International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

6 (February, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 658.5: 621

DOI 10.36074/2663-4139.06.02

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ОДИН З ІНДИКАТОРІВ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

ЛЕСИК Лілія Іванівна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ПЕТРУШКА Тетяна Олексіївна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ЄМЕЛЬЯНОВ Олександр Юрійович

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Національний університет «Львівська політехніка»

 

УКРАЇНА


Анотація. Серед показників, що характеризують господарську діяльність підприємств, важливе значення посідає їх ринкова вартість. У зв’язку з цим у статті розглянуто роль, яку відіграє показник ринкової вартості підприємств при формуванні та оцінюванні їх економічного потенціалу. Запропоновано методологічний підхід, який певною мірою поєднує існуючі на теперішній час основні методи оцінювання ринкової вартості підприємств.

Ключові слова: підприємство; ринкова вартість; потенціал; формування; оцінювання.

Постановка проблеми. Розроблення планів та програм діяльності підприємств повинно базуватися на попередньому оцінюванні їх економічного потенціалу. Потреба у такому оцінюванні обумовлена, зокрема, необхідністю визначення реальної величини наявних та перспективних економічних можливостей суб’єктів господарювання задля обґрунтованого планування їх майбутньої діяльності та пошуку і реалізації резервів подальшого економічного розвитку підприємств. При цьому важливо застосовувати належний інструментарій оцінювання економічного потенціалу підприємств, передусім, систему індикаторів, за допомогою яких можливо подати належну характеристику економічних можливостей суб’єктів господарювання. Серед найбільш узагальнюючих таких індикаторів доцільно вказати показник ринкової вартості підприємств. Проте, використання цього індикатора у практиці економічного аналізу і планування ускладнюється наявністю різних методологічних підходів до розрахунку ринкової вартості підприємств та відсутністю належної узгодженості результатів застосування цих підходів.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання формування та оцінювання як сукупного економічного потенціалу підприємств, так і окремих його різновидів досліджувалося багатьма науковцями, зокрема, такими вченими, як Гончар О. І. [1], Крет І. З. [2], Марків І. А. [3], Міценко Н. Г. [4], Осовська Г. В. [5], Станосюк Н. С. [6] та ін. Також низкою дослідників, зокрема,  Дашко І. М. [7], Максименко І. О. [8], Мамонтовою Н. А. [9],  Хіміон О. О. [10] було проведене ґрунтовне вивчення закономірностей формування і оцінювання ринкової вартості суб’єктів господарювання. Проте, питання застосування індикатора ринкової вартості підприємств у процесі формування і оцінювання їх економічного потенціалу на теперішній момент часу не є ще повністю вирішеним і потребує подальшого дослідження.

Мета статті. Мета цієї роботи полягає у розробленні методологічних засад застосування показника ринкової вартості як індикатора формування і оцінювання економічного потенціалу підприємств.

Виклад основного матеріалу. Одним із можливих підходів до вимірювання величини економічного потенціалу підприємств є результатно-цільовий підхід, за якого оцінювання цієї величини здійснюється за рівнем можливого досягнення підприємством певної наперед поставленої цілі його господарської діяльності. Оцінювання економічного потенціалу суб’єктів господарювання із використанням результатно-цільового підходу дає змогу отримати узагальнюючу величину цього потенціалу  у вигляді значення одного інтегрального показника. Однак, використання цього підходу до вимірювання рівня економічних можливостей підприємства закономірно стикається із проблемою встановлення тієї головної цілі, досягнення якої відбувається в процесі реалізації економічного потенціалу підприємства. Ця обставина зумовлює певний ступінь суб’єктивності при застосуванні результатно-цільового підходу до встановлення величини економічного потенціалу суб’єкта господарювання та визначає деякою мірою відносний характер результатів, які при цьому отримуються.

Слід відзначити, що для багатьох підприємств однією з найбільш узагальнених цілей їхньої діяльності є максимізація величини операційного прибутку. При цьому очікуваний прибуток необхідно прогнозувати протягом необмеженого (або, принаймні, тривалого) періоду часу із подальшим приведенням потоку цього прибутку на теперішній момент часу за певною ставкою дисконту. Результат цього приведення являтиме ринкову вартість підприємства, яка формується внаслідок здійснення операційної діяльності і характеризуватиме його виробничо-збутовий потенціал.

Таким самим чином можливо оцінити величину будь-якого іншого різновиду економічного потенціалу суб’єкта господарювання, зокрема, величину його інвестиційного та інноваційного потенціалу (у цьому випадку виконується дисконтування на теперішній момент часу потоку очікуваного прибутку підприємства відповідно від провадження його інвестиційної та інноваційної діяльності).

Зрештою, за допомогою процедури дисконтування потоку грошових надходжень можливо оцінити також і сукупний економічний потенціал підприємства. З цією метою потрібно здійснити приведення на теперішній момент часу потоку прогнозного чистого прибутку суб’єкта господарювання, отримавши завдяки цьому величину ринкової вартості підприємства.

Отже, ринкова вартість підприємства може розглядатися як інтегральний індикатор його економічних можливостей, що органічно враховує усі наявні у суб’єкта підприємницької діяльності ресурси і компетенції, а також і перспективи його розвитку. Разом з тим, потрібно відзначити, що умова такого розгляду є справедливою тільки у разі, якщо оцінку величини ринкової вартості підприємства виконано об’єктивно, із врахуванням усієї наявної інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище суб’єкта господарювання та вірогідних прогнозних оцінок їх майбутніх змін.

На теперішній час у практиці оціночної діяльності застосовуються різноманітні методики оцінювання вартості підприємства. При цьому така оцінка здійснюється як відносно цілісного майнового комплексу, так і відносно окремих складових майна (будівель, обладнання, земельних ділянок, нематеріальних активів тощо). Проте, усі ці методики можуть бути згрупованими завдяки їх поділу на три великі групи, а саме: методики, що ґрунтуються на використанні витратного підходу; методики, що ґрунтуються на використанні порівняльного підходу, та методики, що ґрунтуються на використанні дохідного підходу до оцінювання величини вартості підприємств.

Важливо відмітити той факт, що описаний вище спосіб обчислення ринкової вартості підприємства на засадах дисконтування потоку його очікуваного прибутку відповідає дохідному підходу до такого обчислення. У зв’язку з цим постає питання про можливість та доцільність використання витратного та порівняльного підходів до розрахунку вартості підприємств у процесі формування та оцінювання їх сукупного економічного потенціалу.

Загалом, головною відмінністю між переліченими вище підходами є різний масив інформації, який використовується при їхньому застосуванні: за витратного підходу використовуються, передусім, відомості щодо здійснених в минулому витрат на придбання майна оцінюваного підприємства (тобто ретроспективна інформація), за порівняльного підходу – дані про ціни продажу тих підприємств, які є подібними до оцінюваного підприємства (поточна інформація), а за дохідного підходу – відомості про очікуваний прибуток підприємства, яке оцінюється (прогнозна інформація). Окрім того, перелічені підходи до встановлення величини вартості підприємства розрізняються процедурою такого оцінювання та факторами, які беруться до уваги.

При цьому кожен із трьох головних методологічних підходів до визначення величини вартості підприємства дає змогу з різних боків охарактеризувати величину економічних можливостей підприємств, а саме: дохідний підхід – з точки зору очікуваних перспектив їх розвитку, порівняльний – із позицій аналізування ринку продажів подібних підприємств та їхньої господарської діяльності, а витратний підхід – з точки зору величини фактично понесених витрат при придбанні майна оцінюваного підприємства. У зв’язку з цим закономірно постає питання про можливість певного поєднання (принаймні, часткового) інструментарію, що використовується у перелічених методологічних підходах до оцінювання величини вартості підприємства з метою вимірювання стратегічного рівня економічного потенціалу суб’єкта господарювання.

Проведене нами дослідження показало можливість такого поєднання. При цьому також було встановлено зв’язок процесів формування і оцінювання економічного потенціалу підприємств у разі застосування індикатора їх ринкової вартості. Цей зв'язок обумовлений наявністю значної кількості варіантів подальшого економічного розвитку будь-якого підприємства. Відповідно, обираючи певний з цих варіантів, власники та менеджери підприємства формують його перспективний економічний потенціал. З іншого боку, використання критерію ринкової вартості підприємства (точніше – критерію максимуму різниці між очікуваним приростом цієї вартості та обсягом інвестицій, що забезпечують цей приріст) надає можливість обрати найкращий варіант економічного розвитку суб’єкта господарювання.

З урахуванням викладеного, можна запропонувати таку формулу для оцінювання ринкової вартості підприємства на засадах інтегрального підходу до такого оцінювання:

де:

Вп – ринкова вартість оцінюваного підприємства, обчислена із використанням інтегрального підходу, грошових одиниць;

к – коефіцієнт коригування чистого прибутку оцінюваного підприємства із урахуванням прогнозу його змін у майбутньому (відношення очікуваного середньорічного чистого прибутку до його величини у звітному році), частки одиниці;

Ва  сумарна первісна вартість активів підприємства, грошових одиниць;

Копт  оптимальна величина інвестицій в оцінюване підприємство, що відповідає найкращому варіанту реалізації комплексу заходів зі зростання вартості цього підприємства, грошових одиниць;

Квопт оптимальний обсяг виведення з експлуатації необоротних активів оцінюваного підприємства за величиною їх первісної вартості відповідно найкращому варіанту реалізації комплексу заходів зі зростання вартості цього підприємства, грошових одиниць;

Е – ставка дисконту, частки одиниці;

Попт – оптимальна прибутковість активів підприємства, яка відповідає найкращому варіанту реалізації комплексу заходів зі зростання ринкової вартості цього підприємства, частки одиниці:

де:

Допт, Вопт відповідно оптимальна річна виручка від реалізації продукції оцінюваного підприємства та величина його витрат, які відповідають найкращому варіанту реалізації комплексу заходів зі зростання вартості цього підприємства, грошових одиниць.

 

Висновки та пропозиції. Ринкова вартість підприємства може розглядатися як інтегральний індикатор його економічних можливостей, що органічно враховує усі наявні у суб’єкта підприємницької діяльності ресурси і компетенції, а також і перспективи його розвитку. Проведене нами дослідження показало можливість поєднання різних методологічних підходів до оцінювання ринкової вартості підприємств. Використовуючи запропонований інтегральний підхід до оцінювання ринкової вартості підприємств, можливо отримати узагальнюючу величину їх сукупного економічного потенціалу та встановити напрямки реалізації наявних у підприємств економічних можливостей, які доцільно враховувати при плануванні подальшої діяльності суб’єктів господарювання. Подальші дослідження слід, зокрема, спрямувати на вдосконалення методів розрахунку дисконтних ставок.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Гончар, О. І. (2015). Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства. Торгівля. Комерція. Підприємництво: збірник наукових праць, (19), 49-53.

  • Ємельянов, О. Ю., Крет, І. З. & Сегедій, О. М. (2003). Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційного потенціалу галузей економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (484), 66-71.

  • Марків, І. А., Сьомич, М. І. & Дячков, Д. В. (2016). Організаційно-економічний механізм управління інформаційним потенціалом підприємства. Економічний форум, (2), 175-181.

  • Міщенко, Н. Г. & Міщук, А. І. (2016). Розвиток підприємства на основі інформаційного та інноваційного потенціалу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, (4(236)), 191-204.

  • Осовська, Г. В. & Фещенко, А. О. (2015). Управління інтелектуальною складовою інноваційного потенціалу при здійсненні технологічних інновацій на підприємствах харчової промисловості. Інноваційна економіка, (3 (58)), 54-60.

  • Станасюк, Н. С. (2017). Стратегічні орієнтири державного управління розвитком промислового потенціалу в Україні. Причорноморські економічні студії, (17), 66–70.

  • Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2009). Методичні засади оцінювання ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням фактору ризику. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 63-69.

  • Максименко, І. О. & Бокій, В. І. (2008). Ринкова вартість підприємства як результат реалізації його економічного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету, (3 (1)),  192-221.

  • Мамонтова, Н. А. (2010). Побудова системи управління вартістю компанії. Актуальні проблеми економіки, (1(103)), 21–26.

  • Хіміон, О. О. (2010). Теоретичні і методичні засади оцінки управління вартістю компанії. Актуальні проблеми економіки, (5(107)), 150–158.


MARKET VALUE AS ONE OF THE INDICATORS OF FORMATION AND ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES

LESYK L.
Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University

PETRUSHKA T.
Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University

YMELYANOV O.
Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University

UKRAINE

Abstract.
Market value is of great importance among the indicators characterizing the economic activity of enterprises. In this regard, the article considers the role of the index market value of enterprises in formulating and evaluating their economic potential. A methodological approach is proposed that, to a certain extent, combines the currently existing basic methods of estimating the market value of enterprises.


Keywords: enterprise; market value; potential; formation; evaluation.

© Лесик Л.І., Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю., 2020

© Lesyk L., Petrushka T., Ymelyanov O., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 08.02.2020