International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

5 (January, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ

КУЛІШ Анастасія Валеріївна

здобувач вищої освіти навчально-наукового Інституту економіки, управління і адміністрування

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

ШЕВЧЕНКО Любов Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

УКРАЇНА


Анотація. Одним із важливих напрямів удосконалення облікової системи та її ролі в управлінні підприємством є її розвиток на  основі інтеграційних процесів. У даній статті розглянуто систему інтегрованого обліку,  її необхідність в управлінні кожним підприємством. Саме вона є основою інформаційного забезпечення підприємства, допомагає покращити ефективність діяльності як певного підприємства, так і економіки держави. Інтегрована система обліку поєднує у собі всі види обліку,  що забезпечує збереження цілісності інформаційної системи управління, посилення взаємозв’язків всіх управлінських функцій, у тому числі обліку, аналізу, контролю. Досі не існує певних теоретичних уявлень про інтеграцію та її чіткого визначення, але вже зараз зрозуміла її необхідність.

Ключові слова: інтегрований облік; менеджер; інтеграція; звітність; інтегрована звітність.

Постановка проблеми. Інтегрований облік та інтегрована звітність – це наукові категорії, які потребують вивчення. Саме зараз вони стають актуальними та необхідними кожному підприємству. Система інтегрованого обліку як результат своє діяльності має інтегровану звітність, яка зобов’язана відповідати вимогам міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності.

Більшість підприємств повинні надавати звітність для внутрішніх та зовнішніх користувачів, оскільки ці звіти формуються одночасно відбувається сповільнення процесу. Система інтегрованого обліку необхідна для того, щоб спростити та пришвидшити цей процес за допомогою об'єднання в єдиному обліковому процесі планування і обліку ресурсів, активів, технологій, факторів виробництва, інформації, збутових мереж та інше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систему інтегрованого обліку вивчало багато вчених. Вагомий внесок у розгляд даного питання внесли такі науковці  - О.М. Брадул, В.В. Томчук, Ф.Ф. Бутинець, О.А. Зоріна, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.Ф. Максимова, Н.М. Малюга. Ці вчені заклали гарний фундамент для розвитку вітчизняної системи обліку, але концепції інтегрованого обліку ще потребують детального вивчення.

Мета статті. Головною метою цієї статті є дослідження системи інтегрованого обліку на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке підприємство – це складний організм, зміни в одному підрозділі тягнуть за собою зміни і в інших сферах. Кожний підрозділ підприємства має сприяти вирішенню поставленого завдання для досягнення цілі, котра визначена керівництвом. Але часто буває, що кожний підрозділ має свої інтереси, котрі не завжди співпадають з загальними, ресурси використовуються даремно та знижується ефективність діяльності. Інтегрований облік використовує нові засоби планування, саме він впроваджує застосування нових методів та можливостей, які дуже необхідні керівництву та саме з допомогою них покращується  стан підприємства.

Застосування системи інтегрованого обліку на підприємствах - це інновація, яка неможлива без використання новітніх інформаційних технологій. Впровадження інтегрованого обліку потребує постійного контролю, адже можливе виникнення помилок та неточностей при його створенні через необізнаність робітників. [1]

Система інтегрованого обліку дає змогу визначити неефективні процеси та відмовитись від них. До головного елементу інтегрованого обліку належить стратегічна ініціатива, котра своїми програмами та діями передбачає реалізацію поставлених цілей.  Саме стратегічна ініціатива є таким тактичним заходом, який дає можливість реалізувати стратегію.

Завдяки системі інтегрованого обліку кожне підприємство має змогу використовувати такі управлінські методи, котрі вони вважають найбільш ефективними. В основі інтегрованої системи обліку, може бути створена єдина база даних, в якій всі первинні відомості отримані і використані для реалізації складних функцій управління. Інтегрований облік об’єднує у собі стратегію компанії, показники, котрі характеризують його діяльність та певні дії, які спрямовані на досягнення самої стратегії.

Інтегрований облік має за мету створити такий механізм на підприємстві, який дасть змогу швидко освоювати та ефективно використовувати такі методи управління, котрі вже існують у компанії та вважають найбільш ефективними з погляду глобальних цілей підприємства. Концепція інтегрованого обліку зосереджує увагу керівництва не лише на виробничих і фінансових результатах, а й на показниках, котрі потрібні для їх досягнення. До таких показників можна віднести знання, ефективність здійснення внутрішніх процесів та рівень обслуговування клієнтів.

Практична реалізація методів інтегрованого обліку потребує обробки інформації. Ухвалення управлінських рішень базується на формуванні інформаційних запитів до показників інтегрованої облікової системи.

Сучасний менеджер має не тільки розібратися в обліковій теорії та методах, а й зробити для своєї компанії найкращий вибір. Він залежить від інформації, котра повинна бути доступною та зрозумілою, не містить старих джерел. До критеріїв якості обліково-управлінської інформації відносять достовірність, доречність, порівнянність та зрозумілість. Гарний менеджер має використовувати такі методи, які призведуть до ефективного використання наявних ресурсів та можливостей. З погляду інтегрованого обліку рішення мають бути засновані на фактах, що досягається шляхом використання оброблених і проаналізованих даних, отриманих з надійних, контрольованих джерел. У цьому відношенні принципи такого обліку відповідатимуть підходам, закладеним у системах бізнес-інтелекту. [2]

В системі інтегрованого обліку головна увага приділяється виявленню відхилень від плану, прийняттю рішень і контролю своєчасного і повного забезпечення інформацією управлінських кадрів. Інтегрований облік, крім планових облікових і аналітичних завдань, виконує функції в області управління основними засобами, витратами, запасами, випуском, рентабельністю продукції та відображення прийнятих рішень. Бухгалтери, що набувають навички інтегрованого обліку, пов'язують їх з діями керівників, які приймають рішення.

Підприємства можуть використовувати інтегровану звітність, розширюючи свої можливості. Цей вид звітності включає не лише інформацію про фінансовий стан компанії, а ще додаткові пояснення та відповідні обґрунтування. Інтегрована звітність є способом доведення до потенційних користувачів певної інформації про стан підприємства та пронози щодо подальших періодів його діяльності. До головних користувачів такої звітності відносять інвесторів, котрі приймають рішення про капітальні інвестиції. Головна відмінність інтегрованої звітності від звичайної фінансової звітності полягає у тому, що вона зосереджена на ресурсах підприємства. [3]

Висновки і пропозиції.  Отже, інтегрований облік усуває розрив між розробкою стратегії та її реалізацією. В основі процесу прийняття управлінських рішень лежить порівняння кількох варіантів вирішення проблеми та вибір кращого з них. Саме система інтегрованого обліку забезпечує керівництво інформацією для оцінки альтернативних рішень. Інтегрований облік виявляє процеси, які мають найбільший вплив на загальні результати діяльності підприємства.

Головною метою інтегрованого обліку – допомогти керівництву прийняти правильне рішення. Система інтегрованого обліку слугує інформаційною підтримкою для системи управління підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Нестеренко О.О. (2018). Удосконалення облікової політики для складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки, (22), 972-979.

  • Шевченко Л. Я. (2017). Розвиток концепції інтегрованого обліку на основі інституційного підходу та бенчмаркингу. Економіка і суспільство, (8), 806-812.

  • Домашенко Ю.В. (2013). Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності.  Економічний вісник, (1), 65-72. 


INTEGRATED ACCOUNTING AT ENTERPRISES

KULISH A.,
student of the Educational and Scientific Institute of Economics and Entrepreneurship
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

SHEVCHENKO L.,
Ph.D. (Economics), Associate Professor
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
UKRAINE

Abstract.
One of the important directions of improvement of accounting system and its role in management of the enterprise is its development on the basis of integration processes. This article examines the integrated accounting system and its need for managing each business. It is the basis of information support of the enterprise, which helps to improve the efficiency of activity of both a particular enterprise and the state economy. Integrated accounting system combines all types of accounting, which ensures the integrity of the management information system, enhancing the relationship of all management functions, including accounting, analysis, control. There is still no theoretical understanding of integration and its clear definition, but it is already clear that it is necessary.


Keywords: integrated accounting; manager; integration; reporting; integrated reporting.

© Куліш А.В., . Шевченко Л.Я., 2020

© Kulish A., Shevchenko L., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 28.01.2020