добір гіпотез, систематизація, опис теми в блозі. Цей метод потребує систематичності, і найкраще до нього повертатися бодай один раз на місяць. Учитель створює сторінку класу на платформі, де учні висвітлюють тематичне питання шляхом дописів. Протягом вебінару діти опрацьовують тему, добирають проблемні питання, активно обговорюють публікації та пишуть блог як домашнє завдання. Варто дозволяти учням самим вибирати теми для публікацій, проте наштовхнути на вибір суспільно важливих тем. Так, поєднуючи теоретичний матеріал уроку, можна досягти розвитку соціокультурної компетентності. Наприклад, до теми «Прийменник» у 7 класі учні у блозі описують проблему забруднення планети, обов’язково використовуючи складні прийменники.

Також пропонуємо ознайомитися з  методом «Знайди слова». Це інноваційний метод, який розвиває логічне мислення й уважність учнів. Допомагає залучити до роботи навіть найменш зацікавлених учнів. Під час вебінару учитель демонструє на екрані таблицю зі словами, завдання учнів –  розгадати головоломку та записати слова, які вони знайшли. Це завдання допоможе учням запам’ятати написання складних слів. Таблиці зі словами можна зробити на сайті https://childdevelop.com.ua/. Рекомендований час на виконання завдання – 10 хвилин, після закінчення вправи варто дати учням можливість пояснити, чому саме так записані слова. Наприклад, під час вивчення теми «Дієприкметник» у 7 класі для того, щоб краще запам'ятати правопис суфіксів дієприкметників, можна використати головоломку, представлену в Додатку 1.

Висновки та пропозиції

Отже, інноваційне навчання – це процес, який оновлює навчальну систему та унеможливлює пасивність учнів під час уроку. Новітні методи допомагають встановити партнерські взаємовідносини між вчителем та учнями, що  позитивно впливає на процес засвоєння інформації та формування соціокультурної компетентності.  Під час карантину можливо та потрібно продовжувати процес навчання за допомогою інноваційних методів. Використання інтерактивних методів в умовах усесвітньої пандемії  є необхідним елементом навчального процесу, що сприяє формуванню в учнів глибоких теоретичних знань, практичних навичок, стимулює конструктивно-критичне мислення, пробуджує інтерес та мотивацію. Наступні дослідження в цьому напрямі передбачають розширення списку інноваційних методів та теоретичне обґрунтування їх застосування під час вивчення всіх розділів української мови.

Стаття може бути використана в практичній діяльності вчителя та в майбутніх дослідженнях у сфері методики.

Додаток 1.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Дичківська, І. М. (2004). Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав.

  • Максимчук, Г., Хом’як, І. (2012). Інтерактивні методи навчання української мови. Дивослово, (8).

  • Пометун, О. І. & Пироженко, Л. В. (2004). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К.

  • Хом'як, І. (2010). Програмоване навчання. Вісник Львівського університету, (50), 135-143.

  • Щербина, В., Волкова, О. & Романенко, О. (2005). Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури. Харків: Основа.

  • Abdalova, O. I. & Isakov, O. J. (2014). The use of e-learning technologies in the educational process. Distant and virtual training, (12), 50-55.

  • Oxford, R. L. & Amerstorfer, C. M. (2018). Language learning strategies and individual learner characteristics: Situating strategy use in diverse contexts. Bloomsbury Publishing.


APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS OF TEACHING UKRANIAN IN QUARANTINE

Boiko N.,
student of Faculty of Humanities
The National University of Ostroh Academy
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISERS:

KHOMIAK I.,
D.SC (Pedagogy), Professor
The National University of Ostroh Academy
UKRAINE

Abstract.
This article provides: the analysis of the formation process of innovative methods of teaching Ukrainian in national pedagogy; the description of implementation features of innovative methods during a long-term quarantine; the examples of using the innovative methods and improving theoretical and practical skills in the field of morphology of the Ukrainian language during online education.


Keywords: innovative method, interactive method, online education, pedagogy, Ukrainian language teaching.

© Бойко Н.В., 2020

© Boiko N., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 14.04.2020