International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

1 (September, 2019)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

SOCIAL COMMUNICATION AND CULTUROLOGY

UDC 002:001.4

EOI 10.11232/2663-4139.01.02

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
САВЧУК Юлія
здобувач вищої освіти
Національний університет «Острозька академія»

УКРАЇНА

Анотація. У статті висвітлено проблеми формування інформаційного середовища туристичної діяльності з метою підвищення конкурентних переваг і впровадження комунікативних стратегій розвитку туристичної сфери в регіоні на основі правильно сформованого інформаційного простору.

Ключові слова: інформаційний простір; конкурентне середовище; інформаційно-комунікативні стратегії; туристична діяльність.

В умовах глобалізаційних процесів, що відбуваються у сьогоденні зросла роль інформаційних технологій. Вони є важливим інструментом у підвищенні ефективності управління підприємствами. Глобалізаційні процеси за своєю структурою складні, багатоманітні і суперечливі, що і постає проблемою для їх повного і єдиного визначення. Науковці розглядають глобалізаційні процеси не як кінцевий стан або ж нові процеси, а як об’єктивний процес видозміни усіх систем життєдіяльності
людини [1].

Актуальність дослідження даної статті полягає в необхідності формування якісного інформаційного простору туристичної діяльності з метою підвищення конкурентоздатності переваг туристичного продукту на регіональному ринку. Визначення та вдосконалення інформаційного середовища як чинника, що впливає на формування та втілення комунікативних стратегій підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту в регіоні – це посилюється тим, що трансформаційні процеси в інформаційно-комунікативному просторі на світовому туристичному ринку породжують трансформаційні процеси як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі суб’єктів туристичної діяльності.

Над теоретичними проблемами інформаційного середовища й інформаційного простору працювали такі вчені як: Н. А. Барабанова [2], Ю. В. Бондар [3], О. А. Бундак [4], О. В. Буньківська [5], О. Л. Вернік [6], Л. В. Денисова [7], А. Б. Добровольська [8]
та інші.

Метою статті є вивчення регіонального туристичного конкурентного середовища в межах інформаційно-комунікативного простору. Для досягнення мети необхідно поставити такі завдання:

1) визначити основні складові інформаційного середовища туристичної діяльності;

2) узагальнити конкурентні переваги туристичного продукту.

Туристична діяльність — складова національної культури й економіки, що має важливе значення у формування ВВП ( внутрішнього валового продукту). Галузь, що створює додаткові робочі місця чим забезпечує зайнятість населення. Сприяє активізації зовнішньоторговельного балансу, що характеризується зростанням економіки й добробуту населення, зростає попит на туристичну послугу, а це в свою чергу є поштовхом до збільшення кількості туристичних пропозицій та обсягів інформації, що є необхідною для продажу туристичного продукту.

Туристичну послугу купують заздалегідь та не у самому місці відпочинку, тобто не у місці її «споживання», а тому туристична діяльність майже повністю залежить від поширення та використання інформації про наявність необхідної послуги, її вартість та головне якість.

Інформація має велике значення в процесі поєднання постачальників туристичних послуг у єдину систему. Туризм є інформаційно насиченою діяльністю, що відрізняє його від інших видів економічної діяльності.

В управлінні туристичним підприємством постійно відбуваються зміни під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, які слід брати до уваги, навчитися ними користуватися, прогнозувати їх виникнення і наслідки впливу. Результатом цього процесу є управлінське рішення, в основі якого є процес перетворення інформації. Інформація — це важливий стратегічний ресурс підприємств туристичного бізнесу. Відсутність її призводить до невизначеності, або ж взагалі до погіршення якості управлінських рішень. Ринок туристичних послуг потребує адекватної реакції суб’єктів діяльності на наявність своєчасної і точної інформації, вміння її осмислити, дійти до певних висновків та результативно використати їх в управлінських рішеннях. Інформація—це необхідна складова в управлінні туристичним підприємством.

Глобальна конкуренція на туристичному ринку зумовлює виникнення нового поняття — глобального конкурентного середовища туристичної діяльності. «Середовище» в узагальненому сенсі слова трактується як сформовані умови, в яких відбувається туристична діяльність. У широкому значенні конкурентне середовище — це простір взаємодії суб’єктів туристичної діяльності. У цьому разі конкурентне середовище постає всеосяжним інститутом туристичного ринку [9].

Якщо розглядати конкурентне середовище туристичної діяльності як систему, то, як і у будь-якій системі, в ньому присутні численні впорядковані та взаємопов’язані між собою елементи, які мають власну структуру та власну організацію. Всі елементи туристичного конкурентного середовища є взаємопов’язаними, і зміна одного, впливає на функціонування іншого або ж  взагалі змінює декілька елементів. Структура регіонального туристичного конкурентного середовища стосовно суб’єктів туристичної діяльності є багаторівневою.

Розвиткові туристичної діяльності характерні певні особливості, а саме:

1) поява нових суб’єктів туристичної діяльності; їх виникнення та успішне функціонування впливають на усю туристичну діяльність у регіоні;

2) посилення інтеграційних процесів у туристичній діяльності;

3) міжнародна координація правових аспектів туристичної діяльності.

Враховуючи усі перелічені особливості розвитку туристичного конкурентного середовища, необхідно сформувати комунікативні стратегії на основі інформаційно-комунікативного супроводу. По-перше — це необхідність постійного, безперервного вдосконалення та оновлення існуючого інформаційно-комунікативного супроводу. По-друге — це формування інформаційних конкурентних переваг, які не можуть легко повторюватись конкурентами та водночас бути легкими і доступними у користуванні споживачами. По-третє — це необхідність подолання низького технологічного рівня виробництва і поширення інформаційно-комунікативного супроводу.

Виходячи із вище викладеного виникає завдання розробити комунікативні стратегії, шляхом підвищення конкурентоспроможності туристичного регіонального продукту, спрямованого на адаптацію комунікативного середовища до змін, що уже відбуваються у світовому інформаційному просторі.

Сучасне інформаційно-комунікативне забезпечення туристичної діяльності насичене недостовірною, ненадійною і суперечливою інформацією, що  ускладнює формування та втілення комунікативних стратегій підвищення конкурентоспроможності туристичного регіонального продукту. В умовах розвитку інформаційного простору необхідна нова концепція формування конкурентних переваг туристичного продукту в регіоні, сформована на основі інформаційно-комунікативного забезпечення.

Основою інформаційного середовища як чинника формування комунікативних стратегій розвитку туристичної діяльності є збирання, обробка й аналіз інформації, тобто інформаційна робота, яка дає змогу поновлювати базу інформаційних послуг. Цим самим спростувати твердження щодо перенасичення інформаційного простору застарілою та недостовірною інформацією. Це дасть змогу вийти на новий рівень в туристичній діяльності та підвищити конкурентоспроможність нашого регіону.

Робота інформаційного напряму в туристичній галузі – це заходи, що здійснюються суб’єктами туристичної діяльності з ціллю інформаційно-аналітичного забезпечення, заходи щодо збирання та зберігання інформації.

Якість інформації для інформаційно-комунікативного забезпечення стратегії залежить від джерел достовірності та способів її отримання, методів обробки, доступності, лояльності, незалежності від конкурентів.

Інформаційним середовищем регіональної туристичної діяльності є комунікативне середовище в регіоні на туристичному ринку, в якому за допомогою комунікативної взаємодії поширюється інформація про туристичні підприємства і комплекс туристичних послуг. Інформаційне середовище — це середовище, в якому постійно відбуваються різноманітні комунікативні процеси між зацікавленими сторонами. Ними є як турагенти і туроператори, які реалізують туристичний продукт, так і потенційні туристи, які хочуть вдовольнити свої потреби та отримати якісну послугу.

Сучасна туристична діяльність потребує все більш активного використання інформаційних і комунікативних технологій у процесі створення і просування туристичного продукту. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій на туристичному ринку є не наявність комп’ютерів, планшетів чи телефонів, а створення єдиного інформаційного туристичного простору. Ця необхідність виникла перед суб’єктами туристичної діяльності за таких умов:

1) велике зростання інформаційних потоків туристичної спрямованості;

2) неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень без достовірної та правильно зібраної і обробленої інформації;

3) робота туристичної галузі на сучасному етапі потребує активного аналізу ситуації для своєчасного її редагування;

4) дотримання вимог щодо подання нормативних документів, зокрема в електронній формі.

Формування інформаційного простору у галузі туризму відповідає за результат впровадження інформаційних технологій у туризмі на всіх рівнях, і що дає право на регіональному рівні вивести туристичну діяльність на новий етап ринку конкурентоспроможності.

Інформаційне середовище туристичної діяльності характеризується інтелектуальними, психологічними і фізичними складовими.

Підґрунтям поточних складових інформаційного середовища туристичної галузі є правильно підібраний персонал вищим керівництвом підприємств туристичної сфери. Широко розповсюдженим інформаційним середовищем є Інтернет, популярні соціальні мережі (наприклад, Instagram, Facebook, Twitter) локальна мережа та технічні мультимедійні засоби (телевізори, радіо, проектори, відеопрогравачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення процесу формування та просування туристичного продукту.

Таким чином, галузь туризму є інформаційно насиченою. Комунікативні взаємодії ведуть продукт туристичної галузі від початкового етапу проектування до завершального етапу надання комплексу туристичних послуг. Висока якість та конкурентні переваги туристичного продукту створюються на основі інформаційного простору туристичної галузі.

Конкурентні переваги — це властивості продукту туристичної діяльності, що формують для галузі туризму регіону переваги над конкурентами, до прикладу регіонами-сусідами. Ці властивості можуть бути найрізноплановішими і належати туристичному продукту – комплексу туристичних послуг з різних видів сервісу – це послуги транспорту, харчування, розміщення, консульських служб і т. д. Звідси велика кількість правових і нормативних документів, що регулюють туристичну діяльність, а саме: Закон України «Про туризм» від 15.09.1995  р. № 324/95-ВР; Постанова Кабінету Міністрів України «Про Програму розвитку туризму до 2005 року» від 28.06.1997 р. № 702; Програма забезпечення захисту і безпеки туристів / Затверджено постановою Колегії державного комітету України з туризму від 08.10.1996 р. № 96/5; «Про затвердження Правил користування готелями і надання готельних послуг в Україні» / Наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству України і Державного комітету України з туризму від 10.09.1996 р. № 77/44; Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування / Затверджено наказом Державного стандарту України від 27.01.1999 р. № 37 і т. д.

Основною умовою у формуванні конкурентних переваг ринку надання туристичних послуг є значущість туристичної послуги, яка є наслідком відношення до неї потенційних споживачів (туристів), що визначається через їх своєрідний досвід, статус, споживчі побажання. Тому значущим для появлення конкурентної переваги туристичної послуги є не лише наявність котроїсь особливості, що властива даній послузі, а її приналежність потребам визначеного кола ринку споживачів.

Найчастіше конкурентна перевага послуги в рамках одного споживчого сегмента робить цю послугу неприпустимою для іншого.

Конкурентна перевага виникає, в більшості випадків, за умови хорошого  рівня виробництва й надання туристичних послуг. Конкурентні переваги окремих туристичних послуг є короткотривалими, тому що тісно переплітаються із циклом життя туристичного продукту.

Конкурентні переваги можуть бути створені в кожному з елементів стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичного регіонального продукту (безпосередньо в послузі, ціноутворенні, методах і засобах просування, місці надання послуг). При цьому слід зважати й на особливі властивості послуг як товару.

Важливою конкурентною перевагою підприємств у туристичній діяльності є високий професійний рівень їх продавців. Покупець бачить у продавці туристичного продукту експерта та покладається на його  компетенцію, дослухається до рекомендацій. Саме тому продавець послуги є невід’ємною частиною туристичної діяльності.

Управління конкурентоспроможністю послуг є постійним, безперервним процесом. Цей процес пов'язаний з необхідністю своєчасно реагувати на зниження будь-якого з показників конкурентоспроможності, з уживанням відповідних заходів, здатних запобігти втраті ринкових позицій і фінансових засобів, наприклад, припиненням виробництва, удосконаленням послуги, зміною груп потенційних покупців на ринку.

Підтримка конкурентоспроможності виробленого туристичного продукту з урахуванням неминучості його відновлення забезпечується ресурсним потенціалом, який визначає конкурентоспроможність існуючого в регіоні туристичного продукту.

Отже, конкурентна перевага регіонального туристичного продукту - це особлива характеристика, а точніше комплекс характеристик його ресурсного потенціалу, що забезпечують динамічну підтримку конкурентоспроможності вироблених послуг. Ресурсний потенціал об’єднує відчутні й невловимі активи організації, сформовані як у зовнішньому середовищі - на ринку (для прикладу, іміджеві характеристики, розташування на місцевості, взаємовідносини з постачальниками), так і у внутрішньому середовищі, тобто підприємствах (для прикладу, вміння, навики працівників й нешаблонні технології виробництва та продажу послуг) [10].

У рамках комунікативних стратегій створення конкурентних переваг туристичного продукту на регіональному рівні, на нашу думку, потрібно з акцентувати увагу на аналізі таких стратегій підвищення  конкурентоспроможності туристичної діяльності, як вдосконалення якості обслуговування й управління  персоналом на підприємствах, що здійснюють туристичну діяльність, впровадження інноваційних технологій.

Беручи до уваги особливість туристичного продукту, зокрема невід’ємність від джерела послуги, непостійність  і нездатність до збереження, названі стратегії конкурентоспроможності під час їхнього використання на ринку туристичних послуг матимуть свої властивості. Бачення та оцінка якостей туристичного продукту покупцем мають велику кількість параметрів, аніж оцінка якості матеріальних товарів.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Узагальнюючи сказане, можна дійти таких висновків: для досягненні високого рівня туристичного продукту на ринку туристичних послуг нашого регіону суб’єкти туристичної діяльності повинні докласти багато зусиль, розподіляючи комунікативні ресурси так, щоб забезпечити інформацією про туристичний продукт усі групи туристичного регіонального ринку.

Головним завданням у втіленні та реалізації комунікативних стратегій підвищення конкурентоспроможності туризму в цілому є велика кількість задоволених споживачів, що поступово переходить в лояльне ставлення до суб’єктів туристичної діяльності, яке проявляється в багаторазовому зверненні до постачальника туристичного продукту та залученні нових клієнтів, за рахунок передачі, обміну інформацією раніше обслуговуваними та задоволеними клієнтами.

У процесі туристичної діяльності її суб’єкти перебувають в інформаційному середовищі і постійно сприяють поширенню інформації. А тому усі суб’єкти туристичної діяльності повинні бути зацікавленими у створенні й отриманні інформації про туристичний продукт, яка буде сприяти формуванню позитивної неформальної комунікації, що дуже швидко поширюється, ефективно функціонує та реалізує туристичний продукт в Рівненському регіоні.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Тараненко, І. В. (ред.) (2010). Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації. Д.: Видавництво ДУЕП.

  • Барабанова, Н. А. (2009). Информационный аспект методики изучения туристского потенциала территории. В Известия Самар. науч. центра Рос. акад. наук. (Т. 11, с. 1389-1395).

  • Бондар, Ю. В. (2010). Становлення та еволюція національного інформаційного простору України в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства (автореферат дис. … канд.політ. нау). Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, Україна.

  • Бундак, О. А. (2005). Перспективи входження України у світовий інформаційний простір. Українська політична журналістика і вибори: міжнар.наук.-практ.конф. (с. 40-46), 17-18 травня 2005. Луцьк, Україна.

  • Буньківська, О. В. (2009). Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні (автореферат дис. … канд. мистецтвознав.). Київ. Нац. ун-т культури і мистец. Київ, Україна.

  • Вернік, О. Л. (2006). Людина і інформаційний простір. Психологічні аспекти проблеми. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр (Вип. 7, с. 23-31). Київ: Міленіум, Екологічна психологія.

  • Денисова, Л. В. (2010). Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту (автореферат дис. … канд. пед. наук). Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, Україна.

  • Добровольська, А. Б. (2010). Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. Наука України у світовому інформаційному просторі: зб. ст. (Вип. 3, с 61–71).

  • Жалілло, Я. А., Базилюк, Я. Б., …, Белінська, Я. В. (2005). Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. Я. А. Жаліна (ред.). Київ: НІСД.

  • Скибінський, С. В. (2000). Маркетинг (Ч. 1). Львів.


INFORMATION ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE FORMATION OF COMMUNICATION STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES

YULIIA SAVCHUK,
student
National University of Ostroh Academy
UKRAINE

Abstract.
The article highlights the problems of formation of tourist information environment in order to increase competitive advantages and implement communication strategies for tourism development in the region on the basis of well-formed information space.


Keywords: information space; competitive environment; information and communication strategies; tourism activities.

© Савчук Ю., 2019

© Savchuk Yu., 2019

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 19.09.2019