International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

5 (January, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ECONOMICS

UDC 338.4

EOI 10.11232/2663-4139.05.04

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

РАТУШНИЙ Сергій Сергійович

здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

ТОНІЦОЙ Наталія Валеріївна

здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

ПЕТРИЩЕНКО Наталія Анатоліївна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

УКРАЇНА


Анотація. Проаналізовано сучасний стан і виявлено тенденції розвитку будівельної галузі в Україні. Узагальнено чинники, що впливають ефективність функціонування будівельних підприємств та обґрунтовано основні резерви її підвищення, а саме: впровадження нових технологій, удосконалення виробничих процесів і організації праці та матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Ключові слова: будівництво; ефективність, прибутковість, інновації

Будівництво – одна з найважливіших галузей економіки України. Від її розвитку з одного боку залежить стан багатьох галузей, що пов’язані з нею, а з іншого, вона є індикатором економічного зростання у країні.  Ефективне функціонування підприємств будівельної галузі сприятиме соціальної стабільності, підвищенню рівня зайнятості, розвитку інфраструктури, що сприятиме зростанню економіки країни. 

Проблема забезпечення ефективності функціонування підприємств [1, 2] та  сучасні тенденції розвитку будівельної галузи [3, 4] розглядалися у працях багатьох науковців, але питання забезпечення ефективного функціонування підприємств будівельної галузі досі залишаються актуальними.

Метою дослідження є обґрунтування засобів забезпечення ефективного функціонування підприємств будівельної галузі в сучасних умовах.

Нестабільність зовнішнього оточення створює умови, в яких будівельні підприємства зіштовхуються с певними труднощами. Це призвело до суттєвого  скорочення кількості будівельних підприємства зі 75221 у 2010 році до 52531 у 2018 році ( рис.1).  Кількість фізичних осіб – підприємців галузі  знизилась зі 37006 осіб до 22941. Темпи зростання становили відповідно 70% та 62%. У 2017 році для усіх суб’єктів господарювання у будівництві, а 2018 році і для фізичних осіб – підприємців галузі окремо намітилася позитивна тенденція до збільшення кількості підприємств.

 

Рис.1. Динаміка кількості суб’єктів господарювання у будівельної галузі (сформовано з даних Держкомстату [5])

 

Для забезпечення подальшого зростання потрібні стабілізація фінансових показників та підвищення ефективності діяльності підприємств. Фінансовий результат будівельних підприємств після суттєвого зниження у 2013-2014 роках починаючі  з 2015 року поступово збільшується та у 2018 році набув позитивного значення ( рис.2). 

Рис.2. Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування будівельних підприємств, тис.грн (сформовано з даних Держкомстату [5])

 

Слід відзначити і збільшення частки  будівельних підприємств, що отримують прибуток (рис.2). Вона зросла з 55,3% у 2010 році лише 55,3% до 72,8 у 2018 році.

Рис.3. Співвідношення між прибутковими та збитковими будівельними підприємствами (сформовано з даних Держкомстату [5])

 

Зараз на будівельну галузь суттєво впливають зовнішні фактори та трансформують її. Прийнято низку нормативно правових актів, у тому числі новий порядок здійснення технічної інвентаризації об’єктів будівництва та внесені зміни до процедури розробки проектної документації [6].

Через високу конкуренцію на ринку підприємства будівельної галузі змушені шукати нові ринки збуту, можливості чого через специфіку будівельної галузі обмежені. Також підприємства змушені підвищувати конкурентоспроможність продукції через зменшення цін та зростання якості продукції.

Перспективним уявляється створення високотехнологічних будинків, що оснащені елементами системи «розумний дім» в сегменті дорогого житла та будівництво смарт-квартир у економ сегменті. Слід відзначити, що зараз елементи систем «розумний дім» стали значно дешевше та ними доцільно оснащувати навіть квартири економ класу, що суттєво підвищить їх конкурентоздатність на ринку.

Для того, щоб мати можливість зменшувати ціни на будівельну продукцію, необхідно скорочувати витрати на виробництво. До основних шляхів зниження витрат традиційно відносять зменшення витрат на матеріали. Цього можна досягти завдяки використанню інноваційних технологій, що дозволить більш ефективно використовувати ресурси, зменшити витрати матеріалів, кількість відходів та відсоток браку на виробництві.

Скороченню витрат також сприяє підвищення продуктивності праці завдяки удосконаленню виробничих процесів і організації праці, та впровадження нових технологій. Впровадження нових технологій повинно підтримуватися як керівництвом, так і робітниками підприємства. Для цього потрібно навчати персонал та підвищувати його кваліфікацію, проводити роз’яснювальні заході щодо уникнення опору змінам.

Зараз будівельна галузь зіштовхується з нехваткою кваліфікованих робочих кадрів через відтік їх на роботу за кордон. Завдання керівництва підприємств – створити гідні умови праці, щоб заохочувати працівників та мотивувати їх до ефективної праці.

З метою зменшення витрат на експлуатацію машин та механізмів слід своєчасно ремонтувати та оновлювати будівельну техніку. В деяких випадках доцільніше не придбати машини, а брати їх в оренду на певний термін, що потрібен для здійснення робіт на будівництві. Наявну техніку можна надавати в оренду іншим будівельним організаціям коли вона не потрібна на виробництві.

Висновки: Дослідження будівельної галузі виявило деякі позитивні зміни в сучасний період. Однак підприємства будівельної галузі для підтримки ефективності своєї діяльності та конкурентоспроможності на ринку повинні постійно оновлювати стратегію розвитку та використовувати новітні заходи. Основна площа для впровадження заходів з підтримки ефективності: скорочення витрат на виробництво продукції та послуг, робота з персоналом з метою підвищення їх кваліфікації, мотивування та стимулювання ефективної праці; впровадження сучасних проектних рішень; використання енергозберігаючих технологій.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Коновалова, О. О. & Лук’янова, В. А. (2017). Шляхи підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства. Молодий вчений, 3(43), 684-687

  • Янковий, О. Г. (ред.). (2013). Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення. Одеса: Атлант.

  • Кулікова, Л. В. (2017). Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід, (8), 52-55. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_8_12.

  • Пикало В. М. & Шевчук Н. А. (2014). Тенденції розвитку малих будівельних підприємств. Перспективи розвитку будівельних технологій: матеріали конференції (с. 145-148).

  • Статистична звітність. Державна служба статистики України.  (2016).  Вилучено з http://www.ukrstat.gov.ua/

  • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій». Вилучено з http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=83211.


ENSURING THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

RATUSHNY S.,
student of the educational and scientific institute of business and information technology
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
UKRAINE

TONITSOY N.,
student of the educational and scientific institute of business and information technology
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
UKRAINE

SCIENTIFIC ADVISER:

PETRУSHCHENKO N.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
UKRAINE

Abstract.
An analysis of the current state was carried out and trends in the development of the construction industry in Ukraine were identified. Factors that affect the efficiency of the construction enterprises were identified and the main reserves for its increase were substantiated: the introduction of new technologies, improving production processes and labor organization, material and technical support of production.


Keywords: construction; efficiency, profitability, innovation.

© Ратушний С.С., Тоніцой Н.В., 2020

© Ratushny S., Tonitsoy N., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 09.01.2020